Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa materiałów do badań przemysłowych – cz. 1

Data publikacji: 21.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-06-2019

Numer ogłoszenia

1186262

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być złożona:
1) W postaci elektronicznej na adres: zamowienia@enovio.pl lub
2) W postaci papierowej na adres: Enovio Sp. z o.o. ul. Puławska 457 02-844 Warszawa
Ofertę w postaci papierowej należy złożyć w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej następująco: „Oferta do zapytania ofertowego nr En/9532/2019/1”.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia@enovio.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mirosław Wójtowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

609 660 109

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa materiałów do badań przemysłowych – cz. 1.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: otwocki Miejscowość: Karczew

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu pt.: „Prace badawczo-rozwojowe firmy Enovio Sp. z o.o. dotyczące sfery Smart Cities, ukierunkowane na opracowanie koncepcji innowacyjnego kosza na śmieci, wpływającego na zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej”, oraz obowiązkiem stosowania zasad konkurencyjności, Enovio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, składa zapytanie ofertowe dotyczące dostawy materiałów do badań przemysłowych – cz. 1. Projekt realizowany jest w ramach umowy RPMA.01.02.00-14-9532/17, Priorytet I: Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie: 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa materiałów do badań przemysłowych – cz. 1, tj. materiałów eksploatacyjnych, komponentów i półfabrykatów do prototypowania (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2).

Kod CPV

44170000-2

Nazwa kodu CPV

Płyty, arkusze, pasek i folia związana z materiałami budowlanymi

Dodatkowe przedmioty zamówienia

44512000-2 Różne narzędzia ręczne
44170000-2 Płyty, arkusze, pasek i folia związana z materiałami budowlanymi
31710000-6 Sprzęt elektroniczny
19522100-2 Żywice epoksydowe
14820000-5 Szkło
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny

Harmonogram realizacji zamówienia

30 dni od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Potencjał techniczny

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Warunki zmiany umowy

Nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta zgodnie z załączonym wzorem
Oświadczenie o braku powiązań zgodnie z załączonym wzorem

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena – 100 pkt. (100%)
W zakresie kryterium cena najwyżej punktowana będzie oferta z najniższą ceną netto. Liczba punktów w kryterium cena będzie przyznawana według poniższego wzoru:
C = Cmin/Coferty x 100;
Gdzie
C – liczba punktów dla oferty badanej w kryterium cena
Cmin – najniższa cena całkowita netto ze wszystkich cen netto zaproponowanych przez wszystkich oferentów
Coferty – cena całkowita netto oferty badanej
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (otrzyma największą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów zawarcie umowy na dostawę przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru dostawcy, a dostawcą, polegające
w szczególności na:
1) Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
3) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) Pozostawaniu w związku z małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia oferenta. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ENOVIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Puławska 457

02-844 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

223794780

Fax

223794780

NIP

5213658938

Tytuł projektu

Prace badawczo – rozwojowe firmy Enovio Sp. z o.o. dotyczące sfery Smart Cities, ukierunkowane na opracowanie koncepcji innowacyjnego kosza na śmieci, wpływającego na zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej.

Numer projektu

RPMA.01.02.00-14-9532/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Axus M. Machnowski M.Charzewski Sp.J.
Al. Niepodległości / Al. Armii Ludowej paw. 14
00-609 Warszawa

Data wpłynięcia oferty: 21 czerwca 2019 r.

Wartość oferty netto: 440 000,00 zł
Wartość oferty brutto: 541 200,00 zł
Liczba wyświetleń: 175