Strona główna
Logo unii europejskiej

Roboty drogowo-brukarskie w zakresie budowy chodników, miejsc postojowych, dróg, zjazdów oraz rampy dostawczej wraz z dostawą materiałów do wykonania zamówienia w nowo budowanym zakładzie produkcyjnym innowacyjnych Akumulatorów Energii Chłodu, umiejscowionym w Łazach k. Łukowa w woj. lubelskim na działce nr 632/17 .

Data publikacji: 30.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-06-2019

Numer ogłoszenia

1187899

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć
w terminie do dnia 13 czerwca 2019 r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Ofertę należy złożyć osobiści lub za pomocą poczty/kuriera/ posłańca w siedzibie firmy:
Mar-Bud Sp. z o.o. Budownictwo Sp. k., Ul. Pawła Włodkowica 2 C, 03-262 Warszawa lub elektronicznie na adres e-mail: barbara.pietrzak@mar-bud.pl.
4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Barbara Pietrzak, email barbara.pietrzak@mar-bud.pl.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Wszelkie oświadczenia, pytania, zawiadomienia i informacje Zamawiający będzie przekazywać drogą elektronicznie (adres mailowy Zamawiającego: barbara.pietrzak@mar-bud.pl). Osobą upoważnioną do kontaktowania się Oferentami jest Pani Barbara Pietrzak.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

barbara.pietrzak@mar-bud.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Barbara Pietrzak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

691 203 035

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót drogowo-brukarskich w zakresie budowy chodników, miejsc postojowych, dróg, zjazdów oraz rampy dostawczej wraz z dostawą materiałów do wykonania zamówienia w nowo budowanym zakładzie produkcyjnym innowacyjnych Akumulatorów Energii Chłodu, umiejscowionym w Łazach k. Łukowa w woj. lubelskim na działce nr 632/17 .

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: łukowski Miejscowość: Łazy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem przedmiotu zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na wykonanie robót drogowo-brukarskich w zakresie budowy chodników, miejsc postojowych, dróg, zjazdów oraz rampy dostawczej wraz z dostawą materiałów do wykonania zamówienia w nowo budowanym zakładzie produkcyjnym innowacyjnych Akumulatorów Energii Chłodu, umiejscowionym w Łazach k. Łukowa w woj. lubelskim na działce nr 632/17 .

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót drogowo-brukarskich w zakresie budowy chodników, miejsc postojowych, dróg, zjazdów oraz rampy dostawczej wraz z dostawą materiałów do wykonania zamówienia w nowo budowanym zakładzie produkcyjnym innowacyjnych Akumulatorów Energii Chłodu, umiejscowionym w Łazach k. Łukowa w woj. lubelskim na działce nr 632/17 .

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz elementy, które podane są do uwzględnienia przy obliczaniu ceny oferty w pkt 6 niniejszego zapytania ofertowego. Dokumentacje, na podstawie których należy wykonać przedmiot zamówienia stanowią załączniki od nr 6 do nr 10 będące integralną częścią zapytania ofertowego.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów, 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg, 45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych, 45233320-8 - Fundamentowanie dróg, 45233340-4 - Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do końca września 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki.
a. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
b. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia
w zakresie przedstawionym w zapytaniu. – Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał z należytą starannością, co najmniej 4 roboty (cztery) polegające na robotach drogowo-brukarskich dookreślonych w przedmiocie zamówienia i wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł netto (słownie: sto tysięcy) każda, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami mogą być m.in. poświadczenia inwestorów, referencje, protokoły odbioru lub inne dokumenty jednoznacznie wskazujące, iż prace zostały wykonane zgodnie z zasadami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
c. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności przedmiotu zamówienia oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w realizacji robót drogowo-brukarskich. Do wykazu należy dołączyć kopie uprawnień osób wskazanych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

zgodnie z zapytaniem ofertowym

Potencjał techniczny

zgodnie z zapytaniem ofertowym

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

zgodnie z zapytaniem ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

zgodnie z zapytaniem ofertowym

Dodatkowe warunki

zgodnie z zapytaniem ofertowym

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje zmiany w umowie, w przypadkach poniżej wskazanych tj. co potwierdzi aneksem do umowy.
a. zmiany osobowe dotyczące Wykonawcy – zmiana ta może nastąpić na wniosek Wykonawcy w chwili zaprzestania możliwości dalszego sprawowania przez niego objętej funkcji. Osoba, która przejmie obowiązki kierownika robót musi spełnić wymagania stawiane zapytaniem ofertowym dotyczące doświadczenia i posiadanych uprawnień oraz dostępności na wezwanie Zamawiającego w sprawach nie cierpiących zwłoki od momentu wezwania przez Zamawiającego w analogicznym terminie jak wskazanym przez osobę dotychczas pełniącą tę funkcję;
b. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;
c. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy;
d. zmiany umówionego zakresu robót w przypadku uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu umowy, powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy i wynikającego z tych zmian zakresu finansowego, konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych;
e. zmiany terminu zakończenia całości robót, stanowiących przedmiot umowy lub zakończenie realizacji umowy w przypadku:
1) opóźnień leżących po stronie Zamawiającego;
2) wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.);
3) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe prowadzenie robót lub odbiorów;
4) oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzędowe i władz samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.;
5) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
6) zmian w organizacji robót budowlanych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

4. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty
a. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego .
b. Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
c. Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
d. Wykaz robót i osób stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego wraz z dokumentami dookreślonymi w punkcie 5.3.b. oraz 5.3.c.
e. Parafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny oferty:
Cena ryczałtowa netto – waga punktowa – 100 pkt (100%)
2. Liczba punktów w poszczególnym kryterium będzie przyznawana według poniższego wzoru.
Cena ryczałtowa netto = Najniższa wartość oferty netto wśród otrzymanych ofert/Wartość netto wskazana w badanej ofercie * 100
3. Ogólna liczba punktów = Cena, a maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ocenie oferty wynosi 100.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
c. pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego prokurenta, pełnomocnika
d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku z małżeńskim albo we wspólnym pożyciu lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Ponadto z postępowania wyklucza się Wykonawcę:
a. w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono;
b. który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
c. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.
d. W przypadkach o których mowa w rozdziale 5 ust 2 pkt 2-3, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MAR-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BUDOWNICTWO SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Pawła Włodkowica 2c

03-262 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

22 43 16 701

Fax

+48 22 4316733

NIP

1132808811

Tytuł projektu

Budowa nowego zakładu produkcyjnego innowacyjnych Akumulatorów Energii Chłodu i ich wdrożenie na rynek

Numer projektu

POIR.03.02.01-06-0015/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Gajownik s.c. Gajownik Jerzy, Gajownik Adrian
ul. Prosta 3, 21-470 Krzywda
NIP 8252177966

Data otrzymania 11 czerwca 2019 r.

Cena netto 662 010,00 zł + VAT
Liczba wyświetleń: 108