Strona główna
Logo unii europejskiej

Przedstawienie oferty na zakup i dostawę książek w wersji drukowanej zgodnie z załącznikiem nr 1 (lista pozycji książkowych) dla biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Zakres tematyczny pozycji obejmuje finanse i rachunkowość oraz zarządzanie.

Data publikacji: 29.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-06-2019

Numer ogłoszenia

1187753

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty prosimy składać na wzorze listy pozycji książkowych i formularza stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 05 czerwca 2019 r. do godziny 24.00 drogą elektroniczną na adres dnaoferty@wsb.gda.pl z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 51/2019/Z231” lub w godzinach pracy w dni powszednie (8:00-16:00) w Kancelarii Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, pok. B105.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3. Wykonawca może zgłosić tylko jedną ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dnaoferty@wsb.gda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jolanta Zielińska-Goluch

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

585227772

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa książek w wersji drukowanej zgodnie z załącznikiem nr 1 (lista pozycji książkowych) dla biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku (dalej WSB w Gdańsku). Zakres tematyczny pozycji obejmuje finanse i rachunkowość oraz zarządzanie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu. Celem projektu jest wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakupie i dostawie książek dla biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku na potrzeby realizacji kształcenia studentów na kierunkach: finanse i rachunkowość oraz zarządzanie. Listę oraz specyfikację zamawianych książek przedstawia Załącznik nr 1 z podziałem na obszary tematyczne.

Kod CPV

22113000-5

Nazwa kodu CPV

Książki biblioteczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być wykonany w terminie do 31.10.2019.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdy z Wykonawców powinien przedłożyć następujące dokumenty:

a) załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego z uzupełniona kolumną „Cena brutto” przy tych pozycjach książkowych, które Wykonawca zamierza dostarczyć
b) Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, zawierający końcową cenę wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, będącą sumą cen pozycji książkowych, które Wykonawca zamierza dostarczyć. Podana kwota powinna pokrywać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym dostawę książek na adres wskazany w niniejszym zapytaniu.
c) Oświadczenie o braku powiązań Wykonawcy z Zamawiającym (Załącznik nr 2).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena ofert składa się z dwóch etapów:

Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na podstawie złożonych dokumentów oraz Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Etap 2 – Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w
oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):

KRYTERIUM WAGA (%)
Cena ofertowa brutto 100

Kryterium oceny – cena ofertowa brutto* – 100%:
*pod pojęciem ceny ofertowej brutto Zamawiający rozumie kwotę brutto wraz z narzutami na wynagrodzenia stanowiące koszt Zamawiającego (jeśli dotyczy), a dla podatnika VAT – kwotę zawierającą podatek VAT (jeśli dotyczy)

Punkty za kryterium „cena ofertowa brutto” zostaną obliczone według następującego wzoru:
(Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej) x 100 = liczba punktów.
Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego (ceny brutto wpisanej obok pozycji książkowej) oraz załącznika nr 2, tj. Formularza ofertowego. Każda pozycja książkowa będzie rozpatrywana osobno.
1. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą punktację spośród ocenianych.
2. W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą.
3. W przypadku ofert równoważnych zamawiający może wezwać oferentów, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji cenowych.
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty w sposób jednolity z upublicznieniem Zapytania.
5. Zamawiający zastrzega, że oferty złożone przez osoby zatrudnione w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku mogą zostać odrzucone w przypadku ich kolizji z uregulowaniami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. oraz zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności dotyczących kosztów związanych z zatrudnieniem personelu.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
7. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa, o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Wykluczenia

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania zamówienia oraz prześlą w terminie wskazanym w niniejszym dokumencie uzupełnione wszystkie dokumenty niezbędne do realizacji zapytania ofertowego.
2. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POWER Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo. Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta, lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy:
• osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) lub
• kapitałowo (w szczególności uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pomocnika).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

D.N.A. WSB - Dydaktyka, Nauka, Administracja - Zintegrowany Program Rozwoju WSB

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z231/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

I. ABE-IPS Sp. z o.o.
ul. 1 sierpnia 6 bud. D
02-134 Warszawa
Data wpłynięcia oferty 05.06.2019
Cena oferty:
1. Management, ISBN 9781305501294 ;szt.2; 534,20 PLN
2. International Business, Global Edition, ISBN 9781292214733; szt.1; 222,23 PLN
3. Human Resource Management, Global Edition, ISBN 9781292264332 ; szt. 1; 225,38 PLN
4. The Effective Executive, ISBN 9781138470101; szt.1; 598,69 PLN
5. Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, Global Edition, ISBN 9781292266022; szt. 1; 239,40 PLN
6. Hard Thing About Hard Things : Building a Business When There are No Easy Answers, ISBN 9780062273208; szt. 2; 173,14 PLN
7. Payoff: The Hidden Logic That Shapes Our Motivations, ISBN 9781501120046;szt. 2; 117,82 PLN
8. The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail, ISBN 9781633691780; szt. 2; 158,92 PLN
9. International Business,ISBN 9781473758438; szt. 1; 211,05 PLN
10. International Business Strategy: Perspectives on Implementation in Emerging Markets, ISBN 9781137544667 ; szt. 1; 486,86 PLN
11. Accounting and Finance: An Introduction, ISBN 9781292204482; szt. 1; 183,53 PLN
12. Guide to Financial Management, ISBN 9781781259146; szt. 1; 65,15 PLN
13. Corporate Finance and Investment, ISBN 9781292208541; szt. 1; 225,33 PLN

II. Księgarnia Naukowa JOLJUR
Ul. Sportowa 11, 44-171 Taciszów
Data wpłynięcia oferty 05.06.2019
Cena oferty:
1. The Economics of Business Enterprise: An Introduction to Economic Organisation and the Theory of the Firm, Fourth Edition, ISBN 9781785360947; szt.1; 183,00 PLN
2. International Business, ISBN 9781138708563; szt. 1; 172,00 PLN
3. Introduction to Financial Accounting, ISBN 9780198783299; szt. 1; 170,00 PLN
4. Corporate Financial Accounting, ISBN 9781337398169; szt. 1; 633 PLN
5. International Financial Management, ISBN 9781107111820; szt. 1 ; 309 PLN

III. Firma Handlowo-Księgarska STAŃCZYK
Ul. Okulickiego 35, 37-450 Stalowa Wola
Data wpływu oferty 31.05.2019
Cena oferty:
1. Disrupted: My Misadventure in the Start-Up Bubble, ISBN 9780316306096; szt. 2; 67,32 PLN
Liczba wyświetleń: 106