Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie dotyczące utworzenia platformy cyfrowej wraz z jej administracją oraz opracowanie treści merytorycznych i baz danych wraz z osadzaniem materiałów na platformie

Data publikacji: 04.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-07-2019

Numer ogłoszenia

1186861

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania ponoszą Wykonawcy.
2. Zaproponowana w ofercie cena brutto powinna obejmować wszelkie koszty Wykonawcy.
3. Cena oferty musi być podana cyfrowo, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz powinna być wskazana w postaci kwoty netto oraz brutto.
4. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia dodatkowej specyfikacji, w której wyceni szczegółowo wykonanie poszczególnych modułów (określonych w Opisie przedmiotu zamówienia w podpunktach a i b), kwoty muszą być wskazane netto oraz brutto.
5. Ofertę należy złożyć w języku polskim w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym długopisem lub komputerowo. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 12.07.2019r. do godz. 8:00:
za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: Cech Rzemiosł Różnych w Krotoszynie, ul. Floriańska 8, 63-700 Krotoszyn.
7. Oferty złożone po terminie o którym mowa w ust. 6 nie będą rozpatrywane.
8. Wszystkie załączniki do oferty winny zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy zgodnie z dokumentami rejestrowymi.
9. W przypadku ustanowienia pełnomocnika, wraz z ofertą należy złożyć dokument pełnomocnictwa.
10. W toku oceny oferty, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Ruks

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

62 725 25 94

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
a) Stworzenie platformy edukacyjnej
b) Administracja platformy przez czas trwania projektu
c) Opracowanie treści merytorycznych oraz baz danych na potrzeby E-dziennika
d) Osadzanie wkładów merytorycznych na platformie

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: krotoszyński

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem opracowania i wdrożenia E-dziennika praktyk zawodowych, E-podręczników dla edukacji zawodowej oraz E-szkoleń dla kandydatów na mistrzów szkolących w rzemiośle ma zostać utworzona platforma cyfrowa, ułatwiająca naukę zawodu w miejscu pracy oraz szkolenie dla osób chcących prowadzić praktyczną edukacją w rzemiośle.

Przedmiot zamówienia

II. Przedmiotem zamówienia jest:
a) Stworzenie platformy edukacyjnej – platforma internetowa ma zawierać 3 moduły – e-dziennik, e-podręczniki i e-szkolenia.
b) Administracja platformy przez czas trwania projektu – administrator ma czuwać nad prawidłowym działaniem platformy, rozwiązywać i odpowiadać na ewentualne problemy użytkowników z korzystaniem z platformy.
c) Opracowanie treści merytorycznych oraz baz danych na potrzeby E-dziennika dostoswanego do specyfiki realizacji nauki zawodu przez młodocianych pracowników w ramach kształcenia dualnego w rzemiośle:
i. celem usprawnienia realizacji nauki zawodu w rzemiośle na linii cech rzemieślniczy – pracodawca – uczeń – szkoła stworzenie bazy firm zrzeszonych w Krotoszyńskiej Izbie Rzemieślniczej wraz z opisem ich oferty edukacyjnej
ii. na potrzeby sprawozdawczości i monitoringu kształcenia dualnego w rzemiośle utworzenie funkcjonalności E-dziennika:
- baza pracodawców przyjmujących na naukę zawodu w trybie dualnym (konta zakładów rzemieślniczych)
- baza młodocianych pracowników (konta uczniów i rodziców)
- baza cechów rzemieślniczych
- zbiór programów nauczania i praktyk zawodowych
- oceny
- frekwencja
- plan
- terminarz
- wiadomości/ogłoszenia
- generator zaświadczeń
- generator świadectw
d) Osadzanie wkładów merytorycznych na platformie – po zaakceptowaniu i dostarczeniu przez Zamawiającego materiałów edukacyjnych umieszczenie ich na platformie:
- treści związanych z e-dziennikiem
- treści związanych z e-podręcznikami
- treści związanych z e-szkoleniami

Kod CPV

72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia określony w Opisie przedmiotu zamówienia w podpkt. a i c zostanie przekazany Zamawiającemu w terminie zaproponowanym w ofercie, nie dłuższym niż do 31.10.2019r. Przedmiot zamówienia określony w podpkt. d zostanie przeprowadzony w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, usługa wskazana w podpkt. b do 31.03.2022r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci spełniający poniższe warunki:

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – weryfikacja na podstawie dokumentów rejestrowych Wykonawcy, które należy dołączyć do oferty.

Wiedza i doświadczenie

Oferent musi wykazać, że dysponuje minimum jedną osobą, posiadającą doświadczenie w tworzeniu materiałów dydaktycznych o charakterze e-learningowym w kształceniu zawodowym, tj. np. e-podręczniki, e-szkolenia i inne.

Potencjał techniczny

Wykonawca dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym gwarantującym rzetelne wykonanie zamówienia – weryfikacja na podstawie oświadczenia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca dysponuje niezbędną kadrą gwarantującą rzetelne wykonanie zamówienia – weryfikacja na podstawie oświadczenia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia – weryfikacja na podstawie oświadczenia.

Dodatkowe warunki

Załączą do oferty koncepcję oraz harmonogram realizacji działań określonych w Przedmiocie zamówienia w podpkt. a i c z podziałem na etapy. Maksymalny czas realizacji wynosi do 31.10.2019r.

1. Oferent powinien zapoznać się z całością dokumentacji.
2. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o zmianie lub uzupełnieniu zapytania ofertowego zostanie opublikowana w treści zapytania ofertowego zamieszczonego w bazie konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl)
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, w przypadku gdy:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
5) wszystkie oferty, które wpłynęły w odpowiedzi na postępowanie są wadliwe i nie można tych wad usunąć.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
6. W wyjątkowych przypadkach Zamawiający może zmienić termin wykonania usługi lub zrezygnować z wykonania usługi, o ile poinformuje o tym Wykonawcę najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem prac przez Wykonawcę. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego – szczegółowe regulacje w tym zakresie zawarte zostaną w umowie.
7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają stosowanie kar umownych, które zostaną szczegółowo opisane w umowie.
8 Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania.
9. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- ZAŁĄCZNIK NR 1 - oferta cenowa (wg załączonego wzoru)
- ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych i/lub kapitałowych (wg załączonego wzoru)
- dokument rejestrowych Wykonawcy
- oświadczenie Wykonawcy potwierdzające niezbędne zaplecze techniczne oraz kadrę gwarantującą rzetelne wykonanie zamówienia
- oświadczenie Wykonawcy, że znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniające prawidłowe wykonanie zamówienia
- koncepcja realizacji usługi

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Etap pierwszy – 1/0 – spełnia/ nie spełnia

– Na pierwszym etapie oceny, Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem ich kompletności, poprawności formalnej i spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu.
– Tylko oferty spełniające wszystkie kryteria 1/0 (spełnia / nie spełnia) zostaną skierowane do drugiego etapu oceny.

Etap II – Kryteria punktowe

– Na drugim etapie oceny, Zamawiający w oparciu o te same kryteria oceny ofert przeprowadzi ocenę ofert, które nie zostały odrzucone na pierwszym etapie oceny.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:

Na pierwszym etapie oceny, oferta podlegać będzie odrzuceniu w następujących przypadkach:
Jej treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego.
Nie została podpisana przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy przy składaniu oferty.
Została złożona przez Wykonawcę nie spełniającego warunków uprawniających do udziału w postępowaniu.
Ma charakter wariantowy.
Nie zawiera wymaganych oświadczeń i dokumentów przygotowanych zgodnie z Zapytaniem Ofertowym, bądź te oświadczenia i dokumenty zostały przygotowane w sposób niezgodny z zapisami Zapytania Ofertowego.
Nie zawiera koncepcji oraz harmonogramu realizacji wraz z terminem realizacji.
Nie wykazano dyspozycją minimum jedną osobą posiadającą doświadczenie w tworzeniu materiałów dydaktycznych o charakterze e-learningowym w kształceniu zawodowym, tj.np. e-podręczniki, e-szkolenia i inne.


Na drugim etapie oceny, oferty, które nie podlegały odrzuceniu, zostaną ocenione w oparciu o następujące kryterium:

1. Cena brutto za łączną realizację usługi: 30% oceny
Oferta z najniższą ceną otrzymuje 30 pkt.

Pozostałe oferty punktowane są w następujący sposób:
LP = x/y x 30
LP – liczba punktów przyznanych ofercie,
x – najniższa cena,
y – cena oferty ocenianej

2. Doświadczenie: 40% oceny (max. 40 pkt)

Udokumentowane doświadczenie w tworzeniu, redakcji i publikacji treści e-learningowych o charakterze edukacyjnym bądź dydaktycznym

1 przykład – 10 pkt
2-3 przykłady – 20 pkt
4-5 przykłady – 30 pkt
Więcej niż 5 – 40 pkt

3. Termin wykonania zamówienia: 30% oceny (max 30 pkt)
Oferta z najkrótszym terminem realizacji otrzymuje 30 pkt.

Pozostałe oferty punktowane są w następujący sposób:
LP = x/y x 30
LP – liczba punktów przyznanych ofercie,
x – najkrótszy termin,
y – termin oferty ocenianej

Wykluczenia

Wykonawca nie może być w żaden sposób powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W KROTOSZYNIE

Adres

Floriańska 8

63-700 Krotoszyn

wielkopolskie , krotoszyński

Numer telefonu

627252594

Fax

616626785

NIP

6210004651

Tytuł projektu

Zawodowcy przyszłości

Numer projektu

RPWP.08.03.01-30-0073/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Instytut Rozwoju Edukacji i Przedsiębiorczości Paweł Pęcherski
ul. Senna 42
70-893 Szczecin
11.07.2019 r.
a) Stworzenie platformy edukacyjnej- 45 000,00 zł brutto
b) Administracja platformy przez czas trwania projektu - 36 000,00 zł brutto
c) Opracowanie treści merytorycznych oraz baz danych napotrzeby e-podręcznika - 35 000,00 złbrutto
d) Osadzanie wkładu merytorycznego E-dziennika na platformie- 5000,00 zł brutto
e) Osadzanie wkładu merytorycznego i materiałów e-learningowyh dla e-szkoleń - 10 000,00 zł brutto
f) Osadzenie wkłądu merytorycznego i materiałów e-learningowych dla e-podręczników - 40 000,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 162