Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na zapewnienie usługi cateringowej oraz serwisu kawowego podczas spotkania animacyjnego, warsztatów animacyjnych grupy inicjatywnej, szkolenia „Spółdzielnia socjalna – jak to zrobić?” i doradztwa grupowego dla uczestników projektu w Rudniku

Data publikacji: 17.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-05-2019

Numer ogłoszenia

1185711

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 27 maja 2019 r. do godziny 12.00 w formie pisemnej, w biurze Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu, ul. Pereca 2, pok. 7, 22-400 Zamość, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr FRL/19/CAT/OWES/2019”.

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do biura OWES w Zamościu na w/w adres.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marian Gil – Animator, Edyta Gajewska – Doradca Przedsiębiorczości Społecznej

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

84 627 11 81; 82 563 24 29

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na zapewnienie usługi cateringowej oraz serwisu kawowego podczas spotkania animacyjnego, warsztatów animacyjnych grupy inicjatywnej, szkolenia „Spółdzielnia socjalna – jak to zrobić?” i doradztwa grupowego dla uczestników projektu w Rudniku.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: krasnostawski Miejscowość: Rudnik

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapewnienie usługi cateringowej oraz serwisu kawowego podczas spotkania animacyjnego, warsztatów animacyjnych grupy inicjatywnej, szkolenia „Spółdzielnia socjalna – jak to zrobić?” i doradztwa grupowego dla uczestników projektu w Rudniku, w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi cateringowej oraz serwisu kawowego podczas spotkania animacyjnego, warsztatów animacyjnych grupy inicjatywnej, szkolenia „Spółdzielnia socjalna – jak to zrobić?” i doradztwa grupowego dla uczestników projektu w Rudniku, w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

1. SPOTKANIE ANIMACYJNE
• usługa cateringowa - 1 grupa x 1 dzień x śr. 12 osób – łącznie 12 osobodni
• serwis kawowy - 1 grupa x 1 dzień x śr. 12 osób – łącznie 12 osobodni.
2. WARSZTATY ANIMACYJNE
• usługa cateringowa - 1 grupa x 1 dzień x śr. 12 osób – łącznie 12 osobodni
• serwis kawowy - 1 grupa x 1 dzień x śr. 12 osób – łącznie 12 osobodni
3. SZKOLENIE „SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA – JAK TO ZROBIĆ?”
• usługa cateringowa - 1 grupa x 5 dni x śr. 11 osób – łącznie 55 osobodni
• serwis kawowy - 1 grupa x 5 dni x śr. 11 osób – łącznie 55 osobodni.
4. DORADZTWO GRUPOWE
• usługa cateringowa - 1 grupa x 5 dni x śr. 11 osób – łącznie 55 osobodni
• serwis kawowy - 1 grupa x 5 dni x śr. 11 osób – łącznie 55 osobodni


Wymagania dotyczące usługi:
- Usługa cateringowa obejmuje przygotowanie i dostarczenie jednodaniowego ciepłego posiłku
- Ciepły posiłek powinien się składać z: porcji mięsa lub ryby o gramaturze nie mniejszej niż 100 g, dodatków (np. ziemniaki, ryż, kasza, makaron) o gramaturze nie mniejszej niż 200 g oraz surówki o gramaturze nie mniejszej niż 100 g (minimalna gramatura 1 porcji wynosi 400 g).
- Dostawca/Wykonawca przygotuje i dostarczy posiłki wegetariańskie, w przypadku zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez uczestników/uczestniczki. Posiłek wegetariański powinien się składać z porcji jarskiej o gramaturze nie mniejszej niż 300 g oraz surówki o gramaturze nie mniejszej niż 100 g (minimalna gramatura 1 porcji wynosi 400 g).
- Ciepły posiłek musi być wyporcjowany dla każdego uczestnika/uczestniczki i podany na ciepło, w pojemniku termoizolacyjnym, z kompletem sztućców jednorazowych i serwetkami.
- Serwis kawowy dostępny w godzinach trwania spotkania animacyjnego/ warsztatów animacyjnych/ szkolenia/ doradztwa grupowego, na bieżąco uzupełniany w razie potrzeby, obejmujący minimum: woda mineralna (gazowana i niegazowana), świeżo parzona herbata (różne rodzaje), kawa (rozpuszczalna i mielona), cukier, cytryna w plastrach, śmietanka do kawy w postaci płynnej lub mleko, ciastka kruche min. 3 rodzaje lub ciasto pieczone.
- Przygotowywane przez Dostawcę/Wykonawcę potrawy z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych. Posiłki nie mogą być wykonywane z produktów typu instant, np. zupy w proszku i sosy w posiłku oraz produktów gotowych.
- W przypadku produktów przetworzonych, takich jak kawa, herbata, ciastka kruche, woda, cukier, mleko, itp. Dostawca/Wykonawca zobowiązuje się, że będą one posiadać datę przydatności do spożycia wygasającą nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed dniem wykonania usług.
- Dostawca/Wykonawca zapewni należytą jakość i przydatność do spożycia dostarczonego wyżywienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami.
- Dostawca/Wykonawca dostarczy posiłki na miejsce wskazane przez Zamawiającego najpóźniej 15 min. przed planowanym rozpoczęciem spotkania/ warsztatów/ szkolenia/ doradztwa grupowego oraz 5 min. przed rozpoczęciem przerwy obiadowej.
- W cenie usługi zawiera się koszt transportu, naczyń (termosy/podgrzewacze, filiżanki, talerzyki, szklanki/kubeczki, łyżeczki, cukiernice, talerze itp.) oraz odbiór zużytych naczyń po zakończeniu spotkania animacyjnego/ warsztatów animacyjnych/ szkolenia/ doradztwa grupowego.

Dodatkowe informacje w załączniku.

Kod CPV

55520000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi dostarczania posiłków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

55321000-6 – Przygotowywanie posiłków
55511000-5 - Usługi bufetowe oraz usługi kawiarniane dla ograniczonej grupy klientów

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin wykonania zamówienia: czerwiec - lipiec 2019 r. Szczegółowy harmonogram zostanie przedstawiony Wykonawcy po podpisaniu umowy.
Dokładne terminy spotkania animacyjnego/ warsztatów animacyjnych/ szkolenia/ doradztwa grupowego oraz ostateczna liczba uczestników zostaną wskazane przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji usługi.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegóły w załączeniu.

Wiedza i doświadczenie

Szczegóły w załączeniu.

Potencjał techniczny

Szczegóły w załączeniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegóły w załączeniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegóły w załączeniu.

Dodatkowe warunki

Szczegóły w załączeniu.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy:
• przewidujące karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia – w przypadku nie wykonywania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy
• zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
• zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy z powodu:
• zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,
• zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego,
• zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływająca na harmonogram wykonania usługi objętej niniejszym zamówieniem,
• zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikająca ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności).
5. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
6. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty Wykonawcy – Załącznik nr 1.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik nr 3.
4. Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych – załącznik nr 4.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium/kryteria:
1/ Cena – 80% (80 pkt.)
2/ Klauzule społeczne – 20% (20 pkt)

Ad. 1. Cena
Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena” (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna
Cena = ————————- x 80 pkt.
C oferty badanej

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

Ad. 2 . Klauzule społeczne
Kryterium „Klauzule społeczne” przyznane będą punkty w następujący sposób:
- oferta, które spełnia kryterium otrzyma 20 pkt.
- oferta, która nie spełnia kryterium otrzyma 0 pkt.

Ocena w zakresie kryterium „klauzule społeczne” dokonana zostanie na podstawie deklaracji Wykonawcy złożonej w ramach wypełnionego załącznika nr 4.

Deklaracja obejmuje oświadczenie, że do realizacji zamówienia i na czas jego trwania (zgodnie z zawartą umową) Wykonawca zapewni, że wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudniona będzie co najmniej 1 osoba bezrobotna (w wymiarze min. ½ etatu) w rozumieniu ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2016.645 tekst jednolity). Zamawiający określa, że wskazana wyżej osoba (skierowana przez właściwy urząd pracy) powinna być zatrudniona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy na realizację zamówienia, nieprzerwanie przez cały okres jej trwania. W celu weryfikacji spełnienia klauzuli społecznej zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przedstawienia kopii skierowania osoby bezrobotnej przez urząd pracy oraz umowy o pracę wraz z zakresem obowiązków potwierdzoną za zgodność z oryginałem w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy.
W przypadku rozwiązania umowy, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby bezrobotnej w terminie do 14 dni od ustania umowy z poprzednia osobą. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania ww. osób. Na żądanie zamawiającego wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania ww. osób.
W przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia wymaganej przez zamawiającego liczby osób bezrobotnych wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia zamawiającemu kary umownej w wysokości iloczynu 50% kwoty najniższego miesięcznego wynagrodzenia, wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne, oraz liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia, chyba że wykonawca wykaże, że przedstawił zgłoszenie ofert pracy urzędowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym ten wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osób bezrobotnych nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie. Za przyczynę nieleżącą po stronie wykonawcy będzie w szczególności uznany brak osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia na obszarze, w którym jest realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy PZP, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

Wykluczenia

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymogi:
1. Uprawnienia do występowania w obrocie prawnym (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
3. Posiadający doświadczenie w realizacji dostaw będących przedmiotem zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
4. Dysponujący sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
5. Nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Dostawcy/Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Adres

Józefa Franczaka "Lalka" 43

20-325 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

817101900

Fax

817101910

NIP

7120166505

Tytuł projektu

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim

Numer projektu

RPLU.11.03.00-06-0001/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Spółdzielnia Socjalna „AGRONOMÓWKA”
Rudnik 69A
22-330 Rudnik
23.05.2019
3752,00 zł
Liczba wyświetleń: 166