Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostarczenie elementów ogrodzenia wokół nieruchomości należących do Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, znajdujących się w Wejherowie.

Data publikacji: 02.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-12-2019

Numer ogłoszenia

1186874

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie elementów ogrodzenia zgodnego z charakterem okolicy z zachowaniem walorów zabytkowych i historycznych. Istniejące ogrodzenie wymaga wymiany na przęsła wykonane z kształtowników z profili stalowych ocynkowanych zamkniętych zabezpieczonych antykorozyjnie i pomalowanych proszkowo o wys. 150 cm, montaż furtek wejściowych oraz miejscowa naprawa betonowego cokołu ogrodzenia. Elementy ogrodzenia muszą być wykonane zgodnie warunkami technicznymi i Polskimi Normami.

I – Wejherowo, ul. HALLER 5
II – Wejherowo, ul. HALLERA 13
III – Wejherowo, ul. HALLERA 13 A

Miejsce i sposób składania ofert

Wypełniony formularz ofertowy należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego do godz. 12:00.:

a) listownie lub osobiście w sekretariacie przy ul. Hallera 5, 84-200 Wejherowie

Oferty złożone po terminie, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piort Stępkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 672-99-55, 58 672-99-52

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie elementów ogrodzenia zgodnego z charakterem okolicy z zachowaniem walorów zabytkowych i historycznych. Istniejące ogrodzenie wymaga wymiany na przęsła wykonane z kształtowników z profili stalowych ocynkowanych zamkniętych zabezpieczonych antykorozyjnie i pomalowanych proszkowo o wys. 150 cm, montaż furtek wejściowych oraz miejscowa naprawa betonowego cokołu ogrodzenia. Elementy ogrodzenia muszą być wykonane zgodnie warunkami technicznymi i Polskimi Normami.

I – Wejherowo, ul. HALLER 5
II – Wejherowo, ul. HALLERA 13
III – Wejherowo, ul. HALLERA 13 A

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: wejherowski Miejscowość: Wejherowo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Prace budowalne podlagające na wykonaniu ogrodzenia zgodnego z charakterem okolicy z zachowaniem walorów zabytkowych i historycznych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie elementów ogrodzenia zgodnego z charakterem okolicy z zachowaniem walorów zabytkowych i historycznych. Istniejące ogrodzenie wymaga wymiany na przęsła wykonane z kształtowników z profili stalowych ocynkowanych zamkniętych zabezpieczonych antykorozyjnie i pomalowanych proszkowo o wys. 150 cm, montaż furtek wejściowych oraz miejscowa naprawa betonowego cokołu ogrodzenia. Elementy ogrodzenia muszą być wykonane zgodnie warunkami technicznymi i Polskimi Normami.

I – Wejherowo, ul. HALLER 5
II – Wejherowo, ul. HALLERA 13
III – Wejherowo, ul. HALLERA 13 A

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

I – Wejherowo, ul. HALLER 5

1. Elementy ogrodzenia przęsła rys. 1, wymiary 200 cm x 120 cm w ilości 30 szt.
2. Elementy słupki rys. 2, 50 x 50 mm wys. dla ogrodzenia 120 cm w ilości 31 szt.
3. Elementy uchwytów obejmy początkowe rys. 3, 50 x 50 mm w ilości - 12 szt. +/- 4 szt.
4. Elementy uchwytów obejmy pośrednie rys. 4, 50 x 50 mm w ilości - 62 szt. +/- 4 szt.
5. Elementy uchwytów obejmy narożne rys. 5, 50 x 50 mm w ilości - 2 szt. +/- 2 szt.
6. Brama przesuwna prawa z napędem elektrycznym rys. 6,400 x 150 cm w ilości 1 szt.

II – Wejherowo, ul. HALLER 13 i 13A

1. Elementy ogrodzenia przęsła rys. 1, wymiary 200 cm x 120 cm w ilości 23 szt.
2. Elementy słupki rys. 2, 50 x 50 mm wys. dla ogrodzenia 120 cm w ilości 24 szt.
3. Elementy uchwytów obejmy początkowe rys. 3, 50 x 50 mm w ilości - 12 szt. +/- 4 szt.
4. Elementy uchwytów obejmy pośrednie rys. 4, 50 x 50 mm w ilości - 46 szt. +/- 10 szt.
5. Brama przesuwna prawa z napędem elektrycznym rys. 6, 400 x 150 cm w ilości 1 szt.
6. Furtki wejściowe uniwersalne komplet rys. 7 szerokość ~100 cm w ilość 2 szt.
7. Dostawca dostarcza wszystkie materiały niezbędne do wykonania powyższych robót. Wszystkie materiały zastosowane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu przepisów prawa budowlanego oraz posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty i deklaracje zgodność.
8. Materiały należy dostarczyć do 31.03.2020 roku.
9. Prace prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

80% stanowi cena
20% stanowi okres gwarancji

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA MIASTA WEJHEROWA

Adres

pl. Jakuba Wejhera 8

84-200 Wejherowo

pomorskie , wejherowski

Numer telefonu

586777000

Fax

586721257

NIP

5881000993

Tytuł projektu

Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa

Numer projektu

RPPM.08.01.01-22-0011/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 111