Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie porad prawnych dla uczestników projektu pn. „Klub Seniora 2 przy placówkach Maluszkowo”

Data publikacji: 30.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-06-2019

Numer ogłoszenia

1187878

Status ogłoszenia

Anulowane

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ul. Krajobrazowa 20/E2, 35-119 Rzeszów lub przesłać na adres e-mail: biuro@maluszkowo.com.pl do dnia 07.06.2019 r. do godz. 9.00.

Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób: Oferta na usługę świadczenia porad prawnych w ramach realizacji projektu pn. „Klub Seniora 2 przy placówkach Maluszkowo” nr wniosku RPPK.08.03.00-18-0044/18, Działanie 8.3 RPO WP 2014-2020

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@maluszkowo.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Lubaś

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

509911055

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia porad prawnych dla uczestników projektu pn. „Klub Seniora 2 przy placówkach Maluszkowo” nr wniosku RPPK.08.03.00-18-0044/18, Działanie 8.3 RPO WP 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi prawne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Rzeszów Miejscowość: Rzeszów, Tyczyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Świadczenie porad prawnych dla uczestników projektu pn. „Klub Seniora 2 przy placówkach Maluszkowo” nr wniosku RPPK.08.03.00-18-0044/18, Działanie 8.3 RPO WP 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia porad prawnych przez radcę prawnego dla uczestników projektu pn. „Klub Seniora 2 przy placówkach Maluszkowo” nr wniosku RPPK.08.03.00-18-0044/18, Działanie 8.3 RPO WP 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu:
Radca prawny - 1 osoba.
1) Świadczenie usługi poradnictwa prawnego na rzecz uczestników Klubów Seniora przy placówkach Maluszkowo zlokalizowanych w ul. Słonecznej 1 w Tyczynie oraz
ul. Podkarpacka 1 w Rzeszowie odbywać się będzie we wskazanych siedzibach i poza siedzibami, przy czym Wykonawca zobowiązuje się pełnić dyżur w każdej siedzibie Klubu jeden raz w miesiącu (przez co najmniej 4 godziny w każdej lokalizacji), w dniach i godzinach uzgodnionych uprzednio z Zamawiającym, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 lub w wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych potrzebami uczestników projektu w sobotę w godz. 8:00-16:00. Wykonywanie usługi prawnej może odbywać się w każdym innym czasie w zależności od potrzeb uczestników projektu za pośrednictwem poczty elektronicznej, faxu lub telefonu.

Wymiar świadczenia usługi:
Klub Seniora w Tyczynie, ul. Słoneczna 1:
Od 15.06.2019 do 31.12.2019: 72 godz., średnio po 12 godz./mc
Od 01.01.2020 do 31.12.2020: 96 godz., po 8 godz./mc
Od 01.01.2021 do 31.12.2021: 96 godz., po 8 godz./mc
Od 01.01.2022 do 31.03.2022: 24 godz., po 8 godz./mc
Klub Seniora w Rzeszowie, ul. Podkarpacka 1:
Od 01.07.2019 do 31.12.2019: 48 godz., średnio po 8 godz./mc
Od 01.01.2020 do 31.12.2020: 96 godz., po 8 godz./mc
Od 01.01.2021 do 31.12.2021: 96 godz., po 8 godz./mc
Od 01.01.2022 do 31.03.2022: 24 godz., po 8 godz./mc

2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z potrzeb uczestników projektu i okoliczności dotyczących Wykonawcy, strony dopuszczają możliwość odstępstwa od ustalonych w pkt. 1) sposobu wykonywania poradnictwa prawnego.
3) W przypadku braku możliwości zapewnienia przez Wykonawcę dyżuru w wyznaczonym dniu, zobowiązany on jest poinformować Zamawiającego o tym fakcie z co najmniej 3 – dniowym wyprzedzeniem, ustalić i uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego na wykonanie dyżuru w inny dzień.
4) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania czynności na bieżąco, bez zbędnej zwłoki, ze starannością wynikająca z profesjonalnego charakteru świadczonych usług oraz z poszanowaniem zasad etyki zawodowej.
5) Wykonawca zapewni na czas urlopu wypoczynkowego, zwolnień lekarskich i innych wypadków losowych obsługę prawną świadczoną przez radcę prawnego, spełniającego wymagania określone przez Zamawiającego na etapie postepowania o udzielenie zamówienia, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.
6) Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszystkie informacje, które pozyskał w związku ze świadczeniem poradnictwa prawnego dla uczestników projektu.
7) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy będzie kontynuowane przez cały okres trwania umowy.
8) Wykonanie zadań przez Wykonawcę potwierdzone będzie protokołem, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna.

Kod CPV

79100000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi prawnicze

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia:
- termin rozpoczęcia: 15.06.2019 r.
- termin zakończenia: 31.03.2022 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy spełniają poniższy warunek:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się osoba legitymujące się uprawnieniami do wykonywania określonej działalności lub czynności tj. posiada:
- aktualny wpis na listę radców prawnych;

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie kserokopii dokumentów poświadczających wpis Wykonawcy na listę radców prawnych przedłożonych na etapie składania oferty. Niespełnienie warunku będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do umowy, w okolicznościach określonych poniżej:
a) warunków oraz terminu płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w przypadku, gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna;
b) sposobu wykonania przedmiotu zamówienia w szczególności, gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia lub ze względu na komfort lub bezpieczeństwo uczestników;
c) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia wraz ze związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia;
d) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi;
e) zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów;
f) innych zapisów umowy, spowodowanych koniecznością dostosowania ich do zmieniających się wymogów realizowanego Projektu do interpretacji i wytycznych Ministerstwa oraz do obowiązujących przepisów prawa;
g) innych zmian niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy w granicach obowiązujących przepisów prawa, wynikających z niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności;
h) zapisów umowy, co do których konieczne są zmiany wynikające z zaistnienia siły wyższej np. powódź, pożar, wypadki komunikacyjne, przerwy w dostawie energii elektrycznej i mającej wpływ na realizację umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy muszą przedłożyć:
1 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym
Treść oświadczenia zawarta została we wzorze dokumentu „Oświadczenie
o braku powiązań kapitałowych” stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Forma dokumentu: oryginał.
2 Wpis na listę radców prawnych
Forma dokumentu: kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
Inne wymagane dokumenty:
1 Formularz oferty
Forma dokumentu: oryginał.
2 Pełnomocnictwo
Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, tj.:
- wykonawców działających w formie Spółki Cywilnej, jeżeli z dokumentów dołączonych do oferty np. umowy spółki nie wynika odpowiedni sposób reprezentacji dla podpisania oferty, bądź wynika inny sposób reprezentacji;
- wykonawców występujących wspólnie, czyli uczestników konsorcjum.
Forma dokumentu: oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty
w poszczególnych kryteriach:
Kryterium „Cena” – 100 pkt.,

W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
cena oferty najniżej skalkulowanej
liczba punktów oferty ocenianej =-----------------------------------------------------------x 100pkt
cena oferty ocenianej


W kryterium „Cena”, ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wykluczenia

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020” z dnia 19 lipca 2017 r. wydanych przez Ministerstwo Rozwoju.
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (w tym z Kierownikiem Zamawiającego). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

A2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Krajobrazowa 20/E2

35-119 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

509911055

Fax

178501101

NIP

8133712347

Tytuł projektu

Klub Seniora 2 przy placówkach Maluszkowo

Numer projektu

RPPK.08.03.00-18-0044/18-00

Inne źródła finansowania

Projekt finansowany w ramach projektu pn. „Klub Seniora 2 przy placówkach Maluszkowo” nr wniosku RPPK.08.03.00-18-0044/18, Działanie 8.3 RPO WP 2014-2020.
Liczba wyświetleń: 172