Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PCPR.0724-2-15/19 Zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Data publikacji: 23.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-06-2019

Numer ogłoszenia

1186619

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach (jedna w drugiej) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie w pokoju nr 5 w terminie do dnia 12.06.2019r. do godz. 10:00.
1) Kopertę zewnętrzną należy zaadresować jak niżej:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie
ul.Kościuszki 58, 88-200 Radziejów
Oferta w postępowaniu na wykonanie kompleksowej usługi zorganizowania i przeprowadzenia
5-dniowego wyjazdu edukacyjnego
z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych w ramach projektu partnerskiego
pn. „Rodzina w Centrum 2”,
nie otwierać przed 12.06.2019 roku przed godz. 10:00.

2) Kopertę wewnętrzną należy zaadresować jak w pkt 1) oraz wskazać oznaczenie Wykonawcy składającego ofertę.
3) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w Zapytaniu ofertowym) ponosi Wykonawca.
4) Wykonawca na wniosek otrzyma potwierdzenie złożenia oferty.
5) Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie bez otwierania zwrócona Wykonawcy.
− Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.06.2019r. o godz.11:00 , w siedzibie Zamawiającego ul. Kościuszki 58 w Radziejowie. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego wniosek, informację z sesji otwarcia.
− W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń, gdy dokumenty są nieczytelne lub
w ofercie są inne błędy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na uzupełnienie oferty ze wskazaniem jej braków informując jednocześnie, że nie usunięcie braków w wyznaczonym terminie będzie skutkowało też odrzuceniem oferty jeżeli wskutek stwierdzonych błędów nie będzie możliwe dokonanie badania i oceny oferty.
− Wykonawcom przysługuje prawo do kierowania wniosków o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający publikuje zgodnie z zasadami obowiązującymi dla publikacji zapytania ofertowego w przedmiotowym postępowaniu.
5. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku Zamawiający uwzględni
w opublikowanym zapytaniu ofertowym informację o zmianie. Informacja ta
szczególności: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Sadowska – Pracownik socjalny dr. ds. osób niepełnosprawnych

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

54 285 35 43

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
1.Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi prowadzone z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – podstawa prawna art. 4 pkt 8 ustawy.
2.Postępowanie prowadzone jest na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z uwagi na fakt objęcia przedmiotowego zamówienia dofinansowaniem z budżetu UE.
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o których mowa w pkt 8 lit. h podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Miejscowość: Trójmiasto

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Celem wyjazdu edukacyjnego jest wzmocnienie więzi uczuciowej pomiędzy członkami rodzin, trenowanie umiejętności społecznych i kompetencji opiekuńczych, a także obserwacja rzeczywistych relacji panujących pomiędzy rodzicami i dziećmi, promowanie właściwego modelu życia rodziny oraz podnoszenie świadomości na temat problemów społecznych.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Celem wyjazdu edukacyjnego jest wzmocnienie więzi uczuciowej pomiędzy członkami rodzin, trenowanie umiejętności społecznych i kompetencji opiekuńczych, a także obserwacja rzeczywistych relacji panujących pomiędzy rodzicami i dziećmi, promowanie właściwego modelu życia rodziny oraz podnoszenie świadomości na temat problemów społecznych.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wyjazdu edukacyjnego zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, które zostały określone w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.
3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać wszelkie odpowiednie uprawnienia warunkujące prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się z treścią Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 oraz zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie ze wskazanymi w ww. dokumencie zasadami.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania
w przypadku, kiedy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
6. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w sytuacji, w której cena oferty najkorzystniejszej będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kod CPV

63511000-4

Nazwa kodu CPV

Organizacja wycieczek

Dodatkowe przedmioty zamówienia

55100000-1 Usługi hotelarskie,
55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą
80500000-9 Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie:
(5 kolejnych dni w wskazanym okresie) 19.08.2019r. - 30.08.2019r. - Trójmiasto

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, w którym potwierdzi posiadanie doświadczenia w zakresie świadczenia co najmniej dwóch usług zorganizowania i przeprowadzenia kilkudniowych (od 3 dni i więcej każdy wyjazd) wyjazdów dla dzieci lub młodzieży lub rodzin za kwotę minimum 8000,00 zł każda usługa (co najmniej dwa zorganizowane i przeprowadzone wyjazdy).
Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest do złożenia oświadczenia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego) potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże spełnianie warunku następująco:
Wykonawca winien dysponować co najmniej:
a) 1 osobą posiadającą min. 3- letnie doświadczenie w sprawowaniu opieki nad grupą, posiadającą zaświadczenie o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku/kolonijnego oraz pedagogiczne wykształcenie, minimum na poziomie wykształcenia wyższego zawodowego –lic. (załącznik nr 3 do zapytania, pkt 2 – należy wypełnić tabelę).
b) 2 osobami:
- terapeuta – musi posiadać certyfikat psychoterapeuty/terapeuty oraz 3-letnie doświadczenie
w realizacji terapii rodzinnej oraz kierunkowe wykształcenie. Posiadane kompetencje - umiejętność diagnozy trudności i problemów uczestników, nawiązania i budowania relacji z odbiorcą terapii, zastosowania metod i technik pracy z dzieckiem i rodziną (załącznik nr 3 do zapytania, pkt 2 – należy wypełnić tabelę).
- psycholog – minimum 3-letnie doświadczenie w pracy z rodziną i dzieckiem, w tym z rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz kierunkowe wykształcenie. Posiadane kompetencje - umiejętność diagnozy trudności i problemów uczestników, nawiązania i budowania relacji z odbiorcą poradnictwa, zastosowania metod i technik pracy z dzieckiem i rodziną (załącznik nr 3 do zapytania, pkt 2 – należy wypełnić tabelę).
c) 2 osobami (animatorzy) posiadającymi wykształcenie pedagogiczne lub kwalifikacje i umiejętności pracy z dziećmi oraz doświadczenie w animacji czasu wolnego (załącznik nr 3 do zapytania, pkt 2 – należy wypełnić tabelę).

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest do złożenia oświadczenia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego) potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca wraz z ofertą winien przedłożyć zobowiązania do udostępnienia w/w osób, jeśli będą one udostępniane przez podmiot trzeci bądź pisemne zobowiązanie osób do udostępnienia swoich zasobów.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowego opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone przez Wykonawcę do oferty oświadczenie, potwierdzające, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia.

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest do złożenia oświadczenia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego) potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

Dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia – KLAUZULE SPOŁECZNE:
1) Zamawiający wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia Wykonawca zatrudnił przy realizacji zamówienia co najmniej:
a) 1 osobę bezrobotną na podstawie skierowania urzędu pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnych do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub EOG lub
b) 1 osobę niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub
c) 1 osobę niewymienioną w kategoriach wskazanych wyżej o której mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828 z późn. zm.) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
2) zatrudnienie osoby wskazanej wyżej przez Wykonawcę nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i będzie trwało przez cały okres trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy odpowiednio: zgłoszeń ofert pracy przedstawionych urzędowi pracy, odpisu skierowania bezrobotnego przez urząd pracy do pracodawcy, umowy;
4) dopuszcza się zmianę osoby wykonującej przedmiot zamówienia, z zastrzeżeniem wymagań określonych w pkt. 3; w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy z osobą biorącą udział w realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie w terminie 3 dni od dnia rozwiązania umowy, a następnie
w terminie 14 dni od dnia w/w powiadomienia Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia jednej z osób wskazanych w pkt 1 i przedstawienia w terminie 21 dni od zatrudnienia odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie tego wymogu;
5) w przypadku niezatrudnienia przez Wykonawcę w sposób nieprzerwany wymaganej osoby przy realizacji zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej, której wysokość i sposób naliczenia zostały opisane we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego;
6) Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że spełni on dodatkowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. zapewni, że wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudniona będzie co najmniej jedna osoba bezrobotna/niepełnosprawna/inna osoba, o której mowa w pkt 1 – treść oświadczenia zawarta jest w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści umowy w stosunku do treści niniejszej oferty w przypadkach wskazanych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oprócz oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą:
a) Prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
b) Odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) Pełnomocnictwo dotyczące podpisania oferty lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy;
d) Oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków oraz oświadczenia o niezaleganiu
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia dokumentów wystawionych przez właściwe ograny potwierdzające powyższe okoliczności);
e) programu i harmonogramu zajęć terapeutycznych dla dzieci i zajęć z zakresu doskonalenia umiejętności opiekuńczo – wychowawczych dla rodziców,
f) informację o miejscowości oraz nazwie ośrodka gdzie będzie zorganizowany 5-dniowy wyjazd edukacyjny wraz z danymi kontaktowymi do tego ośrodka,
g) informacje dotyczące trwania wyjazdu (w tym planowana godzina wyjazdu i powrotu), warunków zakwaterowania,
h) harmonogram turystyczno-wypoczynkowy,
i) pisemne zobowiązanie do udostępnienia osób przez podmiot trzeci bądź pisemne zobowiązanie osób do udostępnienia swoich zasobów podczas trwania wyjazdu,
j) Oświadczenia o znajomości obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym z dnia 13 maja 2016 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 405 t.j.),
k) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
6.Dokumenty składane w ofercie winny być aktualne na dzień ich złożenia.
7.Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający może zażądać przedłożenia dokumentów potwierdzających wykonanie usług (np. poprzez złożenie referencji),
o których mowa w Rozdziale VII pkt 3 Zapytania ofertowego oraz Zamawiający może zażądać przedłożenia zaświadczenia o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku/kolonijnego.
8.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,
b) Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,
c) Wykonawcę, który wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,
d) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) Cena oferty brutto – waga 40%
b) Ilość planowanych zajęć dla dzieci i rodziców w czasie wolnym – waga 50%,
c) Aspekty społeczne – waga 10%.
OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIANIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY
1. Zamawiający przyzna punkty wg. poniższych zasad:
a) CENA OFERTY BRUTTO – waga – 40%
Zamawiający dokona oceny ofert przy zastosowaniu kryterium cena wg podanego niżej wzoru:
P – łączna ocena oferty
najniższa oferowana cena
P = ________________________ x 100 pkt x 40%
cena badanej oferty
b) ILOŚĆ PLANOWANYCH ZAJĘĆ DLA DZIECI I RODZICÓW W CZASIE WOLNYM – waga – 50%:
W ramach przedmiotowego kryterium ocenie będzie podlegać załączony przez Wykonawcę harmonogram, który winien zawierać określenie przewidywanych i planowanych zajęć
organizowanych w czasie wolnym dla dzieci i rodziców (przewidywane formy winny obejmować spędzanie wolnego czasu rodziców wraz z dziećmi):

Lp. Ilość przewidywanych planowanych zajęć dla dzieci i rodziców w czasie wolnym Liczba przyznanych punktów:
1. 2 różne formy zajęć 10
2. 3 różne formy zajęć 20
3. 4 różne formy zajęć 30
4. 5 różnych form zajęć 40
5. 6 i więcej różnych form zajęć 50
W przypadku niezłożenia w ofercie przedmiotowego harmonogramu Wykonawca otrzyma w ramach niniejszego kryterium 0 punktów.
c) ASPEKTY SPOŁECZNE
Kawa i herbata przygotowywane do serwisu kawowego pochodzące ze sprawiedliwego handlu (Fair Trade) – waga – 10%
Zamawiający oceniając ofertę Wykonawcy z zastosowaniem tego kryterium będzie brał pod uwagę zadeklarowanie przez Wykonawcę wykorzystania do serwisu w całości kawy i herbaty posiadającej certyfikat Fair Trade lub równoważny certyfikat, który potwierdza, że drobni producenci/rolnicy otrzymali przynajmniej cenę minimalną zapewniającą im zwrot kosztów produkcji i godziwe wynagrodzenie, wypłacona została im roczna premia Fair Trade lub równoważna premia na projekty rozwojowe wspierające społeczność lokalną, zapewniona jest możliwość prefinansowania zakupu kawy i herbaty przez grupę producencką, zapewnione są odpowiednie warunki socjalne zgodnie z Konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy (ochrona praw kobiet
i przeciwstawianie się ich dyskryminacji, zakaz pracy przymusowej i niewykorzystywanie pracy dzieci, wolność zrzeszania się, bezpieczeństwo i ochrona zdrowia) oraz przestrzegane są standardy środowiskowe (producent ocenia swoje oddziaływanie na środowisko i tworzy plan jego minimalizacji, stopniowe ograniczanie w rolnictwie użycia środków chemicznych, zakaz stosowania GMO, stopniowo wdrażanie zrównoważonych systemów zagospodarowania odpadów, zapobieganie pożarom lasów).
Wykonawca składa powyższą deklarację w treści załącznika nr 3 do zapytania ofertowego. Zamawiający przyzna 10 punktów Wykonawcy, który w treści oferty zadeklaruje wykorzystanie w całości do przygotowywanych serwisów kawy i herbaty posiadającej certyfikat Fair Trade lub równoważny certyfikat.
W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę wykorzystania kawy i herbaty posiadającej certyfikat Fair Trade lub równoważny certyfikat, Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dowodów na to, że wykorzystywane przez niego do serwisu kawowego kawa i herbata posiadają zadeklarowany certyfikat, np. poprzez przedstawienie Zamawiającemu produktów, które mają być wykorzystane do danego serwisu kawowego w danym dniu. Skutki naruszenia niniejszego obowiązku regulują postanowienia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym oraz uzyskała najwyższy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, z zastrzeżeniem pkt 3.
3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,
b) Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,
c) Wykonawcę, który wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,
d) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Adres

pl.Teatralny 2

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

566218549

Fax

56 62 10 513

NIP

9561969536

Tytuł projektu

Rodzina w Centrum 2

Numer projektu

RPKP.09.03.02-04-0065/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 186