Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie usług doradczych i warsztatów eksperckich w zakresie opracowania nowego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (dalej: UWM w Olsztynie), projektu Regulaminu Studiów Podyplomowych UWM w Olsztynie, projektu Regulaminu Świadczeń dla Studentów UWM w Olsztynie, w związku z Ustawą 2.0, w ramach projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z310/17-00 z dn. 11.12.2017r

Data publikacji: 21.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-05-2019

Numer ogłoszenia

1186253

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy ul. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn, pokój 24
Termin składania ofert upływa dnia 29.05.2019 r. o godz. 8:00
Oferty zostaną otwarte w dniu 29.05.2019 r. o godz. 8:30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn, pokój 24

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Zofia Możeluk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

89 524 55 34

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usług doradczych i warsztatów eksperckich w zakresie opracowania nowego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (dalej: UWM w Olsztynie), projektu Regulaminu Studiów Podyplomowych UWM w Olsztynie, projektu Regulaminu Świadczeń dla Studentów UWM w Olsztynie, w związku z Ustawą 2.0, w ramach projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z310/17-00 z dn. 11.12.2017 r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi prawne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Olsztyn Miejscowość: Olsztyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy usług doradczych i warsztatów eksperckich w zakresie opracowania nowego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (dalej: UWM w Olsztynie), projektu Regulaminu Studiów Podyplomowych UWM w Olsztynie, projektu Regulaminu Świadczeń dla Studentów UWM w Olsztynie, w związku z Ustawą 2.0, w ramach projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z310/17-00 z dn. 11.12.2017 r.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usług doradczych i warsztatów eksperckich w zakresie opracowania:
Etap 1. PROJEKTY REGULAMINU STUDIÓW I REGULAMINU STUDIÓW DOKTORANCKICH UWM W OLSZTYNIE:
1.1 Przeprowadzenie warsztatu eksperckiego dla grupy osób opracowujących projekty:
1) Regulaminu Studiów UWM w Olsztynie
2) Regulaminu Studiów Podyplomowych UWM w Olsztynie
1.2 Przeprowadzenie doradztwa w zakresie projektów Regulaminu Studiów i Regulaminu Studiów Doktoranckich UWM w Olsztynie i dostosowania zapisów do obowiązujących aktów prawnych – poza siedzibą UWM w formie zdalnej oraz ewentualnie w siedzibie UWM w Olsztynie
1.3 Wydanie opinii prawnych w zakresie zgodności ostatecznej wersji projektów z obowiązującymi przepisami:
1) Regulaminu Studiów UWM w Olsztynie
2) Regulaminu Studiów Podyplomowych UWM w Olsztynie
Etap 2. PROJEKT REGULAMINU ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW UWM W OLSZTYNIE:
1.1 Przeprowadzenie warsztatu eksperckiego dla grupy osób opracowujących projekt Regulaminu Świadczeń dla Studentów UWM w Olsztynie
1.2 Przeprowadzenie doradztwa w zakresie projektu Regulaminu Świadczeń dla Studentów UWM w Olsztynie i dostosowania zapisów do obowiązujących aktów prawnych
1.3 Wydanie opinii prawnej w zakresie zgodności ostatecznej wersji projektu Regulaminu Świadczeń dla Studentów UWM w Olsztynie z obowiązującymi przepisami
w ramach projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z310/17-00.

Kod CPV

79111000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie doradztwa prawnego

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegółowe terminy przeprowadzenia usługi Zamawiający ustali z Wykonawcą w ciągu 3 dni po podpisaniu umowy, przy czym:
Etap 1. PROJEKTY REGULAMINU STUDIÓW I REGULAMINU STUDIÓW DOKTORANCKICH UWM W OLSZTYNIE:
1.1 Przeprowadzenie warsztatu eksperckiego dla grupy osób opracowujących projekty:
1) Regulaminu Studiów UWM w Olsztynie - od dnia podpisania umowy do dnia 7 czerwca 2019 r.
2) Regulaminu Studiów Podyplomowych UWM w Olsztynie - od dnia podpisania umowy do dnia 7 czerwca 2019 r.
1.2 Przeprowadzenie doradztwa w zakresie projektów Regulaminu Studiów i Regulaminu Studiów Doktoranckich UWM w Olsztynie i dostosowania zapisów do obowiązujących aktów prawnych – poza siedzibą UWM w formie zdalnej oraz ewentualnie w siedzibie UWM w Olsztynie - od dnia podpisania umowy do dnia 19 czerwca 2019 r.
1.3 Wydanie opinii prawnych w zakresie zgodności ostatecznej wersji projektów z obowiązującymi przepisami:
1) Regulaminu Studiów UWM w Olsztynie - od dnia podpisania umowy do dnia 19 czerwca 2019 r.
2) Regulaminu Studiów Podyplomowych UWM w Olsztynie - od dnia podpisania umowy do dnia 19 czerwca 2019 r.
Etap 2. PROJEKT REGULAMINU ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW UWM W OLSZTYNIE:
1.1 Przeprowadzenie warsztatu eksperckiego dla grupy osób opracowujących projekt Regulaminu Świadczeń dla Studentów UWM w Olsztynie - od dnia podpisania umowy do dnia 14 czerwca 2019 r.
1.2 Przeprowadzenie doradztwa w zakresie projektu Regulaminu Świadczeń dla Studentów UWM w Olsztynie i dostosowania zapisów do obowiązujących aktów prawnych - od dnia podpisania umowy do dnia 14 września 2019 r.
1.3 Wydanie opinii prawnej w zakresie zgodności ostatecznej wersji projektu Regulaminu Świadczeń dla Studentów UWM w Olsztynie z obowiązującymi przepisami - od dnia podpisania umowy do dnia 14 września 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Weryfikacja spełnienia warunku: na postawie dołączonych do oferty dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania działalności szkoleniowej, doradczej i/lub usług prawniczych, wynikających z obowiązujących przepisów prawa

Wiedza i doświadczenie

2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia.
Weryfikacja spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu ofertowym.

Potencjał techniczny

3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym.
Weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

4. dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym.
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże iż dysponuje (lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia) minimum 1 osobą do realizacji każdego z 2 etapów zamówienia, która posiada co najmniej:
4.1. wykształcenie wyższe z zakresu nauk prawnych,
4.2. doświadczenie zawodowe w zakresie opracowania dla szkół wyższych dokumentów, których dotyczą poszczególne etapy zamówienia, w okresie ostatnich 36 miesięcy przed dniem, w którym upływa termin składania ofert – wymagane minimum: udział w opracowaniu jednej wersji projektu lub ostatecznej wersji dokumentu dla uczelni wyższej,
4.3. UWAGA: osoba/osoby dedykowana/e do wydania opinii prawnych w zakresie zgodności ostatecznych wersji projektów poszczególnych dokumentów z obowiązującymi przepisami musi/muszą posiadać uprawnienia radcy prawnego lub adwokata, a Wykonawca musi dołączyć do oferty kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie takich uprawnień przez daną osobę

Weryfikacja spełnienia warunku: na postawie dołączonego do ofert oświadczenia Wykonawcy (Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia) zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz dołączonych do oferty dokumentów (kopii dokumentów) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.
Weryfikacja spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu ofertowym.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru Wykonawcy i bez podawania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcom nie przysługują roszczenia związane z udziałem w postępowaniu, w tym związane z kosztami przygotowania i złożenia oferty.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji w zakresie ceny jednostkowej, z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą punktację w kryteriach oceny ofert w przypadku, gdy zaoferowana w ofercie cena jednostkowa jest wyższa od ceny jednostkowej zawartej w budżecie projektu.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, osoby dedykowanej do przeprowadzenia zamówienia na nową osobę spełniającą warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria wyboru oferty wskazane w ofercie dla dotychczasowej osoby (przy czym przyznana w ocenie kryteriów punktacja, nie może być mniejsza niż uzyskana przez zastępowanego).
Zmiana osoby wskazanej do realizacji zamówienia wymaga zgody Zamawiającego i jest zgłaszana przez Wykonawcę pisemnym wnioskiem. Z tytułu zmiany osoby wskazanej do realizacji zamówienia, Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w następujących przypadkach:
1. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
2. Treść oferty jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
3. Oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną i nie uzupełniono pełnomocnictwa.
4. W innych przypadkach wskazanych w zapytaniu ofertowym.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnej zmiany umowy w następujących przypadkach:
1. W przypadku zmiany umowy o dofinansowanie projektu – w zakresie w jakim umowa o udzielenie zamówienia będzie musiała być dostosowana do zmienionej umowy o dofinansowanie projektu.
2. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów – w zakresie w jakim umowa o udzielenie zamówienia będzie musiała być dostosowana do zmieniających się przepisów.
3. W przypadku całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia – w zakresie skrócenia okresu na jaki została zawarta umowa.
4. W przypadku zmiany terminu realizowania (wydłużenia) umowy o dofinansowanie projektu lub zmiany terminu realizowania zadania objętego umową o dofinansowanie projektu – w zakresie przedłużenia terminu realizacji Umowy, pod warunkiem że zmiana ta nie wpłynie na wysokość wynagrodzenia wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
• Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania)
• Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania)
• Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy – jeśli dotyczy (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem)
3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, napisana na komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę uprawnioną
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie rejestrowym, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.
6. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
5.7. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego podany na wstępie i posiadającej następujące oznaczenia:

„Oferta na wykonanie usług doradczych i warsztatów eksperckich w zakresie opracowania nowego Regulaminu Studiów UWM w Olsztynie, projektu Regulaminu Studiów Podyplomowych UWM w Olsztynie, projektu Regulaminu Świadczeń dla Studentów UWM w Olsztynie, w ramach projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Nie otwierać przed 29.05.2019 r. przed godziną 8:30”

oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
2. Oferta częściowa Wykonawcy, która nie obejmującą całości przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona.
3. Oferta wariantowa Wykonawcy zostanie odrzucona.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone poniżej kryteria:

4.1. cena usługi 70% = 70 pkt
Przedstawiona cena musi być ceną brutto za przeprowadzenie całej usługi w ramach zamówienia.
Kryterium cena obliczane jest wg. wzoru:
Kryterium nr 1:
C = (Cmin / Cof) x waga kryterium
gdzie:
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert na realizację zamówienia
Cof – cena brutto badanej oferty,
C – ilość punktów za cenę brutto przyznanych danej ofercie na realizację zamówienia.
Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez oferentów cenę brutto w złotych polskich.
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

4.2. doświadczenie osób wykonujących usługę 30%=30 pkt
Punkty będą przyznawane Wykonawcom w zależności od stopnia spełnienia kryterium.
W ramach kryterium „doświadczenie”, punkty zostaną przyznane za wykazane przez Wykonawcę doświadczenie osób zaangażowanych do przeprowadzenia danego etapu zamówienia, rozumiane jako udział w opracowaniu projektu albo ostatecznych wersji odpowiednio: Statutów, Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania i/lub Schematów struktury organizacyjnej dla uczelni wyższych w okresie ostatnich 3 lat (36 miesięcy przed dniem, w którym upływa termin składania ofert):
- jeżeli Wykonawca wykaże, że każda z osób dedykowanych do realizacji zamówienia brała udział w opracowaniu dokumentacji dla 2 uczelni wyższych w ciągu ostatnich 3 lat, otrzyma 10 punktów
- jeżeli Wykonawca wykaże, że każda z osób dedykowanych do realizacji zamówienia brała udział w opracowaniu dokumentacji dla 3 uczelni wyższych w ciągu ostatnich 3 lat, otrzyma 20 punktów
- jeżeli Wykonawca wykaże, że każda z osób dedykowanych do realizacji zamówienia brała udział w opracowaniu dokumentacji dla 4 i więcej uczelni wyższych w ciągu ostatnich 3 lat, otrzyma 20 punktów
Obliczając łączną liczbę punktów Zamawiający będzie posługiwał się poniższym wzorem:
R = C + D
R - łączna liczba punktów badanej oferty
C - liczba punktów badanej oferty za kryterium ceny
D - liczba punktów badanej oferty za kryterium doświadczenia
5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu
5.1 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia.
5.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do uzupełnienia załączników. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert, a Wykonawca ma możliwość jednokrotnego uzupełnienia / wyjaśnienia dokumentacji ofertowej.
5.3 Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
5.4 W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę rażąco niskiej ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się z wnioskiem o złożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Przez rażąco niską cenę rozumie się cenę niższą o co najmniej 40% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert. W przypadku, gdy Wykonawcę nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie, wyjaśnienia potwierdzą zaniżenie wartości zamówienia lub będą na tyle ogólne i niewystarczające, że uniemożliwią Zamawiającemu ich merytoryczną ocenę, oferta zostanie odrzucona.
5.5 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najkorzystniejszy bilans punktowy w ww. kryteriach oceny ofert.
5.6 Liczba punktów za poszczególne kryteria oceny ofert zostanie przyznana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5.7 Liczba punktów za poszczególne kryteria oceny ofert zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty.
6. Opis sposobu obliczania ceny
6.1. Wykonawca określi cenę zamówienia w walucie PLN cyfrowo i słownie uwzględniając należny podatek VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zasada ta dotyczy również wszelkich obliczeń w ramach oferty.
6.2. Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie podatki, cła, opłaty manipulacyjne oraz ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.
6.3. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
6.4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem (Zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta (Zamawiającego) lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta (Zamawiającego) czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych.
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE

Adres

Michała Oczapowskiego 2

10-719 Olsztyn

warmińsko-mazurskie , Olsztyn

Numer telefonu

895234913

Fax

895233880

NIP

7393033097

Tytuł projektu

Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z310/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

C&D Czerkies i Dec Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska,
ul. Krzyżanowskiego 8
21-500 Biała Podlaska
data wpływu: 28.05.2019 r.
Cena: 49 249,00 PLN
Liczba wyświetleń: 242