Strona główna
Logo unii europejskiej

Organizacja udziału w międzynarodowych targach MSV Brno 2019r.

Data publikacji: 20.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-06-2019

Numer ogłoszenia

1185872

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta na piśmie do dnia 24.06.2019 r. do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, ul. Studzienna 2, 15-771 Białystok.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej. Adres e-mail na który należy wysłać ofertę składaną drogą elektroniczną: a.kolesnik@polskiestowarzyszenie.pl. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną, oferta musi zostać zarejestrowana, jako wiadomość e-mail na serwerze Zamawiającego do dnia 24.06.2019 r. do godziny 10.00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

a.kolesnik@polskiestowarzyszenie.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Koleśnik tel.790-140-844 Tel./Fax.85-652-61-07 e-mail: a.kolesnik@polskiestowarzyszenie.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

85-652-61-07

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja udziału w międzynarodowych targach MSV Brno 2019 w charakterze wystawcy objętych wsparciem w ramach realizacji Projektu: „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- II edycja” o numerze POIR.02.03.03-20-0001/18 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zagraniczne Powiat: Czechy Miejscowość: Brno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- II edycja” o numerze POIR.02.03.03-20-0001/18 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja udziału w międzynarodowych targach MSV Brno 2019 w charakterze wystawcy firm należących do Wschodniego Klastra Budowlanego objętych wsparciem w ramach realizacji Projektu: „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- II edycja” o numerze POIR.02.03.03-20-0001/18 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego nr 17/02/02.03.03.POIR/2019 i znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego pod linkiem http://polskiestowarzyszenie.pl/aktualnosci/.

Kod CPV

79956000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Dodatkowe przedmioty zamówienia

N/D

Harmonogram realizacji zamówienia

Terminy realizacji są zgodne z opisem charakterystyki danej usługi i terminu wykonania zawarte w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w postępowaniu zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza oferty.

Wiedza i doświadczenie

1. Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza oferty.
2. Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykażą należyte wykonanie usługi organizacji wystąpienia przedsiębiorców na targach międzynarodowych, w tym organizację miejsca targowego, zakwaterowania, transportu i ubezpieczenia uczestników grupowego biznesowego wyjazdu zagranicznego.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza oferty, a Wykonawca dodatkowo do oferty dołączy referencje lub inne dowody potwierdzające fakt posiadanego doświadczenia.

Potencjał techniczny

1. Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie,
iż w momencie realizacji przedmiotu zamówienia będą posiadali niezbędny potencjał techniczny do jego realizacji. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza oferty.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

2. Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż
w momencie realizacji przedmiotu zamówienia będą posiadali niezbędny potencjał osobowy do jego realizacji, tj. będą posiadali min. dwie osoby posiadające doświadczenie w realizacji usługi polegającej na zorganizowaniu wystąpienia przedsiębiorców na targach międzynarodowych,
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż ich sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia realizację przedmiotu zamówienia. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza oferty.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) w terminie zgodnym z terminem składania ofert w gotówce do kasy Zamawiającego lub przelewem na konto w terminie zgodnym z terminem składania ofert na konto:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe
Bank Spółdzielczy w Białymstoku 35 8060 0004 0842 5292 2000 0120
z dopiskiem „Wadium- znak sprawy 17/02/02.03.03.POIR/2019”

Do oferty należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu (jeśli dotyczy).

Dodatkowe warunki

1. W przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa na realizację usługi, wskazane wadium, stanowiące zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, w całości zostanie zatrzymane do zakończenia pełnej realizacji umowy.
2. Pozostałe wadia po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą zostaną zwrócone.

Warunki zmiany umowy

1. Dopuszcza się zmianę istotnych warunków umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub nastąpi zmiana harmonogramu realizacji projektu, w tym w zakresie terminów realizacji, liczby osób, harmonogramu przedsięwzięcia, inne jeśli są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, a ich zakres jest zgodny z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.”pkt. 6.5.2 ppkt. 22.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty (załącznik nr 2).
2. Wykaz doświadczenia (załącznik nr 3).
3. Wykaz osób delegowanych do realizacji usługi (załącznik nr 4), jeśli dotyczy
4. Referencje.

Zamówienia uzupełniające

Istnieje możliwość udzielenia wyłonionemu Wykonawcy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówienia uzupełniającego w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie z wykonawcą, o ile zamówienie to dotyczy tego samego rodzaju usługi.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami
i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:
Lp. Kryterium Waga Max liczba punktów (pkt.)
1. Cena oferty 80 80pkt
2. Zatrudnienie 20 20pkt
SUMA 100pkt

1. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem:

Oferta o najniższej cenie brutto
C = ( ------------------------------------------------ x 100) x waga kryterium tj. 80 %
Cena brutto oferty badanej

gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty

2. Oferta z najwyższą ilością punktów przyznanych za parametr podlegający ocenie otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie z tabelą:

Parametr podlegający ocenie:
L.p. Kryterium zatrudnieniowe Punktacja
1. 1 osoba 10 pkt.
2. 2 osoby 20 pkt.

Poprzez kryterium zatrudnieniowe Zamawiający rozumie oddelegowanie przez Wykonawcę do obsługi niniejszego zamówienia osób zatrudnionych na umowę o pracę, które będą bezpośrednio zaangażowane do realizacji niniejszego zamówienia.
3. Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych wyżej obliczona wg wzoru:
O = C + Z
O – ostateczna ocena danej oferty
C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena
Z - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium zatrudnieniowe
4. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów, spełniająca wymagania zapytania ofertowego oraz SIWZ.
5. Jeśli cena wybranej oferty/ofert przekroczy kwotę jaką dysponuje Zamawiający, dopuszcza się możliwość podjęcia negocjacji ceny.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Każdy z oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, które jest integralną częścią formularza oferty.
Z udziału w postępowaniu wyklucza się:
1. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
2. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
3. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
4. spółki komandytowa oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
7. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo,
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcem przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012r. poz.769) - przez okres 1r. od dnia uprawomocnienia się wyroku;
8. wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art., 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012r. poz.769)- przez okres 1r. od dnia uprawomocnienia się wyroku.
Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLSKIE STOWARZYSZENIE DORADCZE I KONSULTINGOWE

Adres

Studzienna 2/N/D

15-771 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

85-652-61-07

Fax

85-652-61-07

NIP

5422901567

Tytuł projektu

"SHOW YOURSELF- polikse produkty na arenie międzynarodowej- II edycja"

Numer projektu

POIR.02.03.03-20-0001/18-00

Inne źródła finansowania

N/D

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

GMSYNERGY Sp. z o. o., Sp. k.
ul. Tuszyńska 67
95-030 Rzgów
data wpłynięcia: 24.06.2019
cena: 26.900,00 PLN
Liczba wyświetleń: 194