Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni: matematycznej, chemicznej i fizycznej w pomoce dydaktyczne dla Zespołu Szkół w Legnickim Polu

Data publikacji: 23.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-06-2019

Numer ogłoszenia

1186651

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Treść ogłoszenia została zmieniona
Zmiana 1:
Zakres zmian : Zal nr 2B _Formularz oferty _4_2019_AR zad.2 oraz w Zapytanie Ofertowe _4_AR_2019
Treść : Wykreślenie pozycji 1,2,3 w zadaniu 2

W związku z niezamierzonym błędem pisarskim : powielenie (w zadaniu 2 i 4) tych samych pozycji zamówienia : :
"1. Apteczka z wyposażeniem; 2. Koc gaśniczy; 3. Gaśnica proszkowa ", Beneficjent skorygował odpowiednio następujące załączniki : Zal nr 2B _Formularz oferty _4_2019_AR zad.2 oraz w Zapytanie Ofertowe _4_AR_2019
zakres zmian : wykreślenie 3 pozycji : "1. Apteczka z wyposażeniem; 2. Koc gaśniczy; 3. Gaśnica proszkowa " z zadania 2

Zmiana 2:
Zakres zmian : Zal nr 2A_Formularz oferty _4_2019_AR zad.1
Treść : Zmiana nazwy doposażanej pracowni w nagłówku formularza :
było: Zadanie 1. Dostawa doposażenia pracowni chemicznej ; jest Zadanie 1. Dostawa doposażenia pracowni matematycznej

W związku ze zmianami termin na złożenie ofert został wydłużony do 03.06.2019 r.
Zamawiający informuje, że oferenci, którzy złożyli oferty do momentu aktualnej zmiany zostaną powiadomieni o zmianach.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać do dnia 03.06.2019 roku, oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania.
2. Miejsce składania ofert:
a) osobiście w Biurze projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław do godz. 15:00
b) pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego Biuro projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław do godz.15:00
c) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: d.karkocha@firs.org.pl do godz.23:59.
3. 2 Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3 Oferta wraz z załącznikami powinna byś podpisana przez wykonawcę (w przypadku składania oferty
drogą elektroniczną należy przesłać zeskanowane dokumenty, podpisane przez wykonawcę).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

d.karkocha@firs.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dorota Karkocha

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

794587136

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z Gminą Legnickie Pole oraz Markiem Zatajskim projektu RPDS. 10.02.01-02-0067/18 "Akademia Rozwoju ”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Postępowanie ma na celu wybór dostawcy doposażenia szkolnych pracowni matematycznej, chemicznej i fizycznej w pomoce dydaktyczne

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: legnicki Miejscowość: Legnickie Pole

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni: matematycznej, chemicznej i fizycznej w pomoce dydaktyczne dla Zespołu Szkół w Legnickim Polu

Zadanie 1 Dostawa doposażenia pracowni matematycznej
Zadanie 2 Dostawa doposażenia pracowni chemicznej
Zadanie 3 Dostawa doposażenia pracowni fizycznej
Zadanie 4 Dostawa doposażenia : pierwsza pomoc i bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Przedmiot zamówienia

1. Dostawa obejmuje wyposażenie szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne, które zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Minimum (wymagania minimalne dla zadania 1, 2, 3, 4 ).
2. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on wymagania określone przez normy europejskie
3. Sprzęty składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.
4. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt będzie pełnił funkcje dydaktyczne i będzie wykorzystany w szkole podstawowej. Jakość i parametry oferowanego sprzętu muszą być dostosowane do wieloletniej eksploatacji w trakcie nauki.
5. Sprzęty muszą być fabrycznie nowe, wolne od obciążeń prawami osób trzecich i posiadać odpowiednie atesty. Na dostarczone sprzęty będzie udzielona minimum 24 miesięczna gwarancja (tam, gdzie nie wskazano inaczej). Atesty, deklaracje zgodności itp. do produktów zostaną dołączone do sprzętów.
6. Wszystkie sprzęty stanowiące przedmiot umowy muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób minimalizujący możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla zdrowia podczas ich użytkowania i spełniać wymagania funkcjonalne.
7. Wszystkie sprzęty stanowiące przedmiot umowy muszą posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim
8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych sprzętów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem na koszt własny i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Sprzęty będę dostarczone do lokalizacji Zespół szkół w legnickim Polu, ul Kosmy Damiana Asama 7, 59-241 Legnickie Pole-placówka szkolna.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany sprzętu na sprzęt wolny od wad, podobnie jak w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia.
10. Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej.
11. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętów zgodne z opisem zawartym w Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 2A i/lub 2B i/lub 2C i/lub 2D do Zapytania Ofertowego.

Kod CPV

39162100-6

Nazwa kodu CPV

Pomoce dydaktyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy) do nie później niż do:
dla zadania 1,2,3,4 : 28.06.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej objętej niniejszym postępowaniem.

Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Potencjał techniczny

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie składowe zamówienia w standardzie minimum opisanym w specyfikacji poszczególnych pozycji.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. (załącznik nr 3)

Dodatkowe warunki

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie to oznacza, że mają charakter wzorcowy i Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Podane parametry w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaoferować przedmioty o podanych parametrach lub wyższych. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy tj. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą szczegółowej specyfikacji/opisu, z której będzie wynikać spełnienie min. parametrów określonych przez Zamawiającego

Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
a. okresu, harmonogramu i zakresu realizacji umowy,
b. zabezpieczenia i kar umownych,
c. wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Złożona oferta musi zawierać wszystkie wymagane załączniki, tj.:
1. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wkluczeniom w ramach prowadzonego postępowania (stanowiące załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego)
2. W zakresie zadania :
Zadanie 1
• Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2A do Zapytania Ofertowego wraz załącznikami
• zestawienie zwierające specyfikację produktów (pozwalającą na weryfikację parametrów wymienionych w specyfikacji minimum)
Zadanie 2
• Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2B do Zapytania Ofertowego wraz załącznikami
• zestawienie zwierające specyfikację produktów/Kartę katalogową produktów/specyfikację techniczna urządzenia/produktu (pozwalającą na weryfikację parametrów wymienionych w specyfikacji minimum)
Zadanie 3
• Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2C do Zapytania Ofertowego wraz załącznikami
• zestawienie zwierające specyfikację produktów/Kartę katalogową produktów/specyfikację techniczna urządzenia/produktu (pozwalającą na weryfikację parametrów wymienionych w specyfikacji minimum)
Zadanie 4
• Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2D do Zapytania Ofertowego wraz załącznikami
• zestawienie zwierające specyfikację produktów/Kartę katalogową produktów/specyfikację techniczna urządzenia/produktu (pozwalającą na weryfikację parametrów wymienionych w specyfikacji minimum)
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania (stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1.Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium :

Zadanie 1 :
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 80%
2 Termin dostawy zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą:
równy lub krótszy niż 10 dni kalendarzowych 20%
11 – 13 dni kalendarzowych 10%
równy lub dłuższy niż 14 dni kalendarzowych 0%

Zadanie 2:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 80%
2 Termin dostawy zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą:
równy lub krótszy niż 10 dni kalendarzowych 20%
11 – 13 dni kalendarzowych 10%
równy lub dłuższy niż 14 dni kalendarzowych 0%

Zadanie 3:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 80%
2 Termin dostawy zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą:
równy lub krótszy niż 10 dni kalendarzowych 20%
11 – 13 dni kalendarzowych 10%
równy lub dłuższy niż 14 dni kalendarzowych 0%
Zadanie 4 :
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 80%
2 Termin dostawy zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą:
równy lub krótszy niż 10 dni kalendarzowych 20%
11 – 13 dni kalendarzowych 10%
równy lub dłuższy niż 14 dni kalendarzowych 0%

3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać maksymalnie 100 pkt. w poszczególnym zadaniu.
4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
5. Szczegóły dotyczące sposobu obliczania poszczególnych kryteriów znajdują się w załączniku - Zapytanie Ofertowe _4/AR/2019

Wykluczenia

1. Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (załącznik nr 1)

2. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który:
złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym, a niezgodność ma charakter istotny
złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez Zamawiającego (pkt. 12. Opis sposobu przygotowania oferty, ppkt.4)
przedstawi nieprawdziwe informacje
nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonym w zapytaniu wytycznymi)

3. W związku z wykluczeniem wykonawcy lub odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony prawnej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Adres

Hoża 1

60-591 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616429447

Fax

616429447

NIP

7792348879

Tytuł projektu

Akademia rozwoju

Numer projektu

RPDS.10.02.01-02-0067/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zadanie 1 : Dostawa doposażenia pracowni matematycznej dokonano wyboru oferty firmy Edumax Dawid Dzierla ul. 11 Listopada 69, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, NIP 9950195715, REGON 364231022. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 2798,90 zł brutto.

Zadanie 2: Dostawa doposażenia pracowni chemicznej : Nierozstrzygnięte - Powołując się na zapisy pkt. 15.5 Zapytania ofertowego 4/2019/AR część postępowania w zakresie zadania 2 została anulowana. W związku z powyższym nie przeprowadzono analizy ofert.

Zadanie 3 : Dostawa doposażenia pracowni fizycznej dokonano wyboru oferty firmy Fabryka Pomocy Naukowych Spółka z o.o, ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bydgoszcz, NIP 7531984866, REGON 531520493. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 24180,57 zł brutto.

Zadanie 4: Dostawa doposażenia : pierwsza pomoc i bezpieczeństwo przeciwpożarowe dokonano wyboru oferty firmy Strefa Kreatywności Justyna Pawlik, ul. Opalińskiego 4, 37-300 Leżajsk, NIP 8151806053 ,REGON 383304571. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 669,74 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 384