Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa laptopów z systemem operacyjnym

Data publikacji: 04.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-06-2019

Numer ogłoszenia

1187642

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę będącą odpowiedzią na niniejsze zapytanie należy dostarczyć do dnia 2019-06-13 do siedziby Zamawiającego - Myszków, ul. Partyzantów 21 w wersji papierowej osobiście, listownie, przesyłką kurierską lub pocztą elektroniczną na adres aadamiec@stalprodukt.info.
2. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną, w tytule e-maila wpisać „Przetarg – zakup laptopów”, a oferta powinna być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (PDF).
3. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferta dla jej ważności winna być podpisana przez Oferenta według zasad reprezentacji lub przez upoważnionych do zaciągania zobowiązań przedstawicieli Oferenta.
5. Oferta winna zawierać minimum:
- wypełniony Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
- nazwę, adres i dane kontaktowe Oferenta
- datę sporządzenia oferty
- cenę całkowitą netto
- termin realizacji zamówienia
- termin ważności oferty, nie krótszy niż 60 dni od dnia otwarcia ofert
- warunki i okres trwania gwarancji.
- zapewnienie serwisu naprawczego oraz określenie maksymalnego czasu usunięcia usterek
- wykaz zrealizowanych, co najmniej 3 dostaw laptopów, w okresie minionych 2 lat z podaniem daty dostawy i nazwy Podmiotu na rzecz, którego zrealizowano dostawy.
6. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

aadamiec@stalprodukt.info

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Adamiec – tel. 0048 603818881 e-mail aadamiec@stalprodukt.info Dariusz Zaława – tel. 0048 603606292 e-mail dzalawa@darstal.eu Tomasz Sowa – Tel. 0048 505446658 e-mail informatyk@darstal.eu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Adamiec – tel. 0048 603818881 Dariusz Zaława – tel. 0048 603606292 Tomasz Sowa – Tel. 0048 505446658

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych laptopów z systemem operacyjnym – 8 sztuk.
Wymagane parametry techniczne i zakres dostawy:
1. Procesor minimum Intel Core i7 8 generacji bądź nowszy (lub równoważny)
2. Pamięć RAM minimum 8GB DDR4
3. Dysk SSD minimum pojemność 240 GB interfejs M.2
4. Matryca LED 15,6’, minimalna rozdzielczość 1920 x 1080 (FHD)
5. System operacyjny Windows 10 PRO 64 bit PL lub nowszy. Dopuszcza się dostawę systemu operacyjnego równoważnego, który powinien między innymi:
• posiadać interfejs graficzny w języku polskim
• umożliwiać instalację oprogramowania Pakietu Biurowego Microsoft Office 2016 lub równoważnego
• posiadać system ochrony firewall do połączeń internetowych
• posiadać wsparcie dla urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, itp.)
• dostarczać wsparcie NET Framework w wersji 4.6.2 i wyższej.
6. Pakiet aplikacji biurowych MS Office 2016 lub nowszy z dożywotnią licencją lub pakiet aplikacji biurowych równoważny.
7. Zamówienie obejmuje dostawę laptopów z systemem Windows do siedziby Zamawiającego, to jest ul. Partyzantów, Myszków.
8. Udzielenie gwarancji z serwisem naprawczym u Zamawiającego przez okres minimum 24 miesiące.
9. Zapewnienie serwisu naprawczego dla umożliwienia usunięcia usterki w czasie nie dłuższym niż 48 godzin. W przypadku braku możliwości usunięcia usterki na miejscu (w siedzibie Zamawiającego), zapewnienie sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż sprzętu oferowanego w całym okresie naprawy.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: myszkowski Miejscowość: Myszków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup sprzętu informatycznego (laptopy) w ramach projektu nr RPSL.03.03.00-24-04FB/18-005 pt. „Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego usprawniającego procesy logistyczne, handlowe i technologiczne”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych laptopów z systemem operacyjnym – 8 sztuk.
Wymagane parametry techniczne i zakres dostawy:
1. Procesor minimum Intel Core i7 8 generacji bądź nowszy (lub równoważny)
2. Pamięć RAM minimum 8GB DDR4
3. Dysk SSD minimum pojemność 240 GB interfejs M.2
4. Matryca LED 15,6’, minimalna rozdzielczość 1920 x 1080 (FHD)
5. System operacyjny Windows 10 PRO 64 bit PL lub nowszy. Dopuszcza się dostawę systemu operacyjnego równoważnego, który powinien między innymi:
• posiadać interfejs graficzny w języku polskim
• umożliwiać instalację oprogramowania Pakietu Biurowego Microsoft Office 2016 lub równoważnego
• posiadać system ochrony firewall do połączeń internetowych
• posiadać wsparcie dla urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, itp.)
• dostarczać wsparcie NET Framework w wersji 4.6.2 i wyższej.
6. Pakiet aplikacji biurowych MS Office 2016 lub nowszy z dożywotnią licencją lub pakiet aplikacji biurowych równoważny.
7. Zamówienie obejmuje dostawę laptopów z systemem Windows do siedziby Zamawiającego, to jest ul. Partyzantów, Myszków.
8. Udzielenie gwarancji z serwisem naprawczym u Zamawiającego przez okres minimum 24 miesiące.
9. Zapewnienie serwisu naprawczego dla umożliwienia usunięcia usterki w czasie nie dłuższym niż 48 godzin. W przypadku braku możliwości usunięcia usterki na miejscu (w siedzibie Zamawiającego), zapewnienie sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż sprzętu oferowanego w całym okresie naprawy.

Kod CPV

30213100-6

Nazwa kodu CPV

Komputery przenośne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia – dostawa laptopów z systemem operacyjnym: do 31.07.2019.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca posiadający niezbędną wiedzę, uprawnienia i doświadczenie do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
2. W zakresie zdolności technicznej do realizacji zamówienia, zgodnie z pkt. 1., oferent powinien przedstawić wykaz zrealizowanych, co najmniej 3 dostaw laptopów, w okresie minionych 2 lat z podaniem daty dostawy i nazwy Podmiotu na rzecz, którego zrealizowano dostawy.
3. Ocena spełniania warunków posiadania niezbędnej wiedzy, uprawnień i doświadczenia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym – Załącznik nr 1.

Dodatkowe warunki

1. Niniejsze zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie internetowej: www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.
2. W przypadku, gdy w ramach oceny ofert, konieczne będzie rozstrzygnięcie pomiędzy kilkoma ofertami najkorzystniejszymi pod względem ekonomicznym informujemy, że dokonamy wyboru oferty najbardziej korzystnej pod względem oddziaływania na środowisko i klimat (np. mniejsza energochłonność, niższa materiałochłonność, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu, posiadanie przez oferenta środowiskowego certyfikatu ISO, etc.).
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny przedmiotu zamówienia z wybranym wykonawcą.
6. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
7. Integralną częścią zapytania jest załącznik nr 1 – formularz ofertowy.
8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 2019-06-14 o godz. 10.00.
Zamawiający nie przywiduje publicznego otwarcia ofert.

Warunki zmiany umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy dopuszczalna jest w przypadkach:
a). zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
b). gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy oraz warunków płatności.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione w skali od 0 do 100 punktów, w oparciu o kryteria:
1. Kryterium ceny.
1.1. Cena - waga 55%, tym samym maksymalna liczba punktów – 55.
1.2. Ocena kryterium ceny dokonane będzie według wzoru:
Cena = (najniższa oferowana cena netto / cena netto badanej oferty) x 55
2. Kryterium gwarancji.
2.1. Gwarancja – waga 20%, tym samym maksymalna liczba punktów – 20.
2.1. Ocena kryterium gwarancji, dokonana będzie według wzoru:
Gwarancja = (czas gwarancji badanej oferty / najdłuższy oferowany czas gwarancji) x 20.
3. Kryterium czasu usunięcia usterki przez serwis
3.1. Czas usunięcia usterki przez serwis – waga 20%, tym samym maksymalna liczba punktów – 20.
3.2. Ocena kryterium czasu usunięcia usterki przez serwis, dokonana będzie według wzoru:
Czas usunięcia usterki przez serwis = (najkrótszy oferowany czas usunięcia usterki przez serwis / czas usunięcia usterki przez serwis w badanej ofercie) x 20.
4. Kryterium pojemności dysku SSD.
4.1. Pojemność dysku SSD – waga 5%, tym samym maksymalna liczba punktów – 5.
4.2. Ocena kryterium pojemności dysku, dokonana będzie według wzoru:
Pojemność dysku = (pojemność dysku SSD badanej oferty / najdłuższa oferowana pojemność dysku SSD) x 5.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów, obliczoną zgodnie z kryteriami przedstawionymi w pkt. 1, 2, 3 oraz 4.
6. Celem porównania ofert złożonych w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia ceny podanej w walucie innej niż PLN na cenę w PLN stosując średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania miedzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegającą w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. Posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

DAR STAL DARIUSZ ZAŁAWA

Adres

Partyzantów 21

42-300 Myszków

śląskie , myszkowski

Numer telefonu

34 3131049

Fax

34 3131049

NIP

5771162507

Tytuł projektu

Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego usprawniającego procesy logistyczne, handlowe i technologiczne

Numer projektu

RPSL.03.03.00-24-04FB/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

LOGIN TECHNOLOGIES ŁUKASZ KOT, ul. Kościuszki 27J 42-300 Myszków, data wpłynięcia oferty: 12.06.2019.
Liczba wyświetleń: 182