Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/2019 z dnia 05.06.2019r. Dotyczy: Prac budowlanych obejmujących prace związane z wykonaniem oświetlenia na terenie przeznaczonym do utworzenia parkingu dla samochodów ciężarowych na działkach o nr ewidencyjnych 5/8 i 2062 na terenie gminy Białystok (obręb 0007 Ścianka) o powierzchni 0,26 ha.

Data publikacji: 05.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-06-2019

Numer ogłoszenia

1185996

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być złożona:
Elektronicznie na adres: marcin.wolejko@acterminus.pl,
lub
w wersji papierowej do siedziby firmy:
AGENCJA CELNA „TERMINUS” E.S. GRYGATOWICZ-SZUMOWSKA SPÓŁKA JAWNA
UL. OCTOWA 26
15-399 BIAŁYSTOK
Oferty można składać do dnia 20.06.2019 r. do godziny 23:59. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Oferty złożone po wskazanym powyżej terminie nie będą rozpatrywane. Obowiązuje data i godzina wpłynięcia Oferty do Zamawiającego. Oferent nie może wprowadzić zmian w Ofercie po upływie terminu składania Ofert.

Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na w/w adres e-mail najpóźniej do dnia 13.06.2019 r. do północy.

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie zapytania jest: Marcin Wołejko, tel. +48 608 047 838, e-mail: marcin.wolejko@acterminus.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

marcin.wolejko@acterminus.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Wołejko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608047838

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego obejmuje wykonanie prac budowlanych obejmujących prace związane z wykonaniem oświetlenia na terenie przeznaczonym do utworzenia parkingu dla samochodów ciężarowych na działkach o nr ewidencyjnych 5/8 i 2062 na terenie gminy Białystok (obręb 0007 Ścianka) o powierzchni 0,26 ha.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych obejmujących prace związane z wykonaniem oświetlenia na terenie przeznaczonym do utworzenia parkingu dla samochodów ciężarowych na działkach o nr ewidencyjnych 5/8 i 2062 na terenie gminy Białystok (obręb 0007 Ścianka) o powierzchni 0,26 ha.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego obejmuje wykonanie prac budowlanych obejmujących prace związane z wykonaniem oświetlenia na terenie przeznaczonym do utworzenia parkingu dla samochodów ciężarowych na działkach o nr ewidencyjnych 5/8 i 2062 na terenie gminy Białystok (obręb 0007 Ścianka) o powierzchni 0,26 ha.

Minimalne wymagania techniczne oświetlenia powierzchni parkingowej planowanej do wykonania w ramach Projektu:


1. Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym- szafka oświetleniowa wyposażona w system GPRS + komunikacja - 1szt
2. Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych
3. Montaż uziomów lub przewodów uziemiających
4. Kopanie rowów dla kabli w gruncie
5. Ułożenie rur osłonowych z PCW
6. Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW
7. Układanie kabli w rowach kablowych ręcznie
8. Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - słup aluminiowy anodowany o podwyższonej wytrzymałości wysokości 10m z wysięgnikiem szt. 6
9. Zabezpieczenie podziemnej części słupa poprzez dwukrotne malowanie
10. Montaż tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowej
11. Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie oświetleniowym szt. 6
12. Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - kpl. 6
13. Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - Projektor iluminacyjny LED do oświetlania powierzchni i iluminacji. Do montażu masztowego. Możliwość wychylenia 0°, 5°, 15°. Pobór mocy na początku min. 133 W, na końcu okresu trwałości do 155W. Oprawa spełnia wymogi dyrektyw UE i posiada oznaczenie CE. Korpus projektora z aluminium formowanego ciśnieniowo. Kolor czarny, podobny do RAL 9005, lakierowana proszkowo, odporna na warunki atmosferyczne.szt. 6
14. Montaż uziomów lub przewodów uziemiających
15. Pomiary elektryczne
16. Pomiary oświetleniowe (natężenie oświetlenia, luminancja)
17. Humusowanie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm
18. Geodezyjne wytyczenie trasy i stanowisk słupów oświetleniowych

Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany, aby wszystkie pozostałe po procesie budowy materiały zostały przetworzone, unieszkodliwione i/lub magazynowane zgodnie z ustawą o odpadach.

Miejsce realizacji: Białystok, ul. Sejneńska 22
Za przygotowanie i pozyskanie dokumentów dotyczących zgłoszenia budowy odpowiedzialny jest Zamawiający.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie inwestycji.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia do 2 miesięcy od daty podpisania umowy o wykonanie prac budowlanych, jednakże przedmiot Zamówienia zostanie zrealizowany przez Wykonawcę nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Kryteria dostępu:
Oferent zobowiązany jest udokumentować spełnienie następujących warunków udziału w postępowaniu:
1. Oferent nie posiada zaległości w zobowiązaniach podatkowych oraz w płaceniu składek na ubezpieczenia społeczne.
SPOSÓB OCENY:
1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Oferenta. Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.
2. Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń Oferenta (spełnia/nie spełnia) dot. warunków udziału w postępowaniu na podstawie właściwych dokumentów potwierdzających oświadczenie Oferenta.

Wiedza i doświadczenie

Kryteria dostępu:
Oferent zobowiązany jest udokumentować spełnienie następujących warunków udziału w postępowaniu:
1. Wszystkie osoby zaangażowane przy realizacji zamówienia muszą posiadać aktualne wymagane prawem badania lekarskie, szkolenia bhp itp.
2. Oferent posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 3 projektów na przestrzeni ostatnich 5 lat (lub w przypadku krótszego okresu funkcjonowania Oferenta, w okresie funkcjonowania), o zbliżonej skali i zakresie do przedmiotu Zapytania Ofertowego. Potwierdzeniem spełnienia przedmiotowego kryterium będzie złożenie oświadczenia przez Oferenta w Formularzu oferty. W przypadku wątpliwości, co do prawdziwości złożonego oświadczenia, Zamawiający może poprosić Oferenta o przedstawienie referencji potwierdzających posiadane doświadczenie.
3. Materiały budowlane wykorzystywane podczas robót budowlanych muszą spełniać wymogi określone Prawem Budowlanym.
4. Wszystkie prace oraz usługi powinny być zgodne z dokumentacją projektową, obowiązującymi Normami, Przepisami Prawa Budowlanego oraz spełniać Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót i będą realizowane z poszanowaniem środowiska, mając na względzie jego ochronę.
SPOSÓB OCENY:
1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Oferenta. Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.
2. Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń Oferenta (spełnia/nie spełnia) dot. warunków udziału w postępowaniu na podstawie właściwych dokumentów potwierdzających oświadczenie Oferenta.

Potencjał techniczny

Kryteria dostępu:
Oferent zobowiązany jest udokumentować spełnienie następujących warunków udziału w postępowaniu:
1. Oferent dysponuje odpowiednimi zasobami technicznymi do wykonania Przedmiotu Zamówienia.

SPOSÓB OCENY:
1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Oferenta. Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.
2. Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń Oferenta (spełnia/nie spełnia) dot. warunków udziału w postępowaniu na podstawie właściwych dokumentów potwierdzających oświadczenie Oferenta.

Dodatkowe warunki

Kryteria dostępu:
WADIUM
1. Każda Oferta Ostateczna musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00 gr).
2. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form:
a) pieniądzu,
b) gwarancji bankowej.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Nie jest dopuszczalna bezpośrednia wpłata kwoty wadium np. w kasie Zamawiającego lub banku.
4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego:PL 60 1090 2587 0000 0001 4199 3426 z podaniem nazwy Postępowania.
5. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu uznaje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.
6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej oryginał dokumentu należy złożyć przed terminem do złożenia Ofert w siedzibie Zamawiającego: AGENCJA CELNA „TERMINUS” E.S. GRYGATOWICZ-SZUMOWSKA SPÓŁKA JAWNA, UL. OCTOWA 26, 15-399 BIAŁYSTOK, a kserokopię/ skan potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta dołączyć do Oferty. Zamawiający dopuszcza również załączenie oryginału gwarancji do Oferty.
8. W przypadku wnoszenia przez Oferenta wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zgodnie z warunkami poniżej i musi określać termin ważności gwarancji odpowiadający terminowi związania Ofertą.
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Oferentom w przeciągu 5 dni roboczych po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktu 13 poniżej.
10. Oferentowi, którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium w przeciągu 5 dni roboczych po zawarciu umowy w sprawie realizacji przedmiotu Zamówienia.
11. Zamawiający zwraca wadium, na wniosek Oferenta, który wycofał Ofertę przed upływem terminu składania Ofert w terminie do 5 dni roboczych.
12. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Oferenta.
13. Zamawiający, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Oferent, którego Oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania Umowy w sprawie na warunkach określonych w Ofercie.
SPOSÓB OCENY:
1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Oferenta. Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.
2. Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń Oferenta (spełnia/nie spełnia) dot. warunków udziału w postępowaniu na podstawie właściwych dokumentów potwierdzających oświadczenie Oferenta.


INFORMACJE DODATKOWE:
Zamawiający zastrzega, że:
- ma prawo nie dokonać wyboru żadnej ze złożonych Ofert;
- ma możliwość odwołania Postępowania Ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego Poinformowania Oferentów;
- ma prawo zmienić lub uzupełnić dokumenty wchodzące w skład zapytania ofertowego, które staną się jego integralną częścią;
- może przedłużyć termin składania ofert;
Przy czym z powyższych tytułów nie przysługują Oferentowi w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia.

W przypadkach, o których mowa powyżej, Oferentom nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze. W przypadku wprowadzenia zmiany w Zapytaniu Ofertowym, informacja o tym fakcie zostanie ogłoszona niezwłocznie w taki sam sposób jak zostało upublicznione Zapytanie Ofertowe. Informacja w tej sprawie zostanie również przesłana do Oferentów, którzy złożyli Ofertę przed dokonaniem zmiany.

W przypadku wprowadzenia zmiany do Zapytania Ofertowego termin na składanie Ofert zostanie wydłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w Ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje publicznego rozpatrzenia Ofert.

Zamawiający poprawi oczywiste pomyłki pisarskie i rachunkowe.

Oferenci zostaną poinformowani o wynikach oceny Ofert niezwłocznie po dokonaniu wyboru Wykonawcy przez Zamawiającego.

Wybrany Oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu podpisania Umowy. Umowa zostanie uznana za zawartą po jej podpisaniu przez obie strony.

W przypadku, w którym złożona Oferta (w tym dodatkowe dokumenty i oświadczenia) nie spełnia kryteriów formalnych Postępowania, Zamawiający może wezwać Oferenta do uzupełnienia Oferty w ciągu 2 dni od otrzymania wezwania. Wezwanie do uzupełnień zostanie przekazane Oferentowi mailowo lub pisemnie, w zależności od sposobu przekazania Oferty przez Oferenta. W Wezwaniu Zamawiający określi sposób złożenia uzupełnień. Oferta podlega jednokrotnemu uzupełnieniu. Oferty, które pomimo wezwania do uzupełnień nie spełnią wymogów formalnych zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej Oferty.

W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia Umowy przez Oferenta, który złożył najkorzystniejszą Ofertę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania Umowy z kolejnym Oferentem, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów bez przeprowadzania ponownego Postępowania Ofertowego.

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone według przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zawrze umowę Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania protestów i odwołań.

Warunki zmiany umowy

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta,
3. Okoliczności siły wyższej,
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej Projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty przygotowany na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 obejmujący:
• Dane identyfikujące Oferenta,
• Datę przygotowania i termin ważności oferty (min. 90 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie),
• Określenie przedmiotu Oferty zgodnego z przedmiotem zamówienia opisanym w niniejszym zapytaniu,
• Informację odnośnie doświadczenia Oferenta w zakresie przedmiotu zamówienia (zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w sekcji: „Warunki udziału w postępowaniu”),
• Cena całkowita netto,
• Okres gwarancji (liczba miesięcy),
• Warunki i termin płatności,
• Datę/okres realizacji przedmiotu Zamówienia,
• Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
• Potwierdzenie wniesienia wadium
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym, zawierające potwierdzenie kompletności oferty (zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania).
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania).
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Zamówienia uzupełniające

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych Przedmiotem Zamówienia podstawowego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości Przedmiotu Zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania i wynikających m.in.:
● z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od Przedmiotu Zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,
● wykonanie Przedmiotu Zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria;
• Cena netto PLN (80%),
• Okres gwarancji (20%).
2. Oferty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na walutę PLN po kursie średnim NBP z dnia zakończenia terminu składania Ofert.
3. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
• Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego,
• Zostaną złożone przez Oferentów niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania.
4. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego znaczenie:
Kryterium Cena (C)
Znaczenie procentowe kryterium - 80%
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta - 80 punktów

Okres gwarancji (O)
Znaczenie procentowe kryterium - 20%
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta - 20 punktów

Całkowitą liczbę punktów będzie stanowić suma punktów przyznana w ramach kryteriów zgodnie z przedstawioną poniżej zasadą oceny kryteriów „Cena” i „Okres gwarancji”

Zasady oceny kryterium "Cena"
Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (C) = (Cmin / Ci) • Max (C)
gdzie:
Pi(C) - liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin - Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci - cena oferty "i";
Max (W) - maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena";

Zasady oceny kryterium "Okres gwarancji"
W zakresie kryterium „Okres gwarancji” punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Okres gwarancji wynoszący poniżej 1 roku - 0pkt
Okres gwarancji wynoszący 1 rok - 4pkt
Okres gwarancji wynoszący 2 lata - 8pkt
Okres gwarancji wynoszący 3 lata - 12pkt
Okres gwarancji wynoszący 4 lata - 16pkt
Okres gwarancji wynoszący 5 lat i więcej- 20pkt

Punkty w kryterium „Okres gwarancji” zostaną przyznane zgodnie z oświadczeniem wykonawcy złożonym w Formularzu Oferty.

Wszystkie punkty uzyskane przez Oferenta w ramach kryteriów wyboru „Cena”, „Okres gwarancji” zostaną zsumowane wg poniższego wzoru, w wyniku czego zostanie wyznaczona punktacja końcowa dla Oferenta:
W=C+O, gdzie:
- „W” oznacza sumę punktów uzyskaną przez Oferenta w ramach kryteriów wyboru „Cena”, „Okres gwarancji”;
- „C” oznacza liczbę punktów uzyskaną przez Oferenta w ramach kryterium wyboru „Cena”;
- „O” oznacza liczbę punktów uzyskaną przez Oferenta w ramach kryterium wyboru „Okres gwarancji”;

Oferta złożona przez Oferenta spełniającego wszystkie warunki udziału w Postępowaniu Ofertowym, która uzyskała największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja Przedmiotu Zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy spełniającemu wszystkie warunki udziału w Postępowaniu Ofertowym, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na:
• Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikacja przedstawionego powyżej warunku dotyczącego braku powiązań kapitałowych lub osobowych odbędzie się na podstawie oświadczenia składanego przez Oferenta.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AGENCJA CELNA „TERMINUS” E.S. GRYGATOWICZ-SZUMOWSKA SPÓŁKA JAWNA

Adres

Octowa 26

15-399 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

48857424676

NIP

5422749941

Tytuł projektu

Rozbudowa centrum logistycznego TERMINUS

Numer projektu

RPPD.01.04.01-20-0059/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku oceny ofert złożonych w ramach Zapytania ofertowego nr 1 z dnia 05.06.2019 r. dotyczącego prac budowlanych obejmujących prace związane z wykonaniem oświetlenia na terenie przeznaczonym do utworzenia parkingu dla samochodów ciężarowych na działkach o nr ewidencyjnych 5/8 i 2062 na terenie gminy Białystok (obręb 00007 Ścianka) o powierzchni 0,26 ha.
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane(przedmiot zamówienia)

wybrano ofertę złożoną przez P.U.H. EL-GRYC s.c. Stanisław Gryc, Paweł Gryc – ul. Brzostowskiego 34, 15-199 Białystok
Data wpłynięcia: 19.06.2019 i spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu i uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny.
Liczba wyświetleń: 222