Strona główna
Logo unii europejskiej

„Budowa hali produkcyjnej z częścią socjalno-biurowo-laboratoryjną, montażem suwnicy, kompletnej kabiny lakierniczej oraz budową i wyposażeniem stanowiska testowego”

Data publikacji: 20.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-07-2019

Numer ogłoszenia

1185859

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Uwaga !! Zmiana treści specyfikacji !! - 15.07.2019

Zamawiający postanawia zmienić zakres i treść przedmiotu zamówienia oraz wydłuża termin składania ofert do dnia 30.07.2019 r. (tj. wtorek). W związku z powyższym w zapytaniu ofertowym nr 1/BGK/2019 oraz we wzorze umowy – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego wprowadza zmiany wskazane poniżej.

Dodatkowo w związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający zamieszcza następujące dokumenty:
• Zapytanie ofertowe 1/BGK/2019 – ZAKTUALIZOWANE dn. 15.07.2019 (tekst jednolity)
• Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy – ZAKTUALIZOWANY dn. 15.07.2019
• Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 1/BGK/2019 Specyfikacja techniczna - aneks nr 1
• Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 1/BGK/2019 Wzór umowy – ZAKTUALIZOWANE dn. 15.07.2019 (tekst jednolity)
Uwaga !! Zmiana treści specyfikacji !! - 01.07.2019

Zamawiający zmienia zakres przedmiotu zamówienia, w związku z czym w zapytaniu ofertowym
nr 1/BGK/2019 oraz we wzorze umowy – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego wprowadza zmiany jak w załączniku "Zmiana treści zapytania ofertowego 1-BGK-2019 - 01.07.2019" .
Dodatkowo Zamawiający zamieszcza następujące dokumenty:
• Zapytanie ofertowe 1/BGK/2019 – ZAKTUALIZOWANE (tekst jednolity)
• Wzór umowy – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 1/BGK/2019 – ZAKTUALIZOWANE (tekst jednolity)
• Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy – ZAKTUALIZOWANY
• Załącznik nr 6 - PZT, rzuty - ZAKTUALIZOWANY


Uwaga !!
W związku z planowanymi zmianami treści specyfikacji Zamawiająy przesuwa termin składania ofert na dzień 17.07.2019 r.

W dniu 05.06.2019 r. w nawiązaniu do zadanych w ramach postępowania pytań Zamawiający załącza odpowiedzi.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, z adresem Zamawiającego (podanym poniżej) oraz zapisem:

OFERTA NA INWESTYCJĘ PN.: „BUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO-BIUROWO-LABORATORYJNĄ, MONTAŻEM SUWNICY, KOMPLETNEJ KABINY LAKIERNICZEJ ORAZ BUDOWĄ
I WYPOSAŻENIEM STANOWISKA TESTOWEGO.”

Nie otwierać przed terminem składania ofert, tj. 30.07.2019 godz. 11.00
Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie firmy lub pocztą, listem poleconym, kurierem na adres Zamawiającego:
Mielec Diesel Gaz Sp. z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec
Termin i miejsce składania ofert:
Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 30.07.2019, do godz.11.00 w siedzibie firmy Mielec Diesel Gaz Sp. z o.o., Ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego).

Oferty złożone po terminie wskazanym przez Zamawiającego nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty@agregaty-mielec.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Edyta Gumułka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

603 887 592

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Budowa hali produkcyjnej z częścią socjalno-biurowo-laboratoryjną wraz z dostawą i montażem infrastruktury towarzyszącej wg specyfikacji. W szczególności jest to realizacja 5 zadań:

Zadanie nr 1 - Hala produkcyjna z częścią socjalno-biurowo-laboratoryjną
Zadanie nr 2 – Infrastruktura towarzysząca
Zadanie nr 3 - Sprężarkownia
Zadanie nr 4 – Suwnica
Zadanie nr 5 – Kompletne stanowisko testowe

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: mielecki Miejscowość: Mielec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybudowanie hali produkcyjnej z częścią socjalno-biurowo-laboratoryjną wraz z dostawą i montażem infrastruktury towarzyszącej oraz realizacją dostaw opisanych w postępowaniu.
Zadanie realizowane w ramach projektu POIR.03.02.02-00-1574/18 pt. „Nowa technologia ECO VAPOR CHP” w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Budowa hali produkcyjnej z częścią socjalno-biurowo-laboratoryjną wraz z dostawą i montażem infrastruktury towarzyszącej wg specyfikacji. W szczególności jest to realizacja 5 zadań:
Zadanie nr 1 - Hala produkcyjna z częścią socjalno-biurowo-laboratoryjną
Zadanie nr 2 – Infrastruktura towarzysząca
Zadanie nr 3 - Sprężarkownia
Zadanie nr 4 – Suwnica
Zadanie nr 5 – Kompletne stanowisko testowe

W ramach zadania nr 1:
Wykonanie robót budowlanych oraz wszystkich innych niezbędnych prac branżowych wg Specyfikacji technicznej, wg Projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem pozwolenia zamiennego, pozwolenia na użytkowanie wraz z poniesieniem wszelkich kosztów niezbędnych do jego uzyskania.

W ramach zadania nr 2:
Dostawy i roboty budowlane uwzględnione na projekcie zagospodarowania terenu w postaci m.in:

• parkingów,
• placów,
• terenów utwardzonych,
• szlabanów,
• wjazdów,
• ogrodzenia,
• wszystkich innych obiektów wchodzących w zagospodarowanie terenu

W ramach zadania nr 3:
Dostawę oraz niezbędne prace budowlane i montażowe w zakresie m.in.:
• kompresora śrubowego,
• osuszacza,
• zbiornika oraz filtrów,
• kompletnej instalacji sprężonego powietrza.
Całość instalacji ma zapewnić uzyskania najlepszej jakości sprężonego powietrza dla zasilania stanowisk pracy..

W ramach zadania nr 4:
Dostawa urządzenia w postaci suwnicy o udźwigu co najmniej 20 ton wg konfiguracji ujętej w Specyfikacji technicznej wraz z:
• wykonaniem wszelkich niezbędnych prac budowlanych i montażowych zapewniających prawidłowe działanie suwnicy w hali produkcyjnej będącej przedmiotem zadania nr 1, w tym m.in. wykonania torowiska pod suwnicę (belek podsuwnicowych wraz z szynami i odbojami), zapewnienie pomostów.
• uzyskaniem przez Oferenta wszelkich odbiorów technicznych, w tym odbioru UDT. Oferent zapewnia m.in. ciężary testowe niezbędne do przeprowadzenia odbioru suwnicy przez UDT.

W ramach zadania nr 5:

Wybudowanie i wyposażenie kompletnego stanowiska testowego do testowania agregatów kogeneracyjnych ECO VAPOR CHP, w tym:
• Wykonanie projektu technologicznego wszelkich instalacji na stanowisku testowym w oparciu o wytyczne Zamawiającego;
• wykonanie prac budowlanych;
• wykonanie układu przygotowania paliwa;
• wykonanie układu pomiaru powietrza;
• wykonanie układu wykrywania wycieku gazu;
• wykonanie układu instalacji pomiarowej gazu;
• wykonanie systemu zabezpieczenia gazowego z przewietrzaniem;
• wykonanie układu pomiaru wibracji i hałasu;
• wykonanie układu odbioru energii elektrycznej;
• wykonanie układu wyprowadzenia spalin;
• wykonanie układu kontroli i pomiaru ciepła;
• dostawa i montaż wózka jezdnego oraz torowiska;
• wygłuszenie;
• wraz z ofertą Wykonawca/Oferent przedstawi koncepcję wykonania układów pomiarowych (koncepcja PID) spełniających wymagania „Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji”;
• wykonanie wszelkich prac montażowych zapewniających prawidłowe działanie stanowiska testowego;
• uzyskanie przez Oferenta wszelkich odbiorów technicznych wymaganych przez prawo.

Szczegółowy opis zawarty jest w Specyfikacji technicznej (załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 1/BGK/2019).

Kod CPV

45254200-4

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów produkcyjnych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

-

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- w zakresie zadań nr 1, 2, 3, 4 – 31.12.2019r.
- w zakresie zadania nr 5 –– 31.01.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia. Dla potwierdzenia spełnienia warunku Oferent musi przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie w realizacji robót budowlanych odpowiadających charakterem przedmiotowi zamówienia.
Dla potwierdzenia spełnienia warunku Oferent zobowiązany jest wykazać w formie dołączonych referencji, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zapytania (budowa budynku biurowo-socjalnego i hali produkcyjnej/magazynowej lub produkcyjno-magazynowej wraz z montażem suwnicy i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie) o wartości nie mniejszej niż 6.000.000,00 PLN netto (słownie: sześć milionów złotych) na jedno zadanie i 4.000.000,00 PLN netto na drugie. (słownie: cztery miliony złotych)
Referencje powinny zawierać co najmniej informację o zakresie wykonanych prac, ich wartości oraz czy prowadzone roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Oferent powinien ponadto wykazać, że przynajmniej jedno zadanie wykonał w zakresie obejmującym również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – musi to bezpośrednio wynikać z przedstawionych referencji.

Potencjał techniczny

Wnioskodawca posiada potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają odpowiednią kadrę, w tym:
• Kierownik budowy - posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający min. 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy.
• Kierownik robót sanitarnych - posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający min. 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót.
• Kierownik robót elektrycznych -posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający min. 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót.
• Projektant w branży budowlano - konstrukcyjnej, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń.
• Projektant w branży sanitarnej - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń.
• Projektant w branży elektrycznej - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i energetycznych, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie Zamówienia. Dla potwierdzenia spełnienia warunku oferent musi przedstawić ubezpieczenie potwierdzające, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia – ubezpieczenie musi obejmować cały okres wykonywania zamówienia, a wartość ubezpieczenia nie może być niższa niż 2 500 000,00 zł. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia określony w polisie ubezpieczeniowej dołączonej do oferty, nie obejmuje swoim zakresem całego okresu wykonywania zamówienia, Oferent dołączy do swojej oferty oświadczenie, że w przypadku wygrania postępowania, przed rozpoczęciem robót, ubezpieczy się na czas do końca wykonywania zamówienia.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie zalegają z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne.
Dla potwierdzenia spełnienia warunku oferent musi przedstawić:
• Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.
• Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

Dodatkowe warunki

Zamawiający informuje, iż każdy Oferent/Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert, do wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych
i 00/100 groszy). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wadium może być wnoszone według wyboru Oferenta/Wykonawcy w pieniądzu, przelewem bankowym na rachunek bankowy Zamawiającego: 36 1050 1722 1000 0090 8057 0584.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert w przypadku zaistnienia dwóch przesłanek - wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert oraz złożenia wniosku o zwrot wadium.

Warunki zmiany umowy

Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z Umowy będącej konsekwencją niniejszego postępowania wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron.

Umowa będąca konsekwencją niniejszego postępowania może być zmieniona w drodze pisemnego aneksu, bez zmian warunków podlegających ocenie w ramach postępowania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 1/BGK/2019

Do oferty należy dołączyć załączniki wymienione w formularzu i zapytaniu ofertowym, tj.:

1. Planowany harmonogram prac.
2. Wykaz materiałów i urządzeń równoważnych zmienionych w stosunku do przyjętych w projekcie koncepcyjnym oraz w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego 1/BGK/2019 oraz z informacją, które zmiany zostały zaakceptowane przez Zamawiającego (jeśli dotyczy).
3. Szczegółową dokumentację techniczną (opis techniczny) suwnicy i stanowiska testowego nawiązujący do parametrów zawartych w pkt. II Zapytania ofertowego „Opis przedmiotu zamówienia” oraz Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego 1/BGK/2019.
4. Zaparafowany wzór Umowy stanowiący załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego 1/BGK/2019.
Dokumenty wymienione w punkcie IV Zapytania ofertowego potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, tj.:
a. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b. Wykaz zrealizowanych robót budowlanych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do Zapytania Ofertowego 1/BGK/2019) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału, z załączeniem dokumentów (referencji) potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wraz ze wskazaniem, że przynajmniej jedno zadanie zostało wykonane w zakresie obejmującym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
c. Wykaz osób przewidzianych do uczestniczenia w realizacji Zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 8 do Zapytania Ofertowego 1/BGK/2019) wraz dokumentami/ świadectwami kwalifikacyjnymi potwierdzającymi uzyskanie uprawnień budowlanych (kierownik budowy/kierownik robót) dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
d. Kopia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wymaganej wysokości i zakresie.
e. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.
f. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.
g. Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej
h. Potwierdzenie wpłaty wadium.

Zamówienia uzupełniające

-

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Kryterium nr 1:
Cena – 90 pkt.

Ocena punktowa badanej oferty (Oc) będzie obliczana według następującego wzoru:

Oc = (najniższa zaoferowana cena netto w postępowaniu /
cena netto badanej oferty) x 90 pkt

Kryterium nr 2:
Gwarancja na dostarczone urządzenia – 10 pkt.


Zamawiający przyznaje w tym kryterium punkty każdemu z Oferentów, zgodnie
z zaproponowanym przez nich terminem obowiązywania gwarancji. Punkty będą przyznawane za zaproponowanie jak poniżej:
• 60 miesięcy – 10 pkt,
• 48 miesięcy – 5 pkt,
• 36 miesięcy – 0 pkt.
UWAGA !
Oferent na wszystkie wykonane roboty (prace) budowlane w ramach całego Zamówienia udzieli bezwzględnie gwarancji na okres co najmniej 60 miesięcy.

UWAGA!!!
Przyznana gwarancja nie może być krótsza niż 36 miesięcy.

Do realizacji zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów będących sumą oceny kryteriów od 1 do 2.

Wykluczenia

Oferty będą podlegały wykluczeniu jeżeli:
• Treść oferty nie będzie odpowiadała treści Zapytania ofertowego.
• Oferta złożona przez Wykonawcę/Oferenta nie spełnia wymogów określonych w Zapytaniu Ofertowym.
• Oferta została złożona po wyznaczonym terminie.
• Oferta nie zawiera wszystkich wymagań informacji i dokumentów zgodnie z pkt. VII Zapytania Ofertowego „Informacja na temat sposobu złożenia oferty”.
• Oferta została złożona przez Wykonawcę/Oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę/Oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na obowiązującym wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego 1/BGK/2019.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIELEC DIESEL GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

39-300 Mielec

podkarpackie , mielecki

Numer telefonu

177886556

Fax

177887075

NIP

8171717789

Tytuł projektu

Nowa technologia ECO VAPOR CHP

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-1574/18-00

Inne źródła finansowania

-

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W ramach prowadzonego postępowania do relizacji zamówienia wybrano firmę:

BUD-PIS Sp. z o.o.
ul. Wojsławska 23
39-300 Mielec

Data wpłynięcia oferty: 30.07.2019 r.
Liczba wyświetleń: 885