Strona główna
Logo unii europejskiej

postępowanie o udzielenie zamówienia nr 211707-1 w trybie przetargu

Data publikacji: 29.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-06-2019

Numer ogłoszenia

1187788

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście lub drogą pocztową do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 13 czerwca 2019 r. do godziny 12.00.
2) Oferta powinna być zawarta w zamkniętej kopercie ze stemplem firmowym Wykonawcy oraz adnotacją „Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 211707-1”.
3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
4) Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (w przypadku podpisania oferty przez pełnomocników Wykonawca powinien przedstawić dokument pełnomocnictwa).
5) Otwarcie ofert nastąpi 13 czerwca 2019 r. o godz. 12.30.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

1) w sprawach technicznych: a) pan Paweł Łodyga, nr tel. +48 531 547 834, adres e-mail: p.lodyga@simepolska.pl w godz. 9.00-17.00, b) pan Krzysztof Bobryk, nr tel. +48 604 878 358, adres e-mail: k.bobryk@simepolska.pl w godz. 9.00-17.00, 2) w sprawach prawnych: pani Anna Mitręga, nr tel. +48 531 915 898, adres e-mail: a.mitrega@simepolska.pl w godz. 9.00-17.00

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest budowa gazociągu średniego ciśnienia w m. Sochaczew ul. Fabryczna, ul. Bojowników, ul. Wyzwolenia, ul. Tomickiego, ul. Gwardyjska, ul. Spartańska, ul. Żyrardowska, m. Andrzejów Duranowski, m. Janówek Duranowski gm. Sochaczew o dł. ok. 4216,0m i średn. DN110 mm w następujących etapach:
a) etap 1 - budowa gazociągu o dł. 4132,50m,
b) etap 2 - budowa gazociągu na terenie PKP o dł. 83,5 m.
2) Przedmiot zamówienia obejmuje również:
- naprawy powstałych w trakcie budowy uszkodzeń sieci uzbrojenia terenu,
- zapewnienie nadzoru i odbioru technicznego odpowiednich służb kolidującego uzbrojenia terenu,
- zakup materiałów do wykonania zadania,
- wykonanie obowiązków określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ,
- włączenie do istniejącego gazociągu o tej samej średnicy wykonane w technologii zapewniającej ciągłą dostawę gazu do odbiorców.
3) Wykaz obowiązków związanych z wykonaniem zamówienia zawarty jest we wzorze umowy w sprawie zamówienia – załącznik nr 7 do SIWZ, zaś szczegółowy opis oraz zakres prac zawarty jest w Projekcie budowlanym.
4) Oryginalny egzemplarz Projektu budowlanego dostępny jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 18 w dni robocze w godz. 9.00-17.00 na stronie internetowej pod adresem: https://drive.google.com/open?id=1vnMg3k8LiDOleXY1cSd0nZr7UPTGXaxR

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: sochaczewski Miejscowość: Sochaczew ul. Fabryczna, ul. Bojowników, ul. Wyzwolenia, ul. Tomickiego, ul. Gwardyjska, ul. Spartańska, ul. Żyrardowska, m. Andrzejów Duranowski, m. Janówek Duranowski gm. Sochaczew

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

budowa gazociągu średniego ciśnienia w m. Sochaczew ul. Fabryczna, ul. Bojowników, ul. Wyzwolenia, ul. Tomickiego, ul. Gwardyjska, ul. Spartańska, ul. Żyrardowska, m. Andrzejów Duranowski, m. Janówek Duranowski gm. Sochaczew o dł. ok. 4216,0m i średn. DN110 mm w następujących etapach:
a) etap 1 - budowa gazociągu o dł. 4132,50m,
b) etap 2 - budowa gazociągu na terenie PKP o dł. 83,5 m.

Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest budowa gazociągu średniego ciśnienia w m. Sochaczew ul. Fabryczna, ul. Bojowników, ul. Wyzwolenia, ul. Tomickiego, ul. Gwardyjska, ul. Spartańska, ul. Żyrardowska, m. Andrzejów Duranowski, m. Janówek Duranowski gm. Sochaczew o dł. ok. 4216,0m i średn. DN110 mm w następujących etapach:
a) etap 1 - budowa gazociągu o dł. 4132,50m,
b) etap 2 - budowa gazociągu na terenie PKP o dł. 83,5 m.
2) Przedmiot zamówienia obejmuje również:
- naprawy powstałych w trakcie budowy uszkodzeń sieci uzbrojenia terenu,
- zapewnienie nadzoru i odbioru technicznego odpowiednich służb kolidującego uzbrojenia terenu,
- zakup materiałów do wykonania zadania,
- wykonanie obowiązków określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ,
- włączenie do istniejącego gazociągu o tej samej średnicy wykonane w technologii zapewniającej ciągłą dostawę gazu do odbiorców.
3) Wykaz obowiązków związanych z wykonaniem zamówienia zawarty jest we wzorze umowy w sprawie zamówienia – załącznik nr 7 do SIWZ, zaś szczegółowy opis oraz zakres prac zawarty jest w Projekcie budowlanym. Zapisy SIWZ, wzoru umowy oraz projektu budowlanego należy traktować w sposób komplementarny, a w sytuacji ich sprzeczności – rozstrzyga treść SIWZ.
4) Oryginalny egzemplarz Projektu budowlanego dostępny jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 18 w dni robocze w godz. 900-1700 oraz na stronie internetowej pod adresem: https://drive.google.com/open?id=1vnMg3k8LiDOleXY1cSd0nZr7UPTGXaxR

Kod CPV

45231200-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów naftowych i gazociągów

Harmonogram realizacji zamówienia

Ustala się, iż wykonanie przedmiotu zamówienia powinno nastąpić nie później niż w terminie:
1) zakończenie prac technicznych w terenie, w tym odtworzeniowych dla etapu 1 i etapu 2, do dnia 30 października 2019 r.
2) przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej dla etapu 1 i etapu 2 w terminie do dnia 25 listopada 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca obowiązany jest przy realizacji umowy dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i legitymują się uprawnieniami budowlanymi oraz świadectwami kwalifikacyjnymi D i/lub E uprawniającymi do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci - grupa 3, przy czym Wykonawca może uwzględnić osoby, które uzyskały stosowne uprawnienia budowlane lub energetyczne w innych państwach i mają prawo do ich wykonywania w Polsce.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca obowiązany jest posiadać doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w technologii zgrzewania PE. Minimalne wymagane doświadczenie to: wybudowanie w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej 4000m sieci gazowej o średnicy min. 110 mm.

Potencjał techniczny

Wykonawca obowiązany jest dysponować przy realizacji umowy sprzętem umożliwiającym terminowe wykonanie Zamówienia, w szczególności posiadać wyposażenie techniczne o jednostkowej wartości rynkowej powyżej 10 000 złotych.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca obowiązany jest przy realizacji umowy dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i legitymują się uprawnieniami budowlanymi oraz świadectwami kwalifikacyjnymi D i/lub E uprawniającymi do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci - grupa 3, przy czym Wykonawca może uwzględnić osoby, które uzyskały stosowne uprawnienia budowlane lub energetyczne w innych państwach i mają prawo do ich wykonywania w Polsce.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca obowiązany jest posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej) na łączną sumę ubezpieczenia nie niższą niż 500 000,00zł.

Dodatkowe warunki

Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji:
1) na odtworzenie nawierzchni na okres minimum 4 lat licząc od dnia podpisania protokołu końcowego,
2) na roboty rurociągowe na okres 5 lat licząc od dnia podpisania protokołu końcowego
zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 3 i § 13 Procedury.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający informuje, że wzór umowy wraz z załącznikami w sprawie zamówienia nie podlega negocjacji, zaś sprzeczność oferty z SIWZ lub ze wzorem umowy stanowi podstawę odrzucenia oferty. Złożenie przez Wykonawcę oferty oznacza przyjęcie warunków wykonania zamówienia bez zastrzeżeń.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wraz z ofertą Wykonawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty:
a) wypełniony Formularz Oferty – stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli przepisy obowiązującego prawa przewidują obowiązek wpisu do rejestru albo ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem składania ofert (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy)
c) kopia zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach wydanego przez Urząd Skarbowy nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem składania ofert,
d) kopia zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek wystawionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem składania ofert,
e) wypełnione Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia – stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ,
f) pełnomocnictwo dla osoby / osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy),
g) oryginał ubezpieczeniowej/bankowej gwarancji zapłaty wadium w przypadku wniesienia wadium w formie wskazanej w pkt 9 ppkt 1) lit. b) lub c),
h) oświadczenie – wykaz sprzętu w postępowaniu o udzielenie zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,
i) oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane lub energetyczne według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,
j) wykaz wykonanych zadań według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,
k) kopię polisy, o której mowa w ust. 7 pkt 2 lit. d) aktualną w okresie związania ofertą,
l) oświadczenie w przypadku wniesienia wadium w formie kaucji według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wyłącznie na podstawie zaoferowanej ceny całkowitej, będącej sumą cen wskazanych w załączniku nr 1 – formularz oferty: ceny za wykonanie etapu 1 zgodnie z postanowieniami pkt 3 ppkt 1) lit. a) SIWZ oraz ceny za wykonanie etapu 2 zgodnie z postanowieniami pkt 3 ppkt 1) lit. b) SIWZ.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SIME POLSKA SP Z O.O.

Adres

1 Maja 18

96-500 Sochaczew

mazowieckie , sochaczewski

Numer telefonu

221025320

Fax

221025301

NIP

5262499440

Tytuł projektu

Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w powiecie sochaczewskim oraz powiatach ościennych, tj. warszawskim- zachodnim i żyrardowskim

Numer projektu

POIS.07.01.00-00-0021/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

GAZ MAZOWSZE Sp. z o.o., Załuski 62a, 09-142 Załuski, 13.06.2019 r., 536 400,00 zł plus VAT
Liczba wyświetleń: 113