Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji ekspertów panelu ewaluacyjnego/ ewaluatora

Data publikacji: 20.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-05-2019

Numer ogłoszenia

1185964

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może zostać złożona w terminie do 28.05.2019 r. do godziny 16:00 (decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego) w formie:

- elektronicznej na adres mailowy: biuro@infodoradca.edu.pl
W tytule należy wpisać: „Oferta – nazwa, kod i nr zawodu” (zgodnie z Załącznikiem nr 1).
Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, zawierać wszystkie wymagane załączniki
i przesłana w formie skanu (np. JPG, PDF, preferowany jest jeden plik elektroniczny).

lub
- pocztą/kurierem na adres: DORADCA Consultants Ltd. Spółka z o.o., ul. Wolności 18 a, 81-327 Gdynia
z dopiskiem „Oferta ewaluator - nazwa, kod i nr zawodu.” (zgodnie z Załącznikiem nr 1).
Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.

lub
- osobiście na adres: DORADCA Consultants Ltd. Spółka z o.o., ul. Wolności 18 a, 81-327 Gdynia
W zamkniętej kopercie dopiskiem „Oferta ewaluator – nazwa, kod i nr zawodu.” (zgodnie z Załącznikiem nr 1).
Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@infodoradca.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Dryl - Zastępca Kierownika Projektu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

605 292 842

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji „Ewaluatorów opisów informacji o zawodach/ekspertów panelu ewaluacyjnego” (dalej ewaluator) dla zawodów wymienionych w załączniku nr 1 w Projekcie pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdynia Miejscowość: Gdynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór i podjęcie współpracy z ekspertem panelu ewaluacyjnego/ ewaluatorem opisu informacji o zawodach.

Celem głównym projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+” jest rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach dla min. 1000 zawodów, ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz ich upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji w Instytucjach Rynku Pracy. Wyżej wymieniony projekt przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER - Cel nr 3 „Wyposażenie instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne pozwalające zwiększyć efektywność ich funkcjonowania”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji „Ewaluatorów opisów informacji o zawodach/ekspertów panelu ewaluacyjnego” (dalej ewaluator) dla zawodów wymienionych w załączniku nr 1 w Projekcie pt. „Rozwijanie, uzupełnianie
i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”.
Do każdego opisu informacji o zawodzie zostanie wybranych dwóch ewaluatorów, którzy będą członkami panelu ewaluacyjnego, reprezentujących różne, niepowiązane miejsca pracy.

Kod CPV

73200000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Opracowanie Arkusza oceny (wg wzoru Załącznik 1 – Aneks 6 w „Podręcznik - Jak tworzyć informacje o zawodach funkcjonujących na rynku pracy?”) drugiej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie, odesłanie go drogą e-mail i pocztą do Zmawiającego – do 2 dni roboczych od terminu wysłania przez Zamawiającego ewaluatorowi drugiej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie.
2. Udział w dyskusji panelowej zorganizowanej przez Zamawiającego z wykorzystaniem opracowanego przez ewaluatora Arkusza oceny drugiej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie – do 3 dni roboczych od terminu wysłania przez Zamawiającego ewaluatorowi drugiej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie chyba, że Zamawiający wyznaczy inny termin.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Oferent, który osobiście spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu lub wyznaczy do realizacji Zamówienia osobę spełniającą następujące warunki udziału w postępowaniu:
• wykształcenie wyższe lub wykształcenie średniego pod warunkiem uzyskania pisemnej rekomendacji od pracodawcy do pełnienia funkcji ewaluatora (załącznik nr 4).
• co najmniej 5-letnie doświadczenie pracy w instytucjach/ podmiotach (i/ lub przynależności do nich) reprezentujących partnerów społecznych (organizacje pracodawców i pracowników), stowarzyszeniach branżowych/ sektorowych i zawodowych, samorządzie gospodarczym, samorządzie gospodarczym rzemiosła, samorządach zawodowych lub innych instytucjach/ organizacjach zajmujących się doskonaleniem, walidacją i certyfikacją kwalifikacji/ kompetencji zawodowych, w obszarach powiązanych z danym zawodem/ grupą zawodów.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
1) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wymogów dotyczących realizacji Projektu w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku, gdy wykonanie umowy w pierwotnym terminie nie jest możliwe w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od Oferenta.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Wypełniony Formularz ofertowy zgodnie z Załącznikiem nr 2 Zapytania Ofertowego
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych będące Załącznikiem nr 1 do Formularza ofertowego na wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji eksperta panelu ewaluacyjnego
3) Rekomendacje dla osób posiadających średnie wykształcenie zgodnie z Załącznikiem nr 4

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający może udzielić Oferentowi wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia Zamówienia podstawowego, przewidzianych w niniejszym zapytaniu ofertowym zamówień na usługi, polegających na powtórzeniu podobnych usług o wartości nieprzekraczającej 50% wartości Zamówienia określonej w umowie zawartej z tym Oferentem, w okresie 3 lat od udzielenia Zamówienia podstawowego, jednak nie później niż do końca trwania projektu o którym mowa w pkt IV Zapytania Ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferta każdego Oferenta, który spełni warunki udziału w postępowaniu wskazane w pkt VII.1, zostanie oceniona według następujących kryteriów, przy czym Zamawiający przez „osobę wyznaczoną do realizacji Zamówienia przez Oferenta” rozumie Oferenta, który osobiście będzie świadczył usługi w ramach Zamówienia lub osobę wyznaczoną do realizacji Zamówienia przez Oferenta:

1. C – cena brutto (max 30 pkt)
C = Cmin/Cof x 30

C – liczba punktów do uzyskania w kryterium cena
Cmin – cena najniższa
Cof – cena badanej oferty

2.
a. DP – doświadczenie w pracy w instytucjach/ podmiotach (i/ lub przynależności do nich) reprezentujących partnerów społecznych (organizacje pracodawców i pracowników), stowarzyszeniach branżowych/sektorowych i zawodowych, samorządzie gospodarczym, samorządzie gospodarczym rzemiosła, samorządach zawodowych w obszarach powiązanych z zawodem/ grupą zawodów, dla którego przygotowywana będzie informacja o zawodzie. * (max 50 pkt)

Dla osoby wyznaczonej do realizacji Zamówienia przez Oferenta posiadającej:
a) doświadczenie od co najmniej 5 do 10 lat – 15 pkt
b) doświadczenie od co najmniej 10 do 15 lat – 25 pkt
c) doświadczenie co najmniej 15 lat – 40 pkt
d) doświadczenie w okresie ostatnich 2 lat – 10 pkt

lub

b. DP – doświadczenie w pracy w instytucjach/ organizacjach zajmujących się doskonaleniem, walidacją i certyfikacją kwalifikacji/ kompetencji zawodowych, w obszarach powiązanych z zawodem/ grupą zawodów, dla którego przygotowywana będzie informacja o zawodzie. * (max 25 pkt)

Dla osoby wyznaczonej do realizacji Zamówienia przez Oferenta posiadającej:
a) doświadczenie od co najmniej 5 do 10 lat – 5 pkt
b) doświadczenie od co najmniej 10 do 15 lat – 12 pkt
c) doświadczenie co najmniej 15 lat – 20 pkt
d) doświadczenie w okresie ostatnich 2 lat – 5 pkt

3. DIRP - doświadczenie we współpracy z Instytucjami Rynku Pracy** (IRP) w obszarach powiązanych z zawodem/ grupą zawodów, dla którego przygotowywana będzie informacja o zawodzie. (max 15 pkt)
Osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia przez Oferenta posiada doświadczenie we współpracy z Instytucjami Rynku Pracy w ciągu ostatnich 15 lat:
a) brak udziału w przedsięwzięciu/ projekcie/ zamówieniu realizowanym na rzecz IRP – 0 pkt;
b) udział w 1 przedsięwzięciu/ projekcie/ zamówieniu realizowanym na rzecz IRP – 5 pkt;
c) udział w 2 przedsięwzięciach/ projektach/ zamówieniach realizowanych na rzecz IRP – 8 pkt;
d) udział w 3 przedsięwzięciach/ projektach/ zamówieniach realizowanych na rzecz IRP – 12 pkt
e) udział w więcej niż 3 przedsięwzięciach/ projektach/ zamówieniach realizowanych na rzecz IRP – 15 pkt

*punktacja będzie przyznana za spełnienie kryterium 2a lub 2b. W przypadku spełnienia zarówno kryterium 2a i 2b, pod uwagę będzie brane kryterium, na podstawie którego przyznano większą liczbę punktów.

**zgodnie z definicją z Art. 6 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.) Instytucjami Rynku Pracy są:
1) publiczne służby zatrudnienia, które tworzą organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw pracy oraz urzędami wojewódzkimi, realizującymi zadania określone ustawą;
2) Ochotnicze Hufce, które są państwową jednostką wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, oraz bezrobotnych do 25 roku życia;
3) agencje zatrudnienia, które są podmiotami wpisanymi do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, świadczącymi usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego lub pracy tymczasowej;
4) instytucje szkoleniowe, którymi są publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące na podstawie odrębnych przepisów edukację pozaszkolną;
5) instytucje dialogu społecznego, którymi są:
• związki zawodowe lub organizacje związków zawodowych,
• organizacje pracodawców,
• organizacje bezrobotnych,
• organizacje pozarządowe – jeżeli wśród zadań statutowych znajduje się realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej;
6) instytucje partnerstwa lokalnego. Instytucją partnerstwa lokalnego jest grupa instytucji realizujących na podstawie umowy przedsięwzięcia i projekty na rzecz rynku pracy.

4. S – aspekt społeczny
Za spełnienie kryterium uważa się sytuację, w której osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia przez Oferenta jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.) – 5 pkt

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty/ osoby powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Zgodnie z przyjętą w projekcie metodologią w celu zachowania niezależności osób tworzących informacje o zawodach od osób oceniających:
a) ewaluacji opisu informacji o danym zawodzie (części Zamówienia) nie mogą wykonywać osoby jako ewaluatorzy (tj. Oferent osobiście lub jako podwykonawca Oferenta), które są zatrudnione w tej samej instytucji.
b) ewaluacji opisu tej samej informacji o zawodzie (części Zamówienia) nie mogą wykonywać osoby jako ewaluatorzy (tj. Oferent osobiście lub jako podwykonawca Oferenta), które są zatrudnione w tej samej instytucji co eksperci branżowi i recenzenci. Lista instytucji, w której zatrudnieni są eksperci branżowi opisu informacji o zawodzie i recenzenci stanowi Załącznik nr 3
do niniejszego Zapytania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

DORADCA CONSULTANTS LTD. SP. Z O.O.

Adres

Wolności 18a

81-327 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

586210331

Fax

586219927

NIP

5860005749

Tytuł projektu

Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji - INFODORADCA+

Numer projektu

POWR.02.04.00-00-0060/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Kod: 818105 - Operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego
1. Jachura Ewa, Częstochowa, data wpływu oferty: 25.05.2019 r., cena: 700,00 zł
2. Skoczylas Jolanta, Radom, data wpływu oferty: 22.05.2019 r., cena: 800,00 zł

Kod: 831208 - Operator pociągowy
1. Figurski Janusz, Radom, data wpływu oferty: 26.05.2019 r., cena: 800,00 zł
2. Próchenko Elżbieta, Siedlce, data wpływu oferty: 22.05.2019 r., cena: 790,00 zł
Liczba wyświetleń: 492