Strona główna
Logo unii europejskiej

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. „TECHNOLOGIE KOMUNIKACYJNO - INFORMACYJNE W ŻYCIU ZAWODOWYM”

Data publikacji: 22.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-05-2019

Numer ogłoszenia

1186422

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty (wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w formie:
a. pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres: Zachodniopomorska Grupa Doradcza
Sp. z o.o., al. Niepodległości 22/IIp, 70-412 Szczecin lub
b. poczty elektronicznej poprzez ich przesłanie pod adres: morzepracy@zgd.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

morzepracy@zgd.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Arkadiusz Mielczarek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

501438365

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić usługę obejmującą przeprowadzenie szkolenia pn. „TECHNOLOGIE KOMUNIKACYJNO - INFORMACYJNE W ŻYCIU ZAWODOWYM” wymiarze 24 godzin dla 6 Uczestników projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego” zakończonego egzaminem końcowym umożliwiającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem ECCC na poziomie średniozaawansowanym lub innym równoważnym spójnym tematycznie z przedmiotem szkolenia (np. egzamin ECCC z modułu „Technologie Komunikacyjno - Informacyjne”).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: bytowski Miejscowość: BYTÓW

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który świadczyć będzie usługę obejmującą organizację i przeprowadzenie szkolenia pn. „TECHNOLOGIE KOMUNIKACYJNO - INFORMACYJNE W ŻYCIU ZAWODOWYM” wymiarze 24 godzin dla 6 Uczestników projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego” zakończonego egzaminem końcowym umożliwiającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem ECCC na poziomie średniozaawansowanym lub innym równoważnym spójnym tematycznie z przedmiotem szkolenia (np. egzamin ECCC z modułu „Technologie Komunikacyjno - Informacyjne”).

Szczegółowe informacje na temat Celu zamówienia znajdują się w załączniku "Zapytanie ofertowe 06/MPP/2019.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest jest wyłonienie Wykonawcy, który świadczyć będzie usługę obejmującą organizację i przeprowadzenie szkolenia pn. „TECHNOLOGIE KOMUNIKACYJNO - INFORMACYJNE W ŻYCIU ZAWODOWYM” wymiarze 24 godzin dla 6 Uczestników projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego” zakończonego egzaminem końcowym umożliwiającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem ECCC na poziomie średniozaawansowanym lub innym równoważnym spójnym tematycznie z przedmiotem szkolenia (np. egzamin ECCC z modułu „Technologie Komunikacyjno - Informacyjne”).

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku "Zapytanie ofertowe 06/MPP/2019.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Szczegółowe informacje zawarte są w Załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 06-MPP-2019

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Rozpoczęcie wykonywania zamówienia: data podpisania umowy.
2. Zakończenie wykonywania zamówienia: 30 czerwca 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowe informacje zawarte są w Załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 06-MPP-2019

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowe informacje zawarte są w Załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 06-MPP-2019

Potencjał techniczny

Szczegółowe informacje zawarte są w Załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 06-MPP-2019

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowe informacje zawarte są w Załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 06-MPP-2019

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowe informacje zawarte są w Załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 06-MPP-2019

Dodatkowe warunki

Szczegółowe informacje zawarte są w Załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 06-MPP-2019

Warunki zmiany umowy

Szczegółowe informacje zawarte są w Załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 06-MPP-2019

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowe informacje zawarte są w Załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 06-MPP-2019

Zamówienia uzupełniające

Szczegółowe informacje zawarte są w Załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 06-MPP-2019

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
2. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty zostały podane w Załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 06-MPP-2019

Wykluczenia

Szczegółowe informacje zawarte są w Załączniku - ZAPYTANIE OFERTOWE 06-MPP-2019

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA DORADCZA SP. Z O. O.

Adres

al. Powstańców Wielkopolskich 33

70-111 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

918522600

Fax

918522618

NIP

9552103412

Tytuł projektu

Morze pracy w pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego.

Numer projektu

RPPM.05.02.02-22-0084/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Postępowanie wygrała firma: TWIN MEDIA SP. z o. o. ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów, wpłynęła: 27.05.2019
Godz.12:54, cena: 3700 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 228