Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa wyposażenia: Pracowni programowania obrabiarek skrawających oraz wyposażenia pracowni technologii

Data publikacji: 23.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-05-2019

Numer ogłoszenia

1186809

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie w siedzibie Zamawiającego, w
Sekretariat
Zespół Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku
ul. Stróżowska 15
38-500 Sanok
2. Termin składania ofert upływa dnia 31.05.2019 r., o godz. 14:00.
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania.
4. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w języku polskim i w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej.
5. Zaleca się sporządzenie Oferty na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Do formularza ofertowego Wykonawca załączy:
a) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie;
6. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub maszynie do pisania. Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. zszyte, zbindowane). Koperta, w której znajduje się oferta, winna posiadać oznaczenie: UWAGA POSTĘPOWANIE: „Dostawa wyposażenia Pracowni programowania obrabiarek skrawających oraz wyposażenia pracowni technologii” Nie otwierać przed dniem 31.05.2019 r. przed godz. 14:00. Nr postępowania: TECH2/2019/CNCPT/2” Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
4. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bożena Chabros-Jaklik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

13 46 539 51

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1. dostawa wyposażenia klasopracowni przedmiotowych tj.: Dostawa wyposażenia: Pracowni programowania obrabiarek skrawających oraz wyposażenia pracowni technologii
2. dostarczenie instrukcji obsługi oraz
3. udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt (karty gwarancyjne producenta), zgodnie z opisem zamieszczonym w załączniku nr 1 do niniejszego postępowania.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Załącznik nr 1 do SIWZ.

Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów oraz sprzętu i wyposażenia przekazywanych Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: sanocki Miejscowość: Sanok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1. dostawa wyposażenia klasopracowni przedmiotowych tj.: Dostawa wyposażenia: Pracowni programowania obrabiarek skrawających oraz wyposażenia pracowni technologii
2. dostarczenie instrukcji obsługi oraz
3. udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt (karty gwarancyjne producenta), zgodnie z opisem zamieszczonym w załączniku nr 1 do niniejszego postępowania.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Załącznik nr 1 do SIWZ.

Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów oraz sprzętu i wyposażenia przekazywanych Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest w szczególności:
1. Projektor multimedialny
2. Zestaw Komputerowy - Komputer przenośny dla nauczyciela
3. Zestaw Komputerowy stacjonarny dla ucznia
3. Urządzenie wielofunkcyjne A3
4. Mikroskop warsztatowy
5. Pakiet edukacyjny do nauki Komputerowego Wspomagania Wytwarzania CAM (oparty o EdgeCAM)
6. Frezarka CNC Centrum obróbcze z systemem sterowania FANUC lub SINUMERIK
Zgodne ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia określonym w Załącznik nr 1 do SIWZ.

Kod CPV

39162100-6

Nazwa kodu CPV

Pomoce dydaktyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

39162100-6 Pomoce dydaktyczne
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30213300-8 Komputer biurkowy
30213100-6 Komputer przenośny
42630000-1 Obrabiarki do obróbki metali

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia lokalizacji w terminie do 120 dni kalendarzowych od zawarcia umowy. Wykonawca będzie świadczył usługi gwarancji przez okres wskazany w Ofercie, ale nie krótszy niż 24 miesiące na warunkach określonych w OPZ i w umowie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – brak szczegółowych warunków,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – brak szczegółowych warunków,
3) zdolności technicznej lub zawodowej – brak szczegółowych warunków.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy.
2. Zamawiający dokona zmiany treści zawartej umowy w następujących w przypadkach:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów w stosunku do obowiązujących na chwilę podpisania niniejszej umowy w zakresie dotyczącym: zmian prawa podatkowego, w tym stawek podatku, ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110), uPzp, ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 poz. 2168, ze zm.), ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2017 r. poz. 1376 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.). Zmiana regulacji określonych w zdaniu poprzednim musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi;
2) wystąpi siła wyższa, to jest zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, w takim przypadku termin realizacji umowy może ulec przesunięciu o czas występowania siły wyższej;
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmiany osób i adresów, o których mowa w §10, które to zmiany nie wymagają sporządzenia aneksu, a jedynie pisemnego poinformowania drugiej Strony (również za pomocą faksu lub e-maila).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oświadczenie składane wraz z ofertą i jego zakres
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zawierające w szczególności informacje:
1) o tym, że nie jest powiązany z Zamawiającym

Szczegółowy zakres wymaganych informacji, które powinno zawierać ww. oświadczenie wskazany jest we wzorze zawartym w Załączniku nr 2 do SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum), oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2. Wymogi szczególne w zakresie dokumentów dotyczących konsorcjum
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum), dokumenty wymienione w ust. 7 pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Stosownie do zakresu udostępnianych zasobów przez inny podmiot oraz warunków, których spełnianiu one służą, Wykonawca zobowiązany jest złożyć właściwe dokumenty tych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę (np. jeśli Wykonawca odwołuje się do doświadczenia innego podmiotu, Wykonawca powinien złożyć właściwe i wymagane przez Zamawiającego w SIWZ dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia przez inny podmiot).
3. Charakter/postać dokumentów lub oświadczeń
Oświadczenia, składane przez Wykonawcę, składane są w postaci oryginału. Za oryginał uważa się oświadczenie złożone w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem.
Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonywane są w formie pisemnej przez Wykonawcę albo podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca albo Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego – odpowiednio w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów oraz sprzętu i wyposażenia przekazywanych Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wykonawca poda cenę za wykonanie zamówienia w Formularzu ofertowym.
2. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji prac z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług, chyba, że zamówienie dotyczy Części, w której należny podatek zostanie rozliczony przez Zamawiającego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221,2491 ze zm.), w takiej sytuacji Wykonawca podaje cenę netto zamówienia).
3. Cena musi być podana w złotych polskich, cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
4. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty.
5. Cenę w ofercie należy podać w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego.
6. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie stanowiło podstawę do rozliczeń w całym okresie trwania umowy. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia.
7. Za przygotowanie ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

Kryteria oceny ofert
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

L.p. Kryterium Maksymalna liczba pkt. (waga)
1. Cena 100

2. W ramach kryterium „Cena” oferta może otrzymać do 100 pkt. Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna według poniższego wzoru:

cena oferty z najniższą ceną
liczba punktów oferty ocenianej = ------------------------------------------------- x 100 pkt
cena oferty ocenianej
3. Zamawiający udzieli zamówienia dla danej części Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

1. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną jedynie Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa do drugiego stopnia lub powinowactwa do drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT SANOCKI / ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. GRZEGORZA Z SANOKA W SANOKU

Adres

Stróżowska 15

38-500 Sanok

podkarpackie , sanocki

Numer telefonu

134653951

Fax

134653961

NIP

6871447380

Tytuł projektu

Dostosowanie oferty Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku do potrzeb lokalnego rynku pracy

Numer projektu

RPPK.09.04.00-18-0009/18-00

Inne źródła finansowania

Zakup w ramach projektu pn. „Dostosowanie oferty Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku do potrzeb lokalnego rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, Konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18, numer umowy RPPK.09.04.00-18-0009/18-00.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres:
ZERO Technologia Produkcji Andrzej Leks
ul. Sołtana 4/60
01-494 Warszawa

Data wpłynięcia:
30.05.2019
Godzina:
12:20

Kwota brutto: 121 769,00 zł
Liczba wyświetleń: 151