Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa wykonania dedykowanego stanowiska badawczego do pomiarów stężenia i uwalniania siarkowodoru z cieczy

Data publikacji: 30.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-06-2019

Numer ogłoszenia

1187836

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Data wprowadzenia zmiany: 05.06.2019
Zmiana dotyczy uszczegółowienia sposobu finansowania zakupu usługi wykonania dedykowanego stanowiska badawczego, który będzie finansowany w postaci leasingu. Obowiązkiem dostawcy będzie podjąć współpracę z Leasingodawcą, w celu dostosowania płatności do terminów realizacji dostaw.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, zeskanowanej na adres kierownika projektu Pana Wojciecha Tworka e-mail: projektsiarka@gmail.com. Przez ofertę należy rozumieć całość wymaganej dokumentacji zeskanowanej na adres e-mailowy.
2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego lub opatrzyć pieczątką firmową.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w jednym egzemplarzu. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wpisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Oferta winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta (oznacza to, że jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy wynika, iż do reprezentowania upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby).
5. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do podpisania Oferty należy dołączyć stosowne upoważnienie w oryginale podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projektsiarka@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wojciech Tworek - Kierownik projektu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607 108 397

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: buski Miejscowość: Busko-Zdrój

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi wykonania dedykowanego stanowiska badawczego do pomiarów stężenia i uwalniania siarkowodoru z cieczy.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania dedykowanego stanowiska badawczego do pomiarów stężenia i uwalniania siarkowodoru z cieczy, w projekcie badawczo-rozwojowym pn. „Prace badawczo-rozwojowe nad wykorzystaniem wody siarczkowej w terapii redukcji masy ciała” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2. Informacje na temat projektu znajdują się pod linkiem: https://bristolbusko.pl/projekt-unijny1

Kod CPV

38410000-2

Nazwa kodu CPV

Przyrządy pomiarowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Ostateczny termin realizacji zamówienia to 30 czerwca 2019 r.
Harmonogram realizacji i terminów płatności musi zostać zsynchronizowany ze sposobem finansowania zakupu w postaci leasingu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą oświadczenie, iż posiadają stosowną wiedzę i doświadczenie potwierdzoną wykonaniem min. 3 stanowisk badawczych/ pomiarowych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego Zał. Nr 4 do Zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

Oferent powinien posiadać odpowiedni potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent powinien posiadać odpowiednie zasoby osobowe zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu ofertowym mogą uczestniczyć podmioty, które nie zalegają z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Informację taką należy dołączyć w formie oświadczenia do formularza ofertowego.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający, bez konsekwencji finansowych wobec Oferentów, może unieważnić i nie rozstrzygnąć postępowania ofertowego.
3. Oferta musi w pełni odpowiadać Zapytaniu ofertowemu, zawierać wszystkie informacje wskazane w Zapytaniu ofertowym i udzielać odpowiedzi na wskazane sprawy.
4. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu ofertowym ponosi podmiot składający ofertę.
5. Brak akceptacji przez Oferenta i przyszłego Wykonawcy źródła finansowania zakupu w postaci leasingu powoduje wykluczenie oferty
6. Umowa z wybranym wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta po zakończeniu przeprowadzonej procedury wyboru Wykonawcy.
7. Dodatkowe informacje można uzyskać składając zapytanie pocztą elektroniczną na adres: projektsiarka@gmail.com nie później niż na 3 (trzy) dni przed terminem złożenia ofert.

WARUNKI WYNAGRODZENIA WYKONAWCY:
Zamawiający zakłada wynagrodzenie w częściach zależnych od stopnia realizacji usługi. Szczegółowy harmonogram oraz wypłaty poszczególnych transz wynagrodzenia zostanie ustalony na etapie podpisywania umowy z Wykonawcą.

Zakup urządzeń finansowany będzie w postaci leasingu. Obowiązkiem dostawcy będzie podjąć współpracę z Leasingodawcą, w celu dostosowania płatności do terminów realizacji dostaw.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty.

W przypadku, gdy Oferent nie wskaże informacji umożliwiających ocenę jednego lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium.

Wymagane dane od Oferenta zawarte w ofercie:
1) Dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP),
2) Odpowiedź na ofertę uznaje się za oświadczenie o spełnieniu wymogów zawartych w opisie przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.
3) Cenę całkowitą netto i brutto, w rozbiciu na poszczególne kraje.
4) Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).

Wymagania formalne:
1) Wypełniona oferta z oświadczeniem o braku powiązań,
2) Dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) - dotyczy osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
3) Wykaz wykonanych stanowisk badawczych/pomiarowych w okresie 5 lat

Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów współpracę i realizację zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Cena netto i brutto łącznie – 100% wymaganych kosztów.

Kryteria oceny:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:
1. Cena netto (C) = 80%
2. Termin wykonania 20%

RAZEM 100%

Kryterium 1 - Cena netto
C = (C min/C of)*80, gdzie:

C - ilość przyznanych punktów za kryterium
C min - cena netto z oferty z najniższą ceną
C of - cena netto oferty ocenianej


Kryterium 2 – Termin wykonania
Zamawiający będzie premiował krótszy czas realizacji zadania niż wskazany jako pożądany, tzn.:
• Za wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 20.VI.2019 r. Oferent otrzyma 0 punktów,
• Za wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 15.VI.2019 r. Oferent otrzyma 10 punktów,
• Za wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 10.VI.2019 r. Oferent otrzyma 20 punktów.

Ilość punktów danej oferty będzie wyliczana na podstawie wzoru:
S = C + T
S - suma uzyskanych punktów

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu ofertowym w oparciu o dokumenty złożone przez Oferenta. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje się spośród ofert spełniających wszystkie warunki formalne postawione w Zapytaniu ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FONTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Zagnańska 153/n.d.

25-563 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

413303033

Fax

413303033

NIP

9591457812

Tytuł projektu

Prace badawczo-rozwojowe nad wykorzystaniem wody siarczkowej w terapii redukcji masy ciała

Numer projektu

RPSW.01.02.00-26-0014/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 119