Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup, dostawa i montaż mebli dla Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie w ramach realizowanego projektu

Data publikacji: 28.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-06-2019

Numer ogłoszenia

1187532

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) Oferty należy złożyć w terminie do dnia 13.06.2019 roku do godz. 15.30 w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik - BOM. Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym powyżej, nie będą brane pod uwagę.
2) Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Oferenci mają możliwość zapoznania się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem konieczności zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
3) UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
Oferty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z oznaczeniem ,,nie otwierać przed 13.06.2019 r. godz. 15:30” należy składać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik. Wykonawca uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do przygotowania i złożenia oferty w następujący sposób:
1) Ofertę stanowi:
a) wypełniony druk „OFERTA” stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
b) wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale 10;
c) pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie) osoby ustanowionej przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta winna być pisana pismem maszynowym lub nieścieralnym atramentem, w sposób czytelny. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
4) Zaleca się, aby:
a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą pełnomocnictwo,
b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,
c) kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty).

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Grzybowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

618 170 411 wew. 602

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli dla Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie, wymienionych w „Zestawieniu i specyfikacji wyposażenia” stanowiących załącznik do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Oferowany przedmiot zakupu nie może odbiegać od parametrów technicznych wymienionych w zestawieniu wyposażenia dla postępowania oraz od opisu wykonania zamówienia wymienionego w „Formularzach cenowych”.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć meble o parametrach odpowiadających temu celowi.
Wykonawca jest zobowiązany wypełnić w Formularzu cenowym kolumnę dotyczącą – typ/ producent, cena jednostkowa netto, cena jednostkowa brutto, wartość brutto oraz suma brutto.
Wykonawca zapewni dostawę wyrobów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i formularzem cenowym tego samego rodzaju i w tej samej wersji kolorystycznej.

II. Sposób i miejsce dostawy
1. Wykonawca zagwarantuje dostawę mebli i sprzętu do Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie własnym transportem i na własny koszt i ryzyko. Wykonawca rozładuje i wniesie przedmiot zamówienia do wskazanego miejsca przez osobę upoważnioną do realizacji zadania.
2. Odbioru ilościowego i jakościowego mebli i sprzętu dokona Zamawiający w obecności przedstawiciela Użytkownika obiektu Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie w terminie wcześniej ustalonym.
3. Dostawa realizowana będzie zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym integralną część zamówienia.
4. Wykonawca ustali telefonicznie z Zamawiającym dokładny termin dostawy tzn. dzień i godzinę oraz potwierdzi ustalenia faksem lub e-mail.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za meble i sprzęt do czasu ich formalnego przyjęcia przez Zamawiającego tj. podpisania przez strony „Protokołu odbioru”.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Meble

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Szczodrzykowo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie najlepszej oferty dostawy i montażu mebli do Przedszkola Kolorowy Świat w Szczodrzykowie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli do Przedszkola Kolory Świat w Szczodrzykowie.

Kod CPV

39161000-8

Nazwa kodu CPV

Meble przedszkolne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin i miejsce wykonania zamówienia :

Wymagany minimalny termin realizacji zamówienia : 05-08-2019 r.
Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia: 09-08-2019r.
Miejsce wykonania zamówienia : ul. Dworcowa 11 62-035 Szczodrzykowo

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Wiedza i doświadczenie

1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
- posiadania wiedzy i doświadczenia, co znajdzie odzwierciedlenie w udokumentowaniu realizacji w/w usług w zakresie dostawy wyposażenia meblowego dla obiektów oświatowych.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie przewiduje zmiany umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
1) Wypełniony formularz oferty - stanowiący załącznik nr 2 do Zaproszenia.
2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
3) Upoważnienie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (upoważnienie należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnione do reprezentowania Wykonawcy).
4) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.
5) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym stanowiące załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.
6) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia stanowiące załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego.
7) Wykaz dostaw i usług potwierdzający wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw wyposażenia meblowego dla obiektów oświatowych.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów:
a) Cena - 60 pkt.
Sposób oceny:
Lp = Cn / Cb x 60
gdzie:
Lp – liczba punktów
Cn- najniższa cena wśród ofert
Cb – cena badanej oferty

Z tytułu kryterium ,,cena” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt.

b) Okres gwarancji (G) – 40 pkt
G – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Okres gwarancji oraz rękojmi” gdzie punkty wyliczane są wg. następujących zasad:
1. za udzielenie gwarancji na okres do 24 miesięcy - 0 pkt
2. za udzielenie gwarancji na okres od 25 do 30 miesięcy - 15 pkt
3. za udzielenie gwarancji na okres od 30 do 36 miesięcy - 30 pkt
4. za udzielenie gwarancji na okres powyżej 36 miesięcy – 40 pkt
Okres gwarancji będzie oceniany na podstawie wskazanej oświadczonej liczby miesięcy udzielenia gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Z tytułu kryterium ,,gwarancja” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt

UWAGA:
Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Okres gwarancji” krótszy niż 24 miesiące – oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie poda liczby miesięcy na jaką udziela gwarancji, wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje udzielenie gwarancji na 24 m-ce i otrzyma zero punktów w kryterium „okres gwarancji’’. Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Okres gwarancji ” 36 miesięcy lub więcej – Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów.
Maksymalnie Wykonawca może otrzymać 100 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w wyniku oceny spełni wszystkie wymogi oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towaru lub usługi, którego dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy:
a) nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) nie wykażą braku podstaw wykluczenia,
c) wobec których zachodzą podstawy wykluczenia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO I GMINA KÓRNIK

Adres

Plac Niepodległości 1

62-035 Kórnik

wielkopolskie , poznański

Numer telefonu

618170411

Fax

618170475

NIP

7772717606

Tytuł projektu

Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Kórnik poprzez rozbudowę przedszkola we wsi Szczodrzykowo

Numer projektu

RPWP.09.03.01-30-0045/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Moje Bambino Sp. z o.o. , Sp. K. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź , Data wpłynięcia oferty: 13.06.2019 roku, Cena : 65.967,36 zł
Liczba wyświetleń: 206