Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na organizację wyjazdu uczestników projektu realizowanego przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie, projekt o numerze POWR.03.01.00-00-K311/15-00 pod tytułem „Certyfikuj swoją przyszłość”. CSP/WSM/01/2019

Data publikacji: 21.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-07-2019

Numer ogłoszenia

1186125

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć
w terminie do dnia 03-07-2019 r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
3. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera/posłańca w siedzibie firmy: Adres Biura Projektu: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie (zwanej dalej WSM),
ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa, pokój B002 w godzinach 10.00 – 14.00
4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Iwona Romanowska, tel: 22 590 0775 ….., email: iwona.romanowska@mac.edu.pl
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert
6. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
7. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:

a. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
b. Załącznik nr 3 – Oświadczenie od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
8. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
9. Wymagany okres ważności oferty wynosi 90 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu do składania ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Romanowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 590 0775

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1) Zakup usługi noclegowej podczas wyjazdu grupowego uczestników projektu – studentów WSM, we rejonie północnych Włoch prowincja Piemont.
Specyfikacja:
Liczba osób: 110
Nocleg studentów w czasie wyjazdu zagranicznego
2) Liczba noclegów: 440 noclegów
Rodzaj obiektu: hotel min 3 gwiazdki
Położenie obiektu: w odległości maksymalnie 100 km od lotniska w Turynie lub innego lotniska na trenie Włoch w odległości nie większej niż 200 km od Turynu
Liczba pokoi: 110
Dostęp do Internetu: Tak
Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe
3) Zakup usługi - Wynajem sal na spotkania w czasie wizyt zagranicznych - 33 dni
Zakres usługi:
Wynajem sali dla 10 grup (grupa 10 osób)
Rodzaj sali: konferencyjna lub szkoleniowa
Standard sali: klimatyzacja, Wi-Fi, umeblowanie
Data wynajmu: w godzinach dziennych po określeniu terminu wyjazdu
Czas wynajmu: 8 godzin

Lokalizacja: w odległości maksymalnie 3 km od miejsca zakwaterowania (realizacji usługi noclegowej)
Wynajem sprzętu audio-video niezbędnego do przeprowadzenia prezentacji produktów: projektor, telewizor lub monitor LCD, głośniki.
Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79950000-8 Usługi
w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
4) Zakup usługi - Catering (lunch, serwis kawowy, kolacja) dla osób uczestniczących
w wizytach zagranicznych (uczestnicy projektu studenci WSM) - 440 osobodni.
Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79950000-8 Usługi
w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
Jednocześnie Wykonawca w ofercie zobowiąże się do wykorzystania do przygotowania cateringu (lunchu, serwisu kawowego i kolacji) w całości produkty pochodzące
z produkcji spełniającej niżej wymienione standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu:
–zakaz pracy przymusowej oraz pracy dzieci, –równe traktowanie kobiet i mężczyzn,–demokratyczne podejmowanie decyzji w organizacjach drobnych producentów/ek, –obecność związków zawodowych na dużych plantacjach, –wynagrodzenia wystarczające na godne życie (nie niższe niż pensja minimalna w danym kraju lub sektorze).
Wykonawca zobowiąże się także do umieszczenia w miejscu podawania cateringu informacji na temat wykorzystania produktów spełniających standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu wraz ze wskazaniem etykiet potwierdzających ww. standardy.
W celu potwierdzenia spełniania wymagań, o których mowa powyżej, wykonawca zobowiąże się do przedłożenia – na żądanie zamawiającego – dowodów potwierdzających posiadanie i wykorzystanie przez przez wykonawcę etykiet Fairtrade, Fair for Life lub innej równoważnych etykiet. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji zamówienia weryfikującej czy produkty wykorzystywane do przyrządzania cateringu, w tym serwisu kawowego są opatrzone etykietami Fairtrade, Fair for Life lub inną równoważną etykietą. Wykonawca na żądanie zamawiającego zobowiązany jest przedstawić do wglądu i oceny produkty wykorzystywane do przy-gotowania cateringu
a przeprowadzenie kontroli i jej wynik zostaną udokumentowane w protokole podpisanym przez przedstawiciela wykonawcy oraz przedstawiciela zamawiającego. W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego niewykorzystania do przyrządzania cateringu, w tym serwisu kawowego, produktów spełniających standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu, wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umowną, której wartość zostanie określona
w umowie o realizację zamówienia.
5) Zakup usługi - Ubezpieczenie osób uczestniczących w wyjeździe zagranicznym - 121 uczestników
Minimalna specyfikacja dla jednego uczestnika:
Ubezpieczenie dla 1 osoby
Okres ubezpieczenia: po ustaleniu indywidualnego terminu wyjazdu uczestnika
Zakres ubezpieczenia: Suma ubezpieczenia:
Pomoc medyczna i koszty leczenia 40 000,00 EURO
Podróż Assistance 10 000,00 EURO
NNW 10 000,00 EURO
Odpowiedzialność Cywilna 50 000,00 EURO
Bagaż 2 000,00 EURO
Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe
6) Zakup usługi - Przelot studentów w tam i z powrotem w czasie wyjazdu zagranicznego - 110 przelotów Trasa: Warszawa – Turyn, Turyn – Warszawa, dopuszcza się inne lotniska na trenie Włoch w odległości nie większej niż 200 km od Turynu
7) Zakup usługi - Transfery na/z lotnisko w Warszawie na potrzeby wyjazdu zagranicznego - 22 uczestników na trasie z siedziby zamawiającego WSM na lotnisko
8) Zakup usługi - Transfery autokarowe na miejscu w czasie wyjazdu zagranicznego na terenie Włoch dla 110 osób - 11 grup (1 grupa 10 osób)
Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli
w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zagraniczne Powiat: Włochy Miejscowość: Warszawa Polska i prowincja Piemont Włochy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1) Zakup usługi noclegowej podczas wyjazdu grupowego uczestników projektu – studentów WSM, we rejonie północnych Włoch prowincja Piemont. Liczba osób: 110 Nocleg studentów w czasie wyjazdu zagranicznego
2) Liczba noclegów: 440 noclegów. Rodzaj obiektu: hotel min 3 gwiazdki. Położenie obiektu: w odległości maksymalnie 100 km od lotniska w Turynie lub innego lotniska na trenie Włoch w odległości nie większej niż 200 km od Turynu Liczba pokoi:
3) Zakup usługi - Wynajem sal na spotkania w czasie wizyt zagranicznych - 33 dni Zakres usługi: Wynajem sali dla 10 grup (grupa 10 osób). Data wynajmu: w godzinach dziennych po określeniu terminu wyjazdu Czas wynajmu: 8 godzin. Lokalizacja: w odległości maksymalnie 3 km od miejsca zakwaterowania (realizacji usługi noclegowej)
4) Zakup usługi - Catering (lunch, serwis kawowy, kolacja) dla osób uczestniczących
w wizytach zagranicznych (uczestnicy projektu studenci WSM) - 440 osobodni.
Jednocześnie Wykonawca w ofercie zobowiąże się do wykorzystania do przygotowania cateringu (lunchu, serwisu kawowego i kolacji)
Zakup usługi - Ubezpieczenie osób uczestniczących w wyjeździe zagranicznym - 121 uczestników Minimalna specyfikacja dla jednego uczestnika: Ubezpieczenie dla 1 osoby
Okres ubezpieczenia: po ustaleniu indywidualnego terminu wyjazdu uczestnika
5) Zakup usługi - Przelot studentów w tam i z powrotem w czasie wyjazdu zagranicznego - 110 przelotów Trasa: Warszawa – Turyn, Turyn – Warszawa, dopuszcza się inne lotniska na trenie Włoch w odległości nie większej niż 200 km od Turynu
6) Zakup usługi - Transfery na/z lotnisko w Warszawie na potrzeby wyjazdu zagranicznego - 22 uczestników na trasie z siedziby zamawiającego WSM na lotnisko
7) Zakup usługi - Transfery autokarowe na miejscu w czasie wyjazdu zagranicznego na terenie Włoch dla 110 osób - 11 grup (1 grupa 10 osób)

Przedmiot zamówienia

1) Zakup usługi noclegowej podczas wyjazdu grupowego uczestników projektu – studentów WSM, we rejonie północnych Włoch prowincja Piemont. Liczba osób: 110 Nocleg studentów w czasie wyjazdu zagranicznego
2) Liczba noclegów: 440 noclegów. Rodzaj obiektu: hotel min 3 gwiazdki. Położenie obiektu: w odległości maksymalnie 100 km od lotniska w Turynie lub innego lotniska na trenie Włoch w odległości nie większej niż 200 km od Turynu Liczba pokoi:
3) Zakup usługi - Wynajem sal na spotkania w czasie wizyt zagranicznych - 33 dni Zakres usługi: Wynajem sali dla 10 grup (grupa 10 osób). Data wynajmu: w godzinach dziennych po określeniu terminu wyjazdu Czas wynajmu: 8 godzin. Lokalizacja: w odległości maksymalnie 3 km od miejsca zakwaterowania (realizacji usługi noclegowej)
4) Zakup usługi - Catering (lunch, serwis kawowy, kolacja) dla osób uczestniczących
w wizytach zagranicznych (uczestnicy projektu studenci WSM) - 440 osobodni.
Jednocześnie Wykonawca w ofercie zobowiąże się do wykorzystania do przygotowania cateringu (lunchu, serwisu kawowego i kolacji)
Zakup usługi - Ubezpieczenie osób uczestniczących w wyjeździe zagranicznym - 121 uczestników Minimalna specyfikacja dla jednego uczestnika: Ubezpieczenie dla 1 osoby
Okres ubezpieczenia: po ustaleniu indywidualnego terminu wyjazdu uczestnika
5) Zakup usługi - Przelot studentów w tam i z powrotem w czasie wyjazdu zagranicznego - 110 przelotów Trasa: Warszawa – Turyn, Turyn – Warszawa, dopuszcza się inne lotniska na trenie Włoch w odległości nie większej niż 200 km od Turynu
6) Zakup usługi - Transfery na/z lotnisko w Warszawie na potrzeby wyjazdu zagranicznego - 22 uczestników na trasie z siedziby zamawiającego WSM na lotnisko
7) Zakup usługi - Transfery autokarowe na miejscu w czasie wyjazdu zagranicznego na terenie Włoch dla 110 osób - 11 grup (1 grupa 10 osób)

Kod CPV

75125000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi administracyjne związane z turystyką

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV
75125000-8
55110000-4
60400000-5
60172000-4

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia
Okres realizacji zamówienia: maksymalnie do 31.07.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Kryteria oceny ofert: Cena brutto – waga punktowa 100 pkt. (100%). Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,
-------------------------------------------------------------- x 100
Wartość brutto wskazana w badanej ofercie
2. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach wskazanych w pkt.1. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:


a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
c. pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie
w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE

Adres

Kawęczyńska 36

03-772 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

607166009

Fax

228180052

NIP

1130121889

Tytuł projektu

Certyfikuj swoją przyszłość

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-K311/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Nie podpisano umów z oferentami którzy brali udział w postępowaniu.
Liczba wyświetleń: 578