Strona główna
Logo unii europejskiej

2/27/2019 Koszty materiałów do przeprowadzenia badań skali przemysłowej w zakresie technologii formy i metalu – klej

Data publikacji: 04.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-07-2019

Numer ogłoszenia

1187647

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być przesłana w wybranej formie:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@krakodlew.pl
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Krakodlew S.A. ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków
- złożona osobiście w siedzibie Spółki

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia@krakodlew.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Radosław Hajdas

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

668 178 390

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Koszty materiałów do przeprowadzenia badań skali przemysłowej w zakresie technologii formy i metalu – klej

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Koszty materiałów do przeprowadzenia badań skali przemysłowej w zakresie technologii formy i metalu – klej w ramach realizacji projektu „Opracowanie innowacyjnej technologii odlewania w układzie pionowym wielkogabarytowych masywnych płyt z wysokojakościowego żeliwa modyfikowanego, przy wykorzystaniu sterowania procesem krystalizacji i stygnięcia odlewu” o numerze: RPMP.01.02.01-12-0055/18

Przedmiot zamówienia

Klej odlewniczy do rdzeni w ilości 112 kg

Kod CPV

24957100-8

Nazwa kodu CPV

Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie do 31.12.2019 r. , zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, po wcześniejszej informacji telefonicznej lub e-mailowej.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1. Minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty wystawienia faktury. Warunkiem koniecznym do wystawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru.
2. Termin ważności oferty wynosi minimum 90 dni.
3. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN lub w EUR, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, obejmującą wszystkie koszty realizacji.
4. Cena określona w ofercie powinna obejmować koszt transportu do siedziby Zamawiającego –Krakodlew S.A. ul. Ujastek 1; 30-969 Kraków.
5. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje jej odrzucenie.
6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
7. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
8. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wszystkie pola formularza muszą zostać wypełnione.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z oferentami:
- w przypadku gdy wygrają więcej niż dwie oferty z taką samą ilością punktów,
- z wygranym wykonawcą, pod warunkiem, że w wyniku negocjacji warunki oferty nie ulegną pogorszeniu na niekorzyść Zamawiającego.
10. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą oraz czytelną techniką.
11. Oferta oraz wszystkie oświadczenia, dokumenty i załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy zgodnie
z przepisami prawa.
12. Zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień lub uzupełnień
13. Do oferty muszą być dołączone wszystkie załączniki określone w niniejszym zapytaniu. W przypadku gdy, którykolwiek załącznik nie dotyczy Wykonawcy, należy go podpisać zgodnie z reprezentacją firmy z adnotacją „NIE DOTYCZY”
14. Wszelkie pisma, sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.
15. Cena oferty może być wyrażona w złotych polskich lub w EUR. Cena wyrażona w EUR zostanie przeliczona na PLN po kursie średnim NBP z dnia, w którym upływa termin składania ofert.
16. Wysokość wynagrodzenia netto należnego wykonawcy powiększana będzie każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego).
17. Płatności będą dokonywane w walucie, w której wyrażona była cena oferty.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
19. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania jakichkolwiek cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego.
20. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
21. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
22. W przypadku uznania oferty za najkorzystniejszą Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Jeżeli wykonawca , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy lub nie będzie mógł zawrzeć umowy, Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy z Wykonawcą którego oferta zajmuje kolejne miejsce w rankingu ofert.

Warunki zmiany umowy

Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie o udzielenie zamówienia, za wyjątkiem zmian nieistotnych. Zmiany te mogą nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania np. trudności technicznych, które pojawiły się w trakcie realizacji zamówienia. Mogą one dotyczyć min. zmiany terminu realizacji zamówienia, modyfikacji harmonogramu prac, zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zwiększonego zakresu prac.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy
Zestawienie cen jednostkowych
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 10% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W takim przypadku Zamawiający będzie realizował zamówienia uzupełniające na podstawie odrębnego zlecenia oraz podpisze w tym zakresie stosowny aneks do umowy, natomiast Wykonawca zobowiązany będzie to wyceny uzupełniającego zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy dokonywaniu wyboru oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i jego wagami:
Maksymalna ilość punktów jaką można osiągnąć: 100
Kryterium:
Cena (Kc) 80%
Termin płatności (Kp) 20%

Punkty w ramach poszczególnych kryteriów przyznawane będą oferentom zgodnie z tabelą poniżej:

Kryterium – Cena (Kc)
Liczba punktów, które można zdobyć za kryterium: 80

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium
Kc=(Cmin/Cbad)×Pmax
Gdzie:
Cmin – cena netto minimalna,
Cbad – cena netto oferty badanej,
Pmax– maksymalna ilość punktów, które można zdobyć za kryterium

Kryterium – Termin płatności (Kp)

Liczba punktów, które można zdobyć za kryterium: 20

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium
Kp=(Tbad/Tmax) ×Pmax

Gdzie:
Tbad – termin płatności faktur wyrażony w dniach w ofercie badanej,
Tmax – maksymalny termin płatności faktur wyrażony w dniach w złożonych ofertach,
Pmax – maksymalna ilość punktów, które można zdobyć za kryterium

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych podkryteriach otrzyma największą liczbę punktów.
Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia zostanie upubliczniona poprzez wysłanie informacji do każdego oferenta oraz zostanie umieszczona na stronach internetowych, na których zostało ono upublicznione.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KRAKODLEW SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Ujastek Mogilski 1

30-969 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

(12)3787601

Fax

(12) 3787699

NIP

6781010225

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnej technologii odlewania w układzie pionowym wielkogabarytowych masywnych płyt z wysokojakościowego żeliwa modyfikowanego, przy wykorzystaniu sterowania procesem krystalizacji i stygnięcia odlewu.

Numer projektu

RPMP.01.02.01-12-0055/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Prec - Odlew Sp. z o.o. Ul. Piłsudskiego 89, 32-050 Skawina
data wpłynięcia oferty: 03-07-2019 r.
cena netto zamówienia: 92,96 EUR
Liczba wyświetleń: 165