Strona główna
Logo unii europejskiej

Przygotowanie terenu pod budowę elektrowni słonecznej

Data publikacji: 29.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-06-2019

Numer ogłoszenia

1187654

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty można składać osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską w siedzibie Zamawiającego:
ENGA Sp. z o.o.
ul. Tytoniowa 10,
16-300 Augustów
2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej następującymi elementami:
• Nazwą i adresem Zamawiającego
• Nazwą i adresem Oferenta
• Adnotacją „Oferta dotycząca wykonania prac przygotowawczych pod budowę elektrowni fotowoltaicznej”.
3. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu na adres wskazany do siedziby Zamawiającego
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcy bez ich otwierania
5. Każdy Wykonawca ma prawo do złożenia tylko 1 oferty.
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.
7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie elektronicznej lub papierowej zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski.
9. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana na każdej stronie przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
10. Cenę oferty należy wyrazić w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w walucie polskiej w złotych.
11. Cena oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej umowy.
12. Kompletna oferta musi zawierać:
a) Wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym Formularz ofertowy, zgodnie z Załącznikiem 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
b) Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy (jeżeli dotyczy).
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 2 do zapytania ofertowego).
d) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik 3 do zapytania ofertowego).
13. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
14. Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla wykonawców. Pytania i odpowiedzi dotyczące zamówienia zamieszczone zostaną na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Rekuć; Jacek Domański

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

601806297; 601806298

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie terenu pod budowę elektrowni słonecznej na działkach o numerach 777/5, 858/3, 16-300 Augustów.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: augustowski Miejscowość: Augustów, działka nr 777/5, 858/3

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy prac przygotowawczych (robót ziemnych) pod budowę elektrowni słonecznej w ramach projektu : pt. „Energia ze słońca – budowa elektrowni fotowoltaicznej w Augustowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie prac związanych z przygotowaniem terenu pod elektrownię fotowoltaiczną w Augustowie, na działkach nr 777/5, 858/3
Zakres robót:
a. mechaniczne karczowanie drzew – 80 sztuk (średnica 16-25 cm)
b. mechaniczne karczowanie zagajników gęstych na obszarze 1 ha
c. usunięcie karpiny
d. usunięcie warstwy ziemi o grubości 30 cm
e. zakup i nawiezienie 5000 m3 pospółki naturalnej 0-31,5 mm
f. plantowanie terenu na obszarze 1ha wraz z zagęszczeniem walcem drogowym o tonażu minimum 14t.

Mapa terenu, którego dotyczy zamówienie stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu realizacji po ustaleniu terminu (tel. +48 61 806 297). Termin należy ustalić z min. 2 dniowym wyprzedzeniem.

Kod CPV

45100000-8

Nazwa kodu CPV

Przygotowanie terenu pod budowę

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy nie później niż do 19.07.2019r.
Za termin zakończenia dostawy przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę przekazania przedmiotu zamówienia potwierdzony podpisanym przez obie strony umowy bez zastrzeżeń protokół odbioru.
Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot zamówienia wykonany bez jakichkolwiek wad lub usterek. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku odbioru, Zamawiający jest uprawniony do:
1) odmowy odbioru przedmiotu zamówienia i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie stwierdzonych podczas odbioru usterek i wad;
2) powierzenia na koszt Wykonawcy usunięcia wad i usterek osobie trzeciej.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik 2 do zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik 2 do zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż posiadają potencjał w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik 2 do zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik 2 do zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający zastrzega, że płatność za realizację zamówienia nastąpi nie wcześniej niż po przekazania przedmiotu zamówienia potwierdzonego podpisanym przez obie strony umowy bez zastrzeżeń protokołem odbioru.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmianę zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania.
8. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
9. Zamawiający złoży zamówienie / podpisze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów wyboru oferty).
10. Wybrany Wykonawca zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji, związanej z zamówieniem w okresie wymaganym przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
11. Kary umowne:
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu zakończenia robót zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,5% wartości Zamówienia za każdy dzień zwłoki.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
2. Zmiany umowy o zamówienie dopuszczalne są w niżej wymienionych przypadkach:
a) Zmiany ustawowej stawki podatku VAT.
b) Zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy.
c) Zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę lub Zamawiającego.
d) Zmiany terminu realizacji dostawy z powodów niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego.
e) Zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta musi zawierać:
a) Wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym Formularz ofertowy, zgodnie z Załącznikiem 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
b) Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy (jeżeli dotyczy).
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 2 do zapytania ofertowego).
d) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik 3 do zapytania ofertowego).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego;
- zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
- zostaną złożone w terminie.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a) cena netto za wykonanie zamówienia: waga kryterium: 75% (max. 75 pkt)
b) okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane Roboty: waga kryterium: 25% (max. 25 pkt)

3. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
a) KC -Punkty za kryterium „cena netto za wykonanie zamówienia” – zostaną obliczone według następującego wzoru:

KC = (Cena netto oferty najtańszej )/(Cena netto oferty badanej ) ×75= ____pkt

Końcowy wynik powyższego działania będzie zaokrąglany do 2 miejsc po przecinku.

Jeżeli cena oferty będzie wydawać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności będzie niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana oceny wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

b) KG - Punkty za kryterium: „Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane Roboty” – oceniane będą warunki gwarancji jakości deklarowane przez Oferenta w formularzu ofertowym (zał. Nr 1 do zapytania ofertowego). Przez Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane Roboty rozumie się okres na jaki Oferent zapewnia stabilność przygotowanego podłoża pod elektrownię słoneczną.

Punkty w ramach kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane Roboty” zostaną wyliczone zgodnie z poniższymi założeniami:
a) okres gwarancji 1 rok - 5 punktów
b) okres gwarancji 2 lata - 10 punktów
c) okres gwarancji 3 lata - 15 punktów
d) okres gwarancji 4 lata - 20 punktów
e) okres gwarancji 5 lat i więcej - 25 punktów

Skala od 0 - 25 punktów
Okres gwarancji należy podać w pełnych latach.

Maksymalna, możliwa do uzyskania ilość punktów wynosi 100. Ocena oferty stanowi sumę punktacji uzyskanej z pkt. a), b).
K= KC + KG
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która otrzyma największą łączną sumę punktów. W przypadku równej ilości punktów – decydować będzie niższa cena. Spełnienie ww. kryteriów oceny dokonywane jest zgodnie z informacjami przedstawionymi w Ofercie (wypełnionej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego). Z Oferentem, który spełni warunki udziału w postępowaniu oraz uzyska największą liczbę punktów podpisana zostanie umowa.

Wykluczenia

1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z niniejszego postępowania.
2. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia, w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku gdy Wykonawca będzie powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.
Potwierdzeniem braku powiązań osobowych lub kapitałowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ENGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Tytoniowa 10

18-300 Augustów

podlaskie , augustowski

Numer telefonu

601806298

NIP

8461630157

Tytuł projektu

Energia ze słońca - budowa elektrowni fotowoltaicznej w Augustowie

Numer projektu

RPPD.05.01.00-20-0251/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

USŁUGI ZIEMNE Rafał Ostapowicz
16-310 Sztabin
Krasnoborki 33A
Data wpłynięcia oferty: 2019-06-12
Cena: 179500 PLN netto
Liczba wyświetleń: 219