Strona główna
Logo unii europejskiej

dotyczące zakupu licencji oprogramowania przeznaczonego do rozwijania algorytmów, wizualizacji i analizy danych pn. „Rozwój centrum badawczo - rozwojowego nowych technologii w transporcie elektrycznym”

Data publikacji: 24.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-06-2019

Numer ogłoszenia

1186966

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1.Ofertę prosimy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie składania ofert do godz. 23:59.
2. Ofertę prosimy dostarczyć:
a) osobiście, kurierem lub drogą pocztową – w wersji papierowej, do sekretariatu firmy (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00) na adres: EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O., Nowy Kisielin- A. Wysockiego 8, 66-002 Zielona Góra w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta – oprogramowanie do rozwijania algorytmów, wizualizacji i analizy danych”
lub
b) w wersji elektronicznej drogą mailową na adres: projekty.ue@ekoenergetyka.com.pl w tytule maila wpisując: „Oferta – oprogramowanie do rozwijania algorytmów, wizualizacji i analizy danych”
3. O terminowości złożenia oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Zamawiającego/data wpływu na skrzynkę e-mailową Zamawiającego.
4. Oferta powinna być czytelna i złożona w całości w języku polskim.
5. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Dostawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
6. Oferta Dostawcy musi być podpisana przez Dostawcę bądź osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z rejestru bądź ewidencji, lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do oferty należy dołączyć w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
7. Zaleca się, aby Dostawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
8. Dostawcy powinni przedstawić oferty zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający dopuszcza składania ofert przez Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum).
11. Dostawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia w każdym czasie, aż do upływu terminu składania ofert.
Pytania należy zadawać w formie pisemnej wysyłając pytania na adres Zamawiającego lub przesyłając e-mail na adres e-mail: projekty.ue@ekoenergetyka.com.pl. Na pytania Dostawców Zamawiający odpowie poprzez zamieszczenie pliku z pytaniami i odpowiedziami na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego lub przedłużyć termin składania ofert - w takim przypadku informacja o zmianach zostanie upubliczniona w ten sam sposób jak niniejsze zapytanie ofertowe.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie. W informacji o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda uzasadnienie faktyczne jego unieważnienia. W przypadku unieważnienia postępowania, Dostawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
14. Jeżeli Dostawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy lub, o ile dotyczy, nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
15. Dostawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku odrzucenia jego oferty lub wykluczenia Dostawcy z postępowania.
16. Od rozstrzygnięcia niniejszego postępowania nie przysługuje odwołanie.
17. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
18. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty Dostawcy zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią zapytania ofertowego.
19. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekty.ue@ekoenergetyka.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Kołodziej, Hanna Dylińska Zapytania odnośnie treści dokumentu zapytania ofertowego prosimy kierować na adres e-mail: projekty.ue@ekoenergetyka.com.pl.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

505 694 878, 504 960 327

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy projektu nr POIR.02.01.00-00-0162/17-01 pn. „Rozwój centrum badawczo - rozwojowego nowych technologii w transporcie elektrycznym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: Zielona Góra Miejscowość: Zielona Góra

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu wybór Dostawcy zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. „Rozwój centrum badawczo - rozwojowego nowych technologii w transporcie elektrycznym” w myśl dostępności zgodnie z dokumentem pn. „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” wraz z załącznikami.

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji dostawy liczony jest od dnia podpisania umowy. Jeżeli 14 dzień wypada w sobotę/niedzielę lub święto, wtedy dostawę można zrealizować następnego dnia. Dostawca podpisze umowę w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielanie zamówień mogą ubiegać się Dostawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Dostawca potwierdzi spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia w pkt. VI formularza ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

1. Formularz oferty ze strony Dostawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożony na wzorze dołączonym do niniejszego zapytania.
2. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę brutto wpisaną słownie.
4. Zamawiający informuje, iż w umowie na realizację zamówienia zawarte zostaną zapisy zastrzegające karę umowną na rzecz Zamawiającego na okoliczność niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Dostawcę
A. realizacji przez Dostawcę umowy wbrew ustalonemu harmonogramowi (m.in. w zakresie terminów wykonania dostawy) za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,1 % maksymalnej wartości wynagrodzenia brutto, jaką Dostawca może otrzymać na podstawie Umowy. Wysokość zastrzeżonej w podpunkcie A) kary umownej nie może przekroczyć 10 % wartości umowy,
B. przedkładania w toku realizacji umowy fałszywych oświadczeń lub podrobionych, przerobionych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub też mających na celu popełnienie oszustwa w wysokości 10% wartości Wynagrodzenia brutto, jaką Dostawca może otrzymać na podstawie Umowy,
C. innych przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania przez Dostawcę Umowy zgodnie z jej postanowieniami - w wysokości 10% maksymalnej wartości wynagrodzenia brutto, jaką Dostawca może otrzymać na podstawie Umowy.
5. Zamawiający informuje, że zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Dostawcy na podstawie faktury obejmującej zapłatę za wykonaną dostawę w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru z klauzulą „bez zastrzeżeń”, sporządzony po wykonaniu Przedmiotu Umowy. Za datę zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
6. W związku z tym, że środki unijne mają na celu m.in. realizację strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, a cel ten osiągany jest poprzez wydatkowanie tych środków w sposób zapewniający tworzenie m.in. wysokiej jakości miejsc pracy, czy też ochronę środowiska, Dostawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa pracy, przepisów o minimalnym wynagrodzeniu, przepisów prawa socjalnego i prawa ochrony środowiska.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z Wytycznymi z zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020:
Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba że:
a) zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą do zmiany charakteru umowy.
b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Dostawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. zmiana Dostawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
ii. zmiana Dostawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
d) Dostawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
i. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a,
ii. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Dostawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
iii. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,
e) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.”
Zamawiający przewiduje też możliwość zmiany umowy w przypadku:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
b) działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie - w zakresie terminu wykonania zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Kopia karty katalogowej oferowanego produktu zawierająca parametry techniczne nie gorsze niż ujęte w zapytaniu

Zamówienia uzupełniające

1. Istnieje możliwość udzielenia Dostawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień uzupełniających na usługi lub roboty budowlane polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.
2. Istnieje możliwość udzielenia dotychczasowemu Dostawcy zamówień na dodatkowe dostawy, polegające na częściowej wymianie dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększeniu bieżących dostaw lub rozbudowie istniejących instalacji. Udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w niniejszym ust. jest możliwie jedynie w przypadku, gdy zmiana Dostawcy prowadziłaby do nabycia materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji. Jednocześnie czas trwania umowy w sprawie zamówienia na dostawy dodatkowe nie może przekroczyć 3 lat.
3. Zmiany umowy dotyczące realizacji dodatkowych dostaw, usług od dotychczasowego Dostawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, można wprowadzić o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. zmiana Dostawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
ii. zmiana Dostawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
1) Kryterium 1 - „cena brutto”- waga punktowa/procentowa 100%
Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób: w kryterium 1) najwyższą liczbę punktów (100 pkt.) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem: Liczba punktów oferty = (cenę brutto najniżej skalkulowaną spośród złożonych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego x 100/ cena brutto oferty ocenianej).

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a wykonawcą/dostawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) inne niż wskazane w lit. a-d.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Podmiot na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.)
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

EKOENERGETYKA - POLSKA SP. Z O.O.

Adres

Nowy Kisielin-A. Wysockiego 8

66-002 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

68 328 20 68

Fax

68 328 20 68

NIP

9731013938

Tytuł projektu

Rozwój centrum badawczo-rozwojowego nowych technologii w transporcie elektrycznym

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0162/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 351