Strona główna
Logo unii europejskiej

DOSTAWA I INSTALACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ SPRZĘTU SIECIOWEGO

Data publikacji: 24.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-06-2019

Numer ogłoszenia

1186857

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie zaadresowanej następująco:

Nazwa i adres
Wykonawcy
Zakład Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o. o.
ul. Białkowska 2C, 69 - 108 Cybinka

Oferta – Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego oraz sprzętu sieciowego – nie otwierać przed dniem 12 czerwca 2019 r. godz.10:30

Oferty należy składać do dnia 12 czerwca 2019 r. do godz. 10:00 pocztą lub osobiście w siedzibie zamawiającego (Zakład Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o. o., ul. Białkowska 2C, 69 - 108 Cybinka) na parterze w sekretariacie (godziny otwarcia zakładu: poniedziałek - piątek 7:00 – 15:00). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 czerwca 2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego – Biuro Prezesa Zarządu.
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny zawartych w ofertach.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kamila Bycka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

68 391 13 84

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfigurowanie następującego sprzętu komputerowego oraz sieciowego:
1) Serwer z oprogramowaniem – 1 kpl.
2) Zasilacz UPS - 1 szt.
3) Wielofunkcyjna zapora sieciowa UTM – 1 szt.
4) Punkt dostępowy z POE (montaż w wyznaczonym miejscu wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji sieci lokalnej (kablowej w korytku – ok 15 m) od punktu dystrybucyjnego do punktu dostępowego) – 1 szt.
5) Dysk sieciowy NAS – 1 szt.

Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: słubicki Miejscowość: Cybinka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia realizowanego w ramach projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego” , dla którego została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej nr 2 „Rozwój cyfrowy”, działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 - jest ułatwienie dostępu obywatelom, osobom niepełnosprawnym, przedsiębiorcom i instytucjom do nowoczesnej elektronicznej administracji w zakresie usług gospodarki wodociągowo - kanalizacyjnej oferowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego umożliwiającej dwustronną interakcję w środowisku cyfrowym.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfigurowanie następującego sprzętu komputerowego oraz sieciowego:
1) Serwer z oprogramowaniem – 1 kpl.
2) Zasilacz UPS - 1 szt.
3) Wielofunkcyjna zapora sieciowa UTM – 1 szt.
4) Punkt dostępowy z POE (montaż w wyznaczonym miejscu wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji sieci lokalnej (kablowej w korytku – ok 15 m) od punktu dystrybucyjnego do punktu dostępowego) – 1 szt.
5) Dysk sieciowy NAS – 1 szt.

Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego.

Kod CPV

48820000-2

Nazwa kodu CPV

Serwery

Dodatkowe przedmioty zamówienia

48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
32420000-3 - Urządzenia sieciowe
72710000-0 - Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej
31154000-0 - Bezprzestojowe źródła energii
31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne
48823000-3 - Serwer plików

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w ofercie Wykonawcy.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w ofercie Wykonawcy.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w ofercie Wykonawcy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w ofercie Wykonawcy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w ofercie Wykonawcy.

Warunki zmiany umowy

1. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia.
1) zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:
a) wystąpienia opóźnień w wykonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji lub podmioty trzecie, niezależne od Stron Umowy, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
b) wystąpienia okoliczności związanych z wdrażaniem przedmiotu Umowy, niezależnych od stron Umowy, których Wykonawca nie mógł przewidzieć w chwili składania oferty;
c) konieczności wprowadzenia modyfikacji przyjętych rozwiązań technicznych związanych z zaprzestaniem produkcji sprzętu (zaoferowanego w ofercie) i związanym z tym czasem niezbędnym na realizację dostawy;
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej - termin wykonania umowy może być przedłużony o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy jednak nie dłużej niż o okres trwania tych okoliczności. Przedłużenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony termin wykonania przedmiotu umowy.
2) zmiana zakresu rzeczowego umowy jest możliwa w przypadku:
a) zmiany sposobu realizacji umowy wynikającej ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy;
b) zmiana producenta i/lub typu sprzętu/urządzeń (których typ i producent został wskazany w ofercie) z powodu zaprzestania produkcji, przy czym zamienne urządzenie/sprzęt musi posiadać parametry techniczne nie gorsze niż wskazano w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia;
3) zmiana wysokości wynagrodzenia, jest możliwa w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
4) zmiana Podwykonawcy bądź wprowadzenia nowego Podwykonawcy w przypadku gdy Wykonawca nie przewidział w ofercie wykonania części zamówienia przez podwykonawców.
2. Dopuszczalne jest także dokonywanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach określonych w rozdziale 6.5.2 (Zasada konkurencyjności) pkt 22) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Inwestora do wyrażenia takiej zgody.
4. Istotne postanowienia umowne określa projekt umowy, stanowiący załącznik Nr 3
do Zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru jak w załączniku Nr 1 do SIWZ
2) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy)
3) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy)

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteriami oceny ofert są jest cena oferty (C) - 100 %

2. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty.

1) Ilość punktów w zakresie kryterium „cena oferty” wyznaczana będzie ze wzoru:

Cena oferty najniższej
C = --------------------------------- x 100 x W (W – waga kryterium 100 %)
Cena oferty badanej

Ilość punktów wyliczana (w danym kryterium) z ww. wzoru będzie zaokrąglana do jednego miejsca po przecinku wg zasad matematycznych, tj. wartości równe lub wyższe od 5 – w górę, a poniżej 5 – w dół.
Maksymalnie za to kryterium zamawiający może przyznać 100 pkt.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykluczenia

1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem (Zamawiającym).
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem projektu lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta projektu lub osobami wykonującymi w jej imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIĘDZYRZECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

66-300 Międzyrzecz

lubuskie , międzyrzecki

Numer telefonu

957427623

Fax

957427624

NIP

5961215537

Tytuł projektu

Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego

Numer projektu

RPLB.02.01.01-08-0022/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferta 1 - data wpływu 12.06.2019
Perceptus Sp. z o. o.
ul. Drzewna 30/2A
65-140 Zielona Góra
cena – 80 850,36 zł brutto
Liczba wyświetleń: 231