Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup nawozów sztucznych do prowadzenia prac badawczych

Data publikacji: 10.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-07-2019

Numer ogłoszenia

1187380

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście, listownie lub pocztą kurierską do dnia 12 lipca 2019 r. do godziny 12:00 w biurze Zamawiającego, ul. Wrotkowska 1, 20-469 Lublin, Recepcja firmy (decyduje data dotarcia oferty do siedziby Zamawiającego). Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Spółki.
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
2. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, na komputerze lub nieścieralnym atramentem. Wskazane jest, aby oferta była przygotowana w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, strony oferty powinny być ponumerowane.
5. Każda ewentualna poprawka w ofercie powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena wyrażona w polskich złotych. Cena musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy i opłaty związane z realizacją zamówienia.
7. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów załączonych do oferty (w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie).
8. Wymaga się, aby oferta w wersji papierowej była dostarczona w nieprzejrzystych i zapieczętowanych opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowań. Powinna być opatrzona dopiskiem:
„Zakup nawozów sztucznych do prowadzenia prac badawczych ”
NIE OTWIERAĆ DO DNIA 12.07.2019 R. DO GODZINY 12:15
Na kopercie należy umieścić w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu, nazwę Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi).
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wymaga się przedłożenia aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w celu ustalenia zasad reprezentacji.
11. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niebędących osobami fizycznymi, wymaga się przedłożenia aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego w celu ustalenia zasad reprezentacji.
12. Postanowień zawartych w pkt. 10 i 11 powyżej nie stosuje się, gdy stwierdzenie wpisu we właściwej ewidencji lub we właściwym rejestrze przez Zamawiającego jest możliwe na podstawie ewidencji lub rejestru, do którego Zamawiający ma dostęp drogą elektroniczną.

Oferta musi zawierać m.in. następujące elementy:
1. Nazwa i adres Wykonawcy.
2. Datę przygotowania i termin ważności oferty.
3. Zakres i opis oferowanych usług w ramach oferty.
4. Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny oferty.
5. Cenę całkowitą netto i brutto.
6. Datę/okres realizacji przedmiotu oferty.
7. Dane osoby do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).
8. Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.
Oferty powinny być sporządzone w języku polskim.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dariusz Gontarz (+48 502 199 880)

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 502 199 880 Dariusz Gontarz

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup nawozów sztucznych w celu prowadzenia prac badawczych.
Zamówienie będzie realizowane na terenie następujących województw i powiatów oznaczonych kodem pocztowym: 55-040, 21-030, 24-204, 22-300, 21-020, 24-220, 22-100, 22-610, 22-113, 22-302, 21-040, 22-360, 23-313, 22-113, 21-007, 21-070, 21-040, 22-400, 24-200, 22-360, 24-200, 24-320, 21-007, 22-302, 22-351, 21-070, 20-368, 21-007, 23-114, 24-220, 20-515, 22-650, 22-304, 22-304, 21-050, 24-200, 22-400, 21-050, 24-220, 21-040, 21-070, 21-013, 20-258, 23-230, 24-320, 21-007,20-515, 20-861

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup nawozów sztucznych i ich dostarczenie do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na potrzeby realizacji prac badawczych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup nawozów sztucznych na potrzeby prac badawczych:
* nawóz sztuczny (charakterystyka produktu): Nawóz o równomiernych jasnoszarych do ciemnoszarych lub jasnoróżowych granulach, klasa ziarnowa 2-5 mm. Granule powlekane, nie zbrylające się trwale. Nawóz powinien zawierć min: 6% azotu (N) w formie amonowej, 20% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, 30% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu oraz 7% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu.
*rodzaj opakowania: Big Bag min. 500 kg
*ilość zamówienia: 800 t.

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13.10.2003 r. w sprawie nawozów (Dz.Urz.UE.L Nr 304, str. 1) oraz winien być jednorodny, pochodzący od jednego producenta.
Nawozy sztuczne, jako przedmiot zamówienia, powinny zostać odpowiednio opakowane i należycie zabezpieczone przed ich uszkodzeniem oraz dekompletacją.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia ponadto następujących dokumentów:
a) Karta charakterystyki produktu,
b) Dokument potwierdzający, że przedmiot zamówienia stanowi „NAWÓZ WE”.

Kod CPV

24440000-0

Nazwa kodu CPV

Różne nawozy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy zrealizować do dnia 3.09.2019 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Potencjał techniczny

Warunkiem udziału Wykonawcy w postępowaniu jest posiadanie lub dostęp do odpowiedniego taboru w postaci samochodów przystosowanych do przewożenia ładunków z nawozami sztucznymi.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

Informacje dodatkowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez wyboru ofert lub może unieważnić przetarg bez podania przyczyny.

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka PZZ Lubella GMW Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Lublinie, ul. Wrotkowska 1. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy poprzez adres mailowy lubella@maspex.com. Państwa dane osobowe są przetwarzane m.in. w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym.
Pełna treść obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania Państwa danych osobowych oraz danych osobowych osób, których dane osobowe są lub będą przez Państwa przekazywane Administratorowi danych osobowych znajdują się w Załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartych zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany umowy w szczególności:
a) w zakresie terminu wykonania umowy (lub „harmonogramu realizacji zamówienia”) w przypadku: (i) za istnienia siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w chwili jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie, (ii) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, (iii) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego (iv) wystąpienia wszelkich innych zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mający wpływ na realizację umowy, za które to zdarzenia nie ponosi winy żadna ze stron;
b) w przypadku wystąpienia zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty , na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Zmiany umowy wprowadzone będą w formie aneksu podpisanego przez obie strony, a możliwość ich wprowadzenia uzależniona jest od akceptacji przez Zamawiającego.

Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, stosując następujące zasady:

a. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
b. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane zgodnie z opisanym powyżej. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem „ZMIANA OFERTY”.
c. W przypadku kolejnej zmiany oferty należy za napisem „ZMIANA OFERTY” podać odpowiedni numer porządkowy dokonanej zmiany.
d. Wycofanie oferty może nastąpić na podstawie pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę.
Powiadomienie, powinno być opatrzone napisem „WYCOFANIE - Oferta na wyłonienie Wykonawcy zamówienia pn. „Zakup (...)"

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

. W celu potwierdzenia spełniania warunków wskazanych w niniejszym ogłoszeniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1) Załącznik nr 1: Formularz ofertowy.
2) Załącznik nr 2: Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3) Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.
4) Załącznik nr 4: Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.).
5) Załącznik nr 5: Karta charakterystyki produktu
6) Załącznik nr 6: Dokument potwierdzający, że przedmiot zamówienia stanowi „NAWÓZ WE”
7) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (albo informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Powyższego postanowienia nie stosuje się, gdy stwierdzenie wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji przez Zamawiającego jest możliwe na podstawie ewidencji lub innego rejestru, do którego Zamawiający ma dostęp drogą elektroniczną.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1 8) powyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument musi być przetłumaczony na język polski. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Dokument musi być przetłumaczony na język polski.
3. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby, uprawnione do reprezentowania.
4. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z przepisów prawa, do oferty należy dołączyć także dokument uprawniający osobę podpisującą ofertę do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dodatkowego zamówienia, którego realizacja byłaby zgodna z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie uzupełniające nie może przekraczać 50% wartości zamówienia podstawowego określonego w umowie z Wykonawcą i musi być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W takim przypadku Zamawiający będzie realizować zamówienia uzupełniające na podstawie odrębnego zlecenia oraz podpisze w tym zakresie z Wykonawcą stosowny aneks do umowy, natomiast Wykonawca zobowiązany będzie do wyceny uzupełniającego zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena 80%
Ocena tego kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
A = (n/b) x waga (waga = 80 pkt)
gdzie:
A– ilość punktów przyznana za kryterium cena dla badanej oferty (w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku);
n – najniższa cena spośród ocenianych ofert;
b – cena oferty badanej.
Najwyższą maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta tego wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę.

2. Czas dostarczenia realizowanego zamówienia 20%
A = (n/b) x waga (waga = 20 pkt)
gdzie:
A– ilość punktów przyznana za kryterium czas dostarczenia liczony w dniach kalendarzowych (w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku);
n – najkrótszy czas dostarczenia liczony w dniach kalendarzowych spośród ocenianych ofert;
b – czas dostarczenia liczony w dniach kalendarzowych badanej oferty;
Najwyższą liczbę punktów (20) otrzyma oferta tego wykonawcy, który zaproponuje najkrótszy czas dostarczenia liczony w dniach kalendarzowych.

W ofercie należy starać się odnieść do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Wykonawca pominie jedno lub więcej kryteriów, w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt w danym kryterium.
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ocenę końcową, zostanie powierzone zamówienie do realizacji. W przypadku uzyskania największej ilości punktów przez więcej niż jedną ofertę zostanie wybrana spośród nich oferta, która otrzymała najwięcej punktów w kryterium cena.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1. Cena musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy i opłaty związane z realizacją zamówienia.
2. Wykonawca podaje cenę w złotych polskich lub euro (zostanie przeliczone wg średniego kursu NBP z dnia wyboru oferenta).
3. Wykonawca podaje cenę netto i brutto zawierającą podatek od towarów i usług w wymaganej przepisami wysokości. Wykonawcy zagraniczni, którzy na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązani do uiszczenia podatku VAT w Polsce podają tylko cenę netto. Dla celów porównania ofert, Zamawiający doliczy do ceny ofertowej netto Wykonawców zagranicznych, kwotę należnego (obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy) podatku VAT, który Zamawiający będzie zobowiązany odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego.
4. Wykonawca zobowiązany jest podać ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wykluczenia

Z Postępowania wyklucza się:
a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w Postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
b) Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu wskazanym w zapytaniu ofertowym;
c) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
i. o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.9)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
ii. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
iii. skarbowe,
iv. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
d) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt c) powyżej;
e) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
f) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
g) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
h) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
i) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
j) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
k) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437);
l) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
m) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;
Zamawiający może określić warunki udziału w Postępowaniu dotyczące m.in.:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;
c) sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PZZ LUBELLA GMW SP. Z O.O. SP. K.

Adres

Wrotkowska 1

20-469 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

+48512409921

Fax

817442255

NIP

5472147612

Tytuł projektu

Opracowanie i wdrożenie kompleksowej technologii uzyskiwania wysokiej jakości wyrobów makaronowych z dodatkiem polskiej pszenicy durum.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0251/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Dnia 12.07.2019 do Siedziby Zamawiającego wpłynęła oferta:

Zamojska Grupa Producentów Rolnych, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Starowiejska 10
22-400 Zamość
Liczba wyświetleń: 125