Strona główna
Logo unii europejskiej

Modernizacja budynków i pomieszczeń w Stanicy Harcerskiej ZHP w Drężnie.

Data publikacji: 19.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-07-2019

Numer ogłoszenia

1186039

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Oferta musi zawierać:
a) Formularz ofertowy (Załącznik do Zapytania Ofertowego)
b) Oświadczenia i dokumenty wymagane
c) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą.
4. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 3 powyżej należy złożyć w terminie do dnia 03.07.2019 r. do godz. 18:00 w siedzibie ZHP pod adresem:
Chorągiew Zachodniopomorska ZHP
Hufiec Szczecinek ZHP
ul. Wł. Bartoszewskiego 12 (pok. 5)
78-400 Szczecinek
6. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt. 4 powyżej, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Maśleczka; Arkadiusz Rosiński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602551421; 691037190

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont budynków i pomieszczeń; montaż siłowni zewnętrznej; montaż elementów małej architektury; ogrodzenie działki; wyposażenie kuchni.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: szczecinecki Miejscowość: Drężno 10a; 78-411 Wierzchowo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest modernizacja Stanicy Harcerskiej ZHP w Drężnie.

Przedmiot zamówienia

2.1 REMONTY / NAPRAWY
a) Remont kapitalny 2 kontenerów sanitarnych, (wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, czyszczenie i zabezpieczenie ścian stalowych, wykonanie kabin WC wraz z osprzętem, malowanie ścian wewnętrznych
i zewnętrznych, wymiary kontenera 3x8x3 szer. x długość x wysokość.)
b) Remont kapitalny 6 domków letniskowych, (wymiana podłóg 30m2 czyszczenie elewacji drewnianej ok. 100 m2, naprawa okien drewnianych)
c) naprawa dachu i elewacji kontenerów, (wymiana pokrycia dachowego, obłożenie ścian styropianem wymiary kontenera 6 x 35 x 3 szer. x długość x wysokość)
d) naprawa elewacji budynku magazynowego i socjalnego, (wykonanie naprawy miejscowych tynku, wykonanie izolacji styropianem, malowanie elewacji ok. 150 m2
f) wymiana ogrodzenia (siatka, słupki, brama wjazdowa długość ok. 350 mb)
g) wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej i wentylacyjnej
w sanitariatach (wykonanie instalacji CWU, montaż bojlera ok. 300 l, demontaż niepotrzebnej instalacji elektrycznej, montaż zasilania bojlera)
b) montaż siłowni zewnętrznej (3 elementy do uzgodnienia)
c) placu zabaw (4 elementy do uzgodnienia)
d) oświetlonej ścieżki spacerowej wzdłuż linii brzegowej jeziora (5 punktów, wykonanie dokumentacji projektowej)
e) instalacja obiektów małej architektury (10 ławo-stołów)
f) założenie wi-fi na terenie kompleksu,
g) utwardzenie ciągów komunikacyjnych (ok.150 m2)

2.2 Wyposażenie pomieszczeń kuchennych do prowadzenia różnego rodzaju warsztatów kulinarnych w tym:
a) krajalnica do wędlin,
b) krajalnica do sera,
c) obieraczka do ziemniaków,
d) separator do obierzyn,
e) maszynka do mielenie mięsa,
f) naświetlacz do jaj, stół do obróbki ze stali nierdzewnej,
g) patelnia duża elektryczna,
h) zmywarko - wyparzarka,
i) sprzęt chłodniczy w postaci: szafa chłodnicza duża, szafa mroźnicza duża, lodówka na próbki żywności.

Kod CPV

45212000-6

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie określono

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do dnia 31.10.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie) wykonał należycie:
- co najmniej jednej (1) roboty budowlane obejmujące swoim zakresem roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) brutto,
Wykonawca winien załączyć dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

amawiający uzna warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, posiadającymi niezbędne kwalifikacje tj:
a. Kierownikiem budowy (1 osoba) posiadającym co najmniej:
– uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno– budowlanej, oraz 3- letnie doświadczenie w zakresie kierowania budowami .
b. Kierownikiem robót branży sanitarnej (1 osoba) posiadająca co najmniej:
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
c. Kierownikiem robót branży elektrycznej (1 osoba) posiadająca co najmniej:
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający uzna za spełniony warunek jeżeli Wykonawca wykaże że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 100 000,00 PLN (słownie: stu tysięcy złotych),
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych)

Warunki zmiany umowy

Zamawiający, przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
1)Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia,
2) Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji robót budowlanych w przypadku,
3) Dopuszcza się zmianę osób odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych w ofercie,

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Formularz Oferty
2) Dowodu wniesienia wadium,
3) Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 2. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
4) Pełnomocnictwo (jeżeli umocowanie osoby podpisującej złożoną ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych),
5) Pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),
6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeśli dotyczy)- w formie oryginału.
2. DODATKOWO, DO OFERTY WYKONAWCA ZAŁĄCZA (jeśli dotyczy):
1) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.419.), które powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych składników:
1) Cena (C) – 60 %
2) Okres gwarancji (G) – 30%
3) Skrócenie terminu wykonania zamówienia (T) – 10%

3. Sposób przyznania punktów, rozpatrywanych ofert wg wag podanych w specyfikacji.
1) Najniższa cena:

Cena najniższa oferowana (brutto)
Cena = -------------------------------------------------------- x 100 punktów x 60%
Cena badanej oferty (brutto)

Maksymalna ilość punktów za cenę – 60 pkt.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

2) Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji
- Termin gwarancji 60 miesięcy – 0 punktów,
- Termin gwarancji 66 miesiące – 10 punktów,
- Termin gwarancji 72 miesięcy – 20 punktów
- Termin gwarancji 78 miesiące – 30 punktów,

Minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, licząc od daty ostatecznego (końcowego) odbioru wszystkich robót objętych umową.
Maksymalny okres gwarancji, za który Wykonawca otrzyma największą ilość punktów wynosi 78 miesięcy, licząc od daty ostatecznego (końcowego) odbioru wszystkich robót objętych umową.
Jeżeli Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, iż zaoferowany został minimalny okres 60 miesięczny okres gwarancji i przyzna w kryterium 0 punktów.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyżej 78 miesięcy oferta otrzyma liczbę punktów za maksymalnie 78 miesiące, tj. 30 punktów, natomiast zaoferowany przez Wykonawcę okres zostanie przyjęty jako obowiązujący go w ramach ewentualnie zawartej z nim przez Zamawiającego umowy.

Oferta z propozycją gwarancji poniżej 60 miesięcy zostanie odrzucona.

Maksymalna ilość punktów za przedłużenie minimalnego terminu gwarancji – 30 pkt.

3) Skrócenie terminu wykonania zamówienia

- za zaoferowanie skrócenia terminu wykonania zamówienia do 15 września 2019 roku, wykonawca otrzyma – 10 pkt.
- za zaoferowanie skrócenia terminu wykonania zamówienia do 1 października 2019 roku wykonawca otrzyma – 5 pkt.

Wykonawca który zaproponuje termin do 31 października 2019 roku, otrzyma 0 punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CHORĄGIEW ZACHODNIOPOMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

Adres

Michała Kleofasa Ogińskiego 15

71-431 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

609776178

Fax

914224471

NIP

8513010025

Tytuł projektu

Modernizacja i rozwój Stanicy Harcerskiej im. hm. Marcina Wielochowskiego w Drężnie.

Numer projektu

RPZP.09.03.00-32-0080/18-00

Inne źródła finansowania

środki własne zamawiającego

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 176