Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na usługę transportową obejmującą 1-dniowy wyjazd do Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni

Data publikacji: 28.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-06-2019

Numer ogłoszenia

1187555

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Złożenie oferty polega na wypełnieniu części ofertowej (załącznik nr 4) oraz oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr 6) oraz oświadczenie o posiadanym doświadczeniu oferenta w zakresie przewozu zorganizowanych grup i wypis z KRS lub CEiDG w formie elektronicznej na adres pznolsztyn@gmail.com lub osobiście bądź pisemnie listem poleconym do siedziby Zamawiającego. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie. Kopertę należy opisać następująco „Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę transportową na wyjazd 1-dniowy w ramach realizacji projektu „Wsparcie osób niewidomych i niedowidzących i ich rodzin na terenie województwa warmińsko-mazurskiego” ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPWM.11.02.03-28-0070/16-01/126.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pznolsztyn@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Zalewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

89 527-54-30

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa obejmująca 1-dniowy wyjazd do Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdynia Miejscowość: Gdynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Uzyskanie ofert na usługę transportową obejmującą 1-dniowy wyjazd do Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa obejmująca 1-dniowy wyjazd do Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
Wyjazd z Koła PZN w Elblągu 1-dniowy w dniu 20.06.2019r – 40 osób
Średnio wyjazd będzie obejmował 250 km w dwie strony
Wykonawca musi zapewnić uczestnikom bezpieczny przewóz, tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny (toaleta).
Wykonawca ubezpiecza środki transportu i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu.
Wykonawca musi posiadać odpowiednie zaplecze techniczne( sprawne autokary/autobusy z klimatyzacją i pasami bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów) i kadrowe kierowcy posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe) oraz uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.

Kod CPV

60000000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

Harmonogram realizacji zamówienia

20.06.2019r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:
Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 100% cena za całość wykonania usługi.

a/ Opis sposobu obliczania kryterium cena. Cena powinna być podana w złotych brutto za wykonanie całości zadania. Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru: C = (Cmin : C0) x 100 gdzie: C – liczba punktów przyznana danej ofercie. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą,
a Wykonawca zostanie wezwany do podpisania umowy.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG WARMIŃSKO-MAZURSKI

Adres

Adama Mickiewicza 17/3

10-508 Olsztyn

warmińsko-mazurskie , Olsztyn

Numer telefonu

895275430

Fax

895275430

NIP

7393036374

Tytuł projektu

Wsparcie osób niewidomych i niedowidzących i ich rodzin na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Numer projektu

RPWM.11.02.03-28-0070/16-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Prywatny Transport Autobusowy Antoni Woźny 14-520 Pienięzno; ul. Dworcowa 9
Data wpłynięcia: 13.06.2019r.
Cena: 1000 zł
Liczba wyświetleń: 80