Strona główna
Logo unii europejskiej

Grupowe warsztaty z zakresu edukacji żywieniowej w ramach projektu „Aktywni Zawodowo i Społecznie”

Data publikacji: 30.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-06-2019

Numer ogłoszenia

1187575

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć nie później niż do 07.06.2019 r. do godz. 14.15 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SWZ. Decyduje data i godzina wpływu oferty do urzędu.
Osobiście bądź za pośrednictwem poczty albo kuriera na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach, al. Królewska 3, 24-100 Puławy-Sekretariat pok.1 w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Oferta na zamówienie: Grupowe warsztaty z zakresu edukacji żywieniowej w ramach projektu „Aktywni Zawodowo i Społecznie”, lub

a) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej na adres e-mail: centrum@pcpr.pulawy.pl (np. skan w pdf wypełnionego formularza oferty z podpisem i pieczątką Wykonawcy) UWAGA: Wysłanie oferty nie oznacza automatycznego jej doręczenia Zamawiającemu.
b) Wykonawca wraz z ofertą złoży dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje osób wskazanych w ofercie (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, certyfikaty, inne dokumenty) i doświadczenie osób wskazanych w ofercie (zakresy czynności, protokoły, referencje, umowy o pracę, itp.) zgodnie z zakresem określonym w punkcie VI.2 postępowania. Dokumenty mogą być składane w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub w formie elektronicznej (np. skan w pdf. wymaganych dokumentów).
WAŻNE: Zamawiający zwraca szczególną uwagę na posiadanie wymaganych kwalifikacji i doświadczenia przez osoby wskazane w ofercie pod rygorem wykluczenia z postępowania i odrzucenia oferty zgodnie z zasadami określonymi w punkcie VIII postępowania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

centrum@pcpr.pulawy.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Waldemar Mokrzycki, Marta Mazur

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie grupowych warsztatów z zakresu edukacji żywieniowej dla 4 grup 10 – osobowych w ramach projektu „Aktywni Zawodowo i Społecznie”. Usługa aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera zał. Nr 2 do SWZ.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: puławski Miejscowość: Puławy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem głównym są zwiększone szanse osób z niepełnosprawnością oraz kobiet doświadczających przemocy domowej lub będących jej świadkami z terenu powiatu puławskiego na równy dostęp do aktywnego udziału w życiu społecznym oraz na rynku pracy poprzez realizację usług aktywnej integracji społecznej, zdrowotnej i zawodowej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie grupowych warsztatów z zakresu edukacji żywieniowej dla 4 grup 10 – osobowych w ramach projektu „Aktywni Zawodowo i Społecznie”. Usługa aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera zał. Nr 2 do SWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Kod CPV

80400000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

85312110-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi

Harmonogram realizacji zamówienia

4 miesiące od dnia podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wymagania Zamawiającego- w zakresie kwalifikacji i doświadczenia:
1) Zamawiający zastrzega, że grupowe warsztaty z zakresu edukacji żywieniowej mają być prowadzone przez osobę:
- z wykształceniem minimum policealnym na kierunku dietetyka lub adekwatnym wykształceniem wyższym z minimum trzyletnim doświadczeniem w pracy zawodowej oraz czynną zawodowo w zawodzie dietetyka (wymagana minimum jedna), oraz
2) Zamawiający zastrzega, że opiekę nad dziećmi uczestników grupowych warsztatów z zakresu edukacji żywieniowej w trakcie trwania zajęć pełnić będzie osoba (wymagana minimum jedna):
- z wykształceniem wyższym na kierunku pedagogika i uprawnieniami wychowawcy kolonijnego lub wykształceniem wyższym o kierunku psychologia i uprawnieniami wychowawcy kolonijnego.

Osobą na wskazane powyżej stanowiska mogą być również osoba, której odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, a w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.). Wymieniona powyżej osoba winna posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający nie dopuszcza wskazywania tych samych osób, wymaganych przez Zamawiającego w punktach 1 -2.

Warunki zmiany umowy

Na zasadach określonych w § 5 umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z punktem III zapytania ofertowego

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybrany będzie Wykonawca, którego oferta spełniać będzie warunki określone przez Zamawiającego, nie zostanie odrzucona i uzyska najwyższą liczbę punktów (suma punktów uzyskanych w ramach poniższego kryterium) zgodnie z poniższymi kryteriami:
cena oferty – waga kryterium - (waga kryterium- 100%)- 100 punktów.

Wykluczenia

Zgodnie z punktem VIII zapytania ofertowego

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT PUŁAWSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PUŁAWACH

Adres

al. Królewska 3

24-100 Puławy

lubelskie , puławski

Numer telefonu

818880492

Fax

818880492

NIP

7162657633

Tytuł projektu

AKTYWNI ZAWODOWO I SPOŁECZNIE

Numer projektu

RPLU.11.01.00-06-0015/18-00

Inne źródła finansowania

Europejski Fundusz Społeczny
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PERFECT LINGUA Martyna Ziarkiewicz ul. Pułaskiego 8, 08-530 Dęblin Oferta z ceną oferty: 9 120 zł. Wynagrodzenie dietetyka prowadzącego warsztaty z zakresu edukacji żywieniowej - cena jednostkowa brutto: 85 zł. Opieka nad dziećmi osób objętych wsparciem umożliwiający tym osobom udział w zajęciach- cena jednostkowa brutto: 40 zł. Oferta otrzymała 100 punktów w jedynym kryterium oceny ofert: cena. Data wpływu oferty do Zamawiającego: 07.06.2019r.
Liczba wyświetleń: 176