Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby Sieć ciepłownicza rozdzielcza - Zadanie II (Etap I, II, III, IV, V). Zakup materiałów preizolowanych (w tym m.in. rur preizolowanych min. 10,14 km, 200 zaworów preizolowanych) dla Etapu III Zadania II - do budynków zasilanych z kotłowni Kolorowa 15. Materiały zapewnią budowę 2 x 4,26 km oraz modernizację 2 x 0,81 km sieci ciepłowniczej rozdzielczej i przyłączy. W ramach projektu: Budowa sieci ciepłowniczej celem likwidacji lokalnych źródeł niskiej emisji na osiedlu Skorosze w Warszawie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Data publikacji: 31.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-06-2019

Numer ogłoszenia

1186338

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć przy użyciu platformy zakupowej pod adresem https://veolia.ezamawiajacy.pl w zakładce oferta.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Zahorowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 225688469

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby Sieć ciepłownicza rozdzielcza - Zadanie II (Etap I, II, III, IV, V). Zakup materiałów preizolowanych (w tym m.in. rur preizolowanych min. 10,14 km, 200 zaworów preizolowanych) dla Etapu III Zadania II - do budynków zasilanych z kotłowni Kolorowa 15. Materiały zapewnią budowę 2 x 4,26 km oraz modernizację 2 x 0,81 km sieci ciepłowniczej rozdzielczej i przyłączy. W ramach projektu: Budowa sieci ciepłowniczej celem likwidacji lokalnych źródeł niskiej emisji na osiedlu Skorosze w Warszawie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Likwidacja lokalnych źródeł niskiej emisji na osiedlu Skorosze w Warszawie.

Przedmiot zamówienia

Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby Sieć ciepłownicza rozdzielcza - Zadanie II (Etap I, II, III, IV, V). Zakup materiałów preizolowanych (w tym m.in. rur preizolowanych min. 10,14 km, 200 zaworów preizolowanych) dla Etapu III Zadania II - do budynków zasilanych z kotłowni Kolorowa 15.
Materiały zapewnią budowę 2 x 4,26 km oraz modernizację 2 x 0,81 km sieci ciepłowniczej rozdzielczej i przyłączy.
W ramach projektu: Budowa sieci ciepłowniczej celem likwidacji lokalnych źródeł niskiej emisji na osiedlu Skorosze w Warszawie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.
Data przekazania ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 27.05.2019 r.
Termin składania ofert do dnia 12.06.2019 r., do godz. 10:45.
SIWZ dostępny na stronie Internetowej zamawiającego: http://energiadlawarszawy.pl/o-firmie/dostawy
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 PLN.
Powtórzenie po unieważnionym postępowaniu nr 18/280/PN/D (w zakresie Zadania 2).

Kod CPV

44163160-9

Nazwa kodu CPV

Przesyłowe przewody rurowe i akcesoria

Dodatkowe przedmioty zamówienia

n/d

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia: 363 dni od podpisania umowy.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać każdorazowo partie towarów w terminie 21 dni od dnia przekazania zamówienia.
Pierwsza partia materiałów preizolowanych zostanie przez Wykonawcę dostarczona do dnia 18.07.2019 r.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał: 5 zamówień polegających na dostawie materiałów preizolowanych o łącznej wartości min. 150.000.00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym przynajmniej dwa zamówienia muszą dotyczyć rurociągów o średnicy min. 150 mm.
(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oceniana będzie ich łączna zdolność techniczna
i zawodowa).

Potencjał techniczny

n/d

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

n/d

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. W szczególności Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN lub równowartość tej kwoty w innej walucie.
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie, w celu przeliczenia na PLN wartości podanych w innych walutach, średni kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych podanych w walutach obcych. W celu potwierdzenia spełniania tych warunków udziału w postępowaniu,Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp przed udzieleniem Zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona , do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnej na dzień złożenia, informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Dodatkowe warunki

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5000,00 PLN

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty/oświadczenia wymagane od wykonawcy - zgodnie z treścią Rozdziału nr X SIWZ
SIWZ dostępny na stronie Internetowej zamawiającego: http://www.energiadlawarszawy.pl/o-firmie/dostawy

Zamówienia uzupełniające

n/d

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze Oferty Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami i ich wagami:
- Kryterium cena brutto. Waga kryterium - 90%
- Kryterium okres gwarancji na materiały preizolowane. Waga kryterium - 10%

Wykluczenia

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt.12-23 oraz ust.5 pkt.1, 2, 4-8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.

Adres

Puławska 2

02-566 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

22 658 50 00

Fax

22 658 53 85

NIP

5250005656

Tytuł projektu

Budowa sieci ciepłowniczej celem likwidacji lokalnych źródeł niskiej emisji na osiedlu Skorosze w Warszawie

Numer projektu

POIS.01.05.00-00-0010/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

RADPOL S.A.
ul. Batorego 14, 77-300 Człuchów
Data złożenia oferty: 11.06.2019 r.
Cena oferty brutto: 280 760,04 PLN
Liczba wyświetleń: 97