Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na dostawę, instalację i uruchomienie systemu wentylacji, filtracji i odzysku ciepła w hali produkcyjnej

Data publikacji: 29.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-06-2019

Numer ogłoszenia

1187748

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmieniono Załącznik nr 4 - Rysunki technologiczne poprzez wymianę załącznika i dołączenie poprawnego załącznika o nazwie Załącznik nr 4 - Rysunki technologiczne - poprawione

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być złożona drogą elektroniczną na adres: tomasz.ciura@wirex.pl lub w siedzibie przedsiębiorstwa „W-IREX” Przedsiębiorstwo Prywatne Kiełczygłów, ul. Piotrkowska 14, 98-358 Kiełczygłów. Termin składania ofert zostanie zachowany, jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Oferta powinna zostać złożona zgodnie z Zapytaniem ofertowym – w języku polskim z załączeniem formularzy załączników dołączonych do Zapytania ofertowego, w formie pisemnej z podpisem i pieczątką Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji danego Wykonawcy lub w formie skanu dokumentów. Każda strona złożonej oferty i załączników powinna zostać parafowana przez Zamawiającego. W sytuacji złożenia skanu dokumentów Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą jest zobowiązany przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia złożyć oryginał oferty.
Oferta musi obejmować zakresem całość robót i dostaw wyszczególnionych w Zapytaniu ofertowym.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych tj. obejmujących jedynie część zakresu Zapytania ofertowego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Formularz oferty powinien zostać przygotowany na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Obligatoryjnym załącznikiem do formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 powinna być oferta Wykonawcy potwierdzająca wszystkie roboty, elementy, funkcje, właściwości i parametry techniczne opisujące przedmiot zamówienia. Brak oferty lub brak w ofercie informacji potwierdzających wszystkie roboty, elementy, funkcje, właściwości i parametry techniczne uprawnia Zamawiającego do odrzucenia oferty.

Wszystkie ceny powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena w walucie innej niż PLN zostanie obliczona na podstawie średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego terminu składania ofert.
Okres gwarancji wymieniony w ofercie powinien być podany w miesiącach.
Oferta powinna być ważna przez okres minimalny 60 dni od upływu terminu składania ofert.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia oceny w postępowaniu, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości, Zamawiający może wezwać wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie 3 dni lub innym terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Zamawiający może w postępowaniu, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

tomasz.ciura@wirex.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Ciura

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

693157511

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu wentylacji, filtracji i odzysku ciepła w hali produkcyjnej położonej w Kiełczygłowie, powiat pajęczański, województwo łódzkie.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: pajęczański Miejscowość: Kiełczygłów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybranie wykonawcy na dostawę, instalację i uruchomienie systemu wentylacji, filtracji i odzysku ciepła w hali produkcyjnej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie systemu wentylacji, filtracji i odzysku ciepła w hali produkcyjnej.
Ilość - 1 szt.
Wszystkie elementy i urządzenia muszą być nowe.

1. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami z Zamawiającym (do zapytania dołączono posiadane rysunki technologiczne),
2. Dostawa i instalacja systemu odpylającego do hali produkcyjnej pracującego w systemie push-pull o wydajności układu 18.000 - 25.000 m3/h w skład którego wchodzą:
a) Urządzenia filtracyjne przystosowane do pracy ciągłej dla gazów i pyłów niewybuchowych wykonane w wersji zewnętrznej wraz z tłumieniem hałasu.
Parametry techniczne zespołu urządzeń:
 filtry oczyszczane impulsem sprężonego powietrza,
 min. ilość wkładów filtracyjnych - 30 szt. o łącznej powierzchni filtracyjnej wynoszącej min. 200 m2. Dopuszcza się inną ilość filtrów w przypadku zachowania zakładanej powierzchni filtracyjnej wynoszącej min. 200 m2
 skuteczność filtracji min. 99,99 %,
 leje do odbioru wychwyconego pyłu min. 2 szt. wraz z pojemnikami,
 moc zainstalowana nie większa niż 30 kW,
 wydajność filtracji regulowana za pośrednictwem falownika.
b) Kanały wentylacyjne nawiewno-wyciągowe dla systemu filtracji wykonane z blachy ocynkowanej (dopuszcza się kanały o przekrojach: okrągłym, prostokątnym lub kwadratowym) wyposażone w kratki wyciągowe zainstalowane w dwóch strefach: strefie górnej i w strefie dolnej.
c) Dostawa i instalacja systemu automatyki i sterowania sytemu filtracji wraz z okablowaniem.
3) Dostawa i instalacja systemu wentylacji hali produkcyjnej o wydajności układu 5.000 m3/h w skład którego wchodzą:
a) Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła z wymiennikiem krzyżowym, przeciwprądowym wyposażona w system nagrzewnic wodnych powietrznych.
Parametry techniczne:
 czynnik grzewczy - woda o temp. 60o C,
 przystosowanie do pracy ciągłej,
 wykonanie w wersji zewnętrznej,
 elektryczna moc zainstalowana nie większa niż 8 kW,
 filtry wychwytujące zanieczyszczenia,
 tłumik hałasu.
b) Kanały wentylacyjne nawiewno-wywiewne dla systemu wentylacji wykonane z blachy ocynkowanej (dopuszcza się kanały o przekrojach: okrągłym, prostokątnym lub kwadratowym) wyposażone w kratki wyciągowe zainstalowane w kratownicy dachowej.
c) Dostawa i instalacja systemu automatyki i sterowania sytemu wentylacji wraz z okablowaniem.
Oferta powinna zawierać:
 zaprojektowanie, dostawę, instalację i uruchomienie systemu wentylacji, filtracji i odzysku ciepła,
 transport urządzeń do siedziby firmy 98-358 Kiełczygłów,
 montaż i instalację urządzeń,
 przygotowanie dokumentów odbiorowych dostarczonego urządzenia,
 wykonania prób montażowych i odbiorowych,
 koszty urządzeń dźwigowych (np. dźwigów, podnośników z koszem, podnośników
widłowych) do rozładunku, montażu i instalacji urządzeń.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, które będą charakteryzować elementy, funkcje, właściwości i parametry techniczne opisujące przedmiot zamówienia.

Kod CPV

45300000-0

Nazwa kodu CPV

Roboty instalacyjne w budynkach

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin końcowy wykonania zamówienia ustala się nie później niż 10 tygodni od dnia podpisania umowy na dostawę (termin zakończenia dostawy, instalacji i uruchomienia zostanie potwierdzony protokołem odbioru).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń Wykonawcy, złożonych wymaganych załączników i innych dokumentów. Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.
W przypadku, w którym złożona oferta (w tym dodatkowe dokumenty i oświadczenia) nie spełnia kryteriów formalnych postępowania, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia oferty w terminie 3 dni od otrzymania wezwania lub innym terminie przez siebie wskazanym. Wezwanie do uzupełnień zostanie przekazane Wykonawcy drogą elektroniczną na adres e-mail osoby do kontaktu wskazany w Załączniku nr 1. Oferta podlega jednokrotnemu uzupełnieniu. Oferty, które pomimo wezwania do uzupełnień nie spełnią wymogów formalnych zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
Zamawiający może w postępowaniu, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, posiadający wszelkie uprawnienia, które pozwalają mu na realizację zgodnie z zamówieniem. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy (Załącznik nr 2).

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do realizacji prac objętych przedmiotem Zapytania Ofertowego. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia wykonawcy (Załącznik nr 2).

Potencjał techniczny

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje potencjałem technicznym, niezbędnym do realizacji prac objętych przedmiotem Zapytania Ofertowego. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia wykonawcy (Załącznik nr 2).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje zasobami kadrowymi, niezbędnymi do realizacji zamówienia. Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji zamówienia muszą posiadać aktualne wymagane prawem badania lekarskie, szkolenia bhp, uprawnienia, itp. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia wykonawcy (Załącznik nr 2).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi wykazać, że sytuacja ekonomiczna i finansowa potwierdza możliwości realizacji zamówienia, w tym że dysponuje zasobami finansowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia wykonawcy (Załącznik nr 2).

Dodatkowe warunki

Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na roboty, systemy i urządzenia będące przedmiotem zamówienia od dnia podpisania końcowego protokółu odbioru urządzenia bez uwag ze strony Zamawiającego. Spełnienie tego warunku udziału w postępowaniu będzie weryfikowane na podstawie złożonej oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1.
Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do akceptacji następujących minimalnych warunków płatności:
 płatność zaliczkowa – max 20 % całkowitej ceny brutto dostawy, płatne w terminie 14 dni od podpisania umowy na dostawę,
 płatność po dostawie – max 60 % całkowitej ceny brutto dostawy, płatne w terminie 14 dni od dostawy,
 płatność po odbiorze – max 20 % całkowitej ceny brutto dostawy, płatne w terminie 14 dni od dnia podpisania końcowego protokółu odbioru bez uwag ze strony Zamawiającego.
Wykonawca może zaoferować korzystniejsze warunki płatności tj. niższy poziom płatności zaliczkowej lub płatności po dostawie lub wyższy poziom płatności końcowej po odbiorze.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania protestów i odwołań.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert, pozostawieniu postępowania bez wyboru Wykonawcy, zakończeniu postępowania bez wyboru żadnego Wykonawcy, odwołania lub unieważnieniu postępowania bez podania przyczyny. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych powyżej, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie.
Zamawiający w celu podpisania umowy wyznaczy Wykonawcy termin do zawarcia umowy. Nie podpisanie umowy przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie poczytuje się jako odstąpienie przez Wykonawcę od podpisania umowy. W przypadku gdy wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy m.in. z następujących powodów:
1. Wystąpienia okoliczności uzasadniających zmiany w m.in. zakresie terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Wystąpienia obiektywnych okoliczności niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy.
3. Wystąpienia siły wyższej - należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron zawartej umowy, które zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych.
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
5. Otrzymania decyzji Instytucji Zarządzającej RPO WŁ (IZ RPO WŁ) lub Instytucji Pośredniczącej RPO WŁ (IP RPO WŁ) zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
6. Możliwa jest zmiana umowy dotycząca realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
7. Możliwe są zmiany umowy, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki :
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w umowie.
8. Możliwa jest zmiana umowy, w sytuacji gdy wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy
b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.
9. Dopuszczalna jest każda nieistotna zmiana umowy tzn. zmiana, która nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę, instalacje i uruchomienie systemu wentylacji, filtracji i odzysku ciepła w hali produkcyjnej dla projektu pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych linii przerobu surowca drzewnego” – Wzór oferty.
2. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na dostawę, instalacje i uruchomienie systemu wentylacji, filtracji i odzysku ciepła w hali produkcyjnej dla projektu pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych linii przerobu surowca drzewnego” – Oświadczenia Wykonawcy.
3. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego na dostawę, instalacje i uruchomienie systemu wentylacji, filtracji i odzysku ciepła w hali produkcyjnej dla projektu pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych linii przerobu surowca drzewnego - Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań.
4. Oferta Wykonawcy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:
A. Wartość oferty netto [w PLN].
Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
A. Wartość oferty netto [w PLN] – 100 punktów
Sposób oceny kryteriów:
A. Wartość oferty netto [w PLN]
Zasady oceny kryterium „Wartość oferty netto” [w PLN];
Cena oferty w walucie innej niż PLN zostanie obliczona na podstawie średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego terminu składania ofert.
W przypadku kryterium „Wartość oferty netto” [w PLN] oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi(C) = (Cmin / Ci) • Max(C)
gdzie:
Pi(C)- liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Wartość oferty netto” [w PLN];
Cmin- najniższa cena netto oferty spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert [w PLN];
Ci- Cena netto oferty "i" [w PLN];
Max(C)- maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Wartość oferty netto” [w PLN];
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej tj. oferty, która otrzymała maksymalną łączną ilość punktów.
Oferta najkorzystniejsza – max Pi(C)
W przypadku uzyskania jednakowej łącznej liczby punktów, Zamawiający uprawniony jest do skierowania dodatkowego zapytania ofertowego celem złożenia przez Wykonawców dodatkowych ofert cenowych, przy czym nowa cena ofertowa nie może być wyższa w stosunku do ceny w pierwotnej ofercie Wykonawcy.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Do oferty należy załączyć oświadczenie potwierdzające brak powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 3).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WIESŁAW CIURA "WIREX PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE"

Adres

Piotrkowska 14

98-358 Kiełczygłów

łódzkie , pajęczański

Numer telefonu

693373544

Fax

438425777

NIP

8320002631

Tytuł projektu

Wprowadzenie na rynek innowacyjnych linii przerobu surowca drzewnego

Numer projektu

RPLD.02.03.01-10-0082/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Klimawent S.A. Zakład Pracy Chronionej, ul. Chwaszczyńska 194, 81-571 Gdynia
data wpływu oferty - 13.06.2019r.
cena netto oferty - 300000,00 PLN (trzysta tysięcy złotych)
Liczba wyświetleń: 133