Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 2019/05/29/1 „Utworzenie specjalistycznego centrum badawczo-rozwojowego dedykowanego światłowodom specjalnym nowej generacji”.

Data publikacji: 29.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-06-2019

Numer ogłoszenia

1187780

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Konopnica 133, 21-030 Konopnica
Sposób: forma papierowa (pocztą, osobiście lub przez kuriera, prosimy o dopisek na kopercie „dot. zapytania ofertowego nr 2019/05/29/1”).
Termin składania ofert upływa dnia 13 czerwca 2019 r., o godz. 10:30.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 13 czerwca 2019 r., o godz. 11:00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Alicja Serewko - Szymańska

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego i wielobranżowego projektu wykonawczego robót budowlano-instalacyjnych oraz nadzór autorski dla obiektu budowlanego - Specjalistyczne Centrum Badawczo-Rozwojowego technologii światłowodowych dla przemysłu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego i wielobranżowego projektu wykonawczego robót budowlano-instalacyjnych oraz nadzór autorski dla obiektu budowlanego - Specjalistyczne Centrum Badawczo-Rozwojowego technologii światłowodowych dla przemysłu.

Wszelkie szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w dokumencie "Zapytanie ofertowe"

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego i wielobranżowego projektu wykonawczego robót budowlano-instalacyjnych oraz nadzór autorski dla planowanej inwestycji pt.: Specjalistyczne Centrum Badawczo-Rozwojowego technologii światłowodowych dla przemysłu wraz z wewnętrznymi instalacjami i elementami wymaganymi przepisami prawa, na działce 25/2 z obrębu 18 Lemszczyzna w Lublinie łącznie z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę w/w inwestycji.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany sporządzić kompletną dokumentację projektową.

Obiekt, wzniesiony będzie w Lublinie na dz. nr 25/2 przy ulicy Nasutowskiej 12, na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu (uchwała Rady Miejskiej w Lublinie nr 825/XXXV/2005 z dnia 17 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin, cz. III zał nr 1a).
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowią: koncepcja architektoniczna (załącznik nr 1) oraz schemat (załącznik nr 2).
Projekty powinny być wykonane m.in. z uwzględnieniem wszechstronnej funkcjonalności i trwałości projektowanych pomieszczeń, wysokiej estetyki ich wykonania, zastosowania nowatorskich, nowoczesnych rozwiązań ze względu na cel jakiemu będą służyć.
Sporządzenie projektu budowlanego wielobranżowego wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę – ilość 5 egzemplarzy w formie pisemnej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej ( format: pdf,)
Uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń w tym administracyjnych – pozwolenie na budowę;
Sporządzenie projektu wykonawczego wielobranżowego– ilość 4 egzemplarze w formie pisemnej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej ( format: pdf);

Kod CPV

71000000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane , inżynieryjne i kontrolne,
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych;

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji Zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.09. 2020roku przy czym:
I. Ze względu na warunki udzielenia dofinansowania budowy Centrum Badawczo- Rozwojowego wymagane jest otrzymanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę do dnia 31.08.2019r.
II. Wykonawca będzie świadczył przez okres wskazany w ofercie, ale nie krótszy niż do 31 sierpnia 2019 usługi polegające na prowadzeniu korespondencji, udzielaniu odpowiedzi i wyjaśnień itp. w stosunku do wszelkich instytucji biorących udział w procesie udzielania pozwolenia na budowę

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:
1. posiadają uprawnienia zawodowe w zakresie samodzielnego projektowania oraz aktualny wpis na listę członków okręgowej izby samorządu zawodowego.
2. wykażą dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane do jego realizacji tj. posiadającymi odpowiednie uprawnienia projektowe określone przepisami prawa budowlanego, [weryfikowane na podstawie oświadczenia ] w zakresie poniższych specjalności:
1) architektonicznej bez ograniczeń;
2) konstrukcyjno – budowlane bez ograniczeń;
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnychwodociągowych i kanalizacyjnych;
4) instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych].

Projektanci powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane ( jt. Dz. U z 2018 poz.1202) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (jt. Dz.U z 2014 r.poz.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (jt. Dz.U. z 2018, poz.2272

Wiedza i doświadczenie

Oferent powinien posiadać wiedzę i doświadczenie tj. wykonanie w okresie ostatnich 3-lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie):

• co najmniej jednego projektu budowlanego dla inwestycji odpowiadającej swym rodzajem CBR, wartości co najmniej 100 000,00 zł netto (w przypadku, gdy wartość zamówienia została określona w umowie w walucie innej niż złoty, należy przeliczyć wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu zawarcia umowy na realizację zamówienia);
• co najmniej dwóch projektów, w tym: co najmniej jeden na inwestycję obejmującą budowę laboratoriów o powierzchni co najmniej 1500 m2, oraz co najmniej jedną inwestycję obejmującą budowę laboratoriów m.in. optyczne, optoelektroniczne, światłowodowe.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy cywilno-prawnej zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia z następujących powodów:

1) Nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla zawartych umów i wymagająca zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą.
2) Nastąpi zmiana w interpretacjach Wytycznych.
3) Nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej Umowy.
4) Wynikną rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a zmiana postanowień Umowy spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez obie jej strony.
5) Nastąpi konieczność likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.
6) Nastąpią okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy lub w lepszy sposób zabezpieczy cele projektu.
7) Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy z powodów niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie.
8) Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy konieczność zmiany wynikać będzie z przebiegu prac B+R w ramach projektu.
9) Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu prac
Zmiany w rozliczeniu umowy cywilno-prawnej ustalonych przez Strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 1);
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (zał. nr 2);
3) Klauzulę informacyjną ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (zał.3);
4) Wykaz usług (zał. nr 4);
5) Aktualny wydruku z KRS lub innego rejestru (zał. nr 5);

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, nie przekraczających 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych usług w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny zostały szczegółowo opisane w dokumencie "Zapytanie ofertowe"

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci/Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w Spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą dla danego Programu w wytycznych programowych,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
3. Nie przejdą oceny formalnej oferty.
4. Złożą ofertę po wskazanym terminie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

IPT FIBER SP Z O.O.

Adres

Ceramiczna 8A

20-150 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

48 22 409 91 45

NIP

7123357513

Tytuł projektu

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Światłowodowych dla Przemysłu

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0015/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 190