Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

Data publikacji: 22.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-05-2019

Numer ogłoszenia

1186336

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. przy Al. Grunwaldzkiej 472 D w Gdańsku, w sekretariacie Zarządu – p. XIII (czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00).
2. Termin składania ofert upływa dnia 30 maja 2019 r., godz. 12.00.
3. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej „Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk”. Oprócz nazwy i adresu Wykonawcy na kopercie należy umieścić napis:
„Oferta na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Agencji Rozwoju Pomorza S.A. Nie otwierać przed 30 maja 2019 r., godz. 12.00”.
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty niezabezpieczonej w powyższy sposób.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maria Warkusz, Kamila Specius

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 32 33 137, 58 32 33 272

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych, zwrotu potwierdzeń odbioru oraz przesyłek rejestrowanych niedoręczonych po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczania lub wydania odbiorcy, oraz usług odbioru korespondencji z siedziby Zamawiającego na rzecz Agencji Rozwoju Pomorza S.A.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 (OPZ) oraz w ogólnych warunkach umowy (załącznik nr 5).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zapewnienie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych, zwrotu potwierdzeń odbioru oraz przesyłek rejestrowanych niedoręczonych po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczania lub wydania odbiorcy, oraz usług odbioru korespondencji z siedziby Zamawiającego na rzecz Agencji Rozwoju Pomorza S.A.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 (OPZ) oraz w ogólnych warunkach umowy (załącznik nr 5).

Kod CPV

64110000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi pocztowe

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia rozpoczyna się od dnia 01.07.2019 r. i trwa przez okres 24 miesięcy lub do wyczerpania łącznej wartości umowy ustalonej w pkt 4 OPZ (załącznik nr 1), w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
1) są wpisani do prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, rejestru operatorów pocztowych, co uprawnia ich do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności pocztowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.), na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy (zgodnie z załącznikiem nr 2).

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
2) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują co najmniej 2 usługi pocztowe przez okres przynajmniej 12 miesięcy w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek listowych, o wartości rocznej brutto nie mniejszej niż 30 tys. zł za każdą usługę.
W przypadku, gdy za wykonane przez Wykonawcę usługi rozliczenie nastąpiło w innej niż w PLN walucie, Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest do przeliczenia wartości wykonanych usług przyjmując średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego opublikowanych na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie Zamawiającego.
Pod pojęciem usługa wykonywana należy rozumieć zamówienie będące w trakcie realizacji (nadal realizowane), którego część zrealizowana przed upływem terminu składania ofert potwierdza spełnienie wyżej określonego warunku.
Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy – wykazu usług (załącznik nr 4) oraz dowodów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz mogą być dokonywane w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy, w zakresie:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
2) powstania istotnych rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony i pozostanie bez wpływu na przedmiot umowy;
3) zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy, przy czym cena netto pozostanie bez zmian;
4) wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Stron, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania, a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe;
5) zmian zakresu świadczeń objętych niniejszym zamówieniem (w związku z rozwojem technologii i podwyższaniem standardów obsługi przez Wykonawcę);
6) gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
7) jeśli konieczność wprowadzenia zmiany cen jednostkowych wynika ze zmiany ustalonych lub zatwierdzonych cen za powszechne usługi pocztowe, dokonanej zgodnie ustawą Prawo Pocztowe, a także w przypadku, kiedy ich wprowadzenie wynika z okoliczności powodujących, iż zmiana ww. cen leży w interesie publicznym.
3. Zmiany w zakresie określonym w ust. 2 ppkt 1-7 wymagają sporządzenia aneksu do umowy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą złożyć:
1) wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2;
2) wypełniony załącznik nr 3;
3) wykaz wykonanych lub wykonywanych usług, wskazanych w rozdz. IV pkt 2, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 4), przy czym dowodami są:
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane,
b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w ppkt a). Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.
2. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia, lub wymaganych pełnomocnictw, oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Poprawki lub wyjaśnienia nie mogą powodować istotnych zmian w treści oferty.
3. W razie wątpliwości Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.
4. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejsze Zapytanie ofertowe powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę według warunków i postanowień zawartych w Zapytaniu ofertowym.
5. W przypadku, jeśli Wykonawca nie złoży wyżej wymienionych dokumentów lub złożone dokumenty będą niezgodne z wymogami Zapytania ofertowego, wówczas oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego kryterium:
Cena brutto oferty – 100 %
Przy czym [1 % = 1 pkt].
2. Sposób oceny ofert.
Sposób obliczenia:
P= [CN / CR] x 100
P – ilość punktów dla kryterium
CN – najniższa oferowana cena
CR – cena oferty rozpatrywanej
Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Zapytaniu ofertowym, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, uwzględnić inne podatki i opłaty. Cena nie ulega wzrostowi przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego i określenia w nim ceny brutto oraz wskazania cen jednostkowych w Formularzu cenowym.
W ramach kryterium cena, oferta z najniższą ceną uzyska maksymalnie 100 punktów. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę w oparciu o przyjęte kryterium.
4. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
6. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Wykluczenia

1. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono.
2. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Ocena braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania nastąpi na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę w ofercie jak stanowi rozdział VII.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AGENCJA ROZWOJU POMORZA S.A.

Adres

al. Grunwaldzka 472D

80-309 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

583233100

Fax

+48583233200

NIP

5830002002

Tytuł projektu

Invest in Pomerania 2020

Numer projektu

RPPM.02.05.00-22-0001/16-00

Inne źródła finansowania

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programów krajowych i międzynarodowych realizowanych przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A., w szczególności:
1) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój;
2) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, projekt pt. „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” oraz projekt pt. „Invest in Pomerania 2020”;
3) Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, projekt pt. „Pomorzanki w Biznesie”;
4) Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020;
5) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej „Interreg Południowy Bałtyk”, projekt pt. „Circular economy tools to support innovation in green and blue tourism SMEs (CIRTOINNO)” oraz projekt “Wellbeing Tourism in the South Baltic Region - Guidelines for good practices & Promotion (SBWELL)”;
6) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej „Interreg Europa”, projekt pt. „Everywhere International SMEs (EIS)”;
7) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej „Region Morza Bałtyckiego 2014-2020”, projekt pt. „Supporting Non-technological Innovation in Owner-managed Manufacturing SMEs through increased capacity of business intermediaries (SNOwMan)”.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 201