Strona główna
Logo unii europejskiej

Przedstawienie ofert na wybór dostawcy usługi cateringowej na szkolenia IT w ramach projektu – na około 20 szkoleń

Data publikacji: 17.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-05-2019

Numer ogłoszenia

1185705

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty prosimy składać na wzorze formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty szkoleniowe złożone niezgodnie ze wzorem załącznika nr 1 nie będą rozpatrywane. Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 24 maja 2019 r. drogą elektroniczną (podpisaną i zeskanowaną ofertę) na adres: mbielawska@wsb.gda.pl z dopiskiem: „Oferta na zapytanie 6/2019/RPO55”
2. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mbielawska@wsb.gda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magda Bielawska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

585227771

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa cateringu na około 20 szkoleń IT realizowanych w ramach projektu „Szkolenia IT oraz językowe – prosta droga do sukcesu w województwie pomorskim” nr umowy RPPM.05.05.00-22-0036/16-00, tj. dla około 20 Grup ok. 10 osobowych wg harmonogramu przekazanego przez Zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie dostawcy usługi cateringowej dla uczestników projektu "Szkolenia IT oraz językowe – prosta droga do sukcesu w województwie pomorskim” nr umowy RPPM.05.05.00-22-0036/16-00

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostarczenie i serwowanie zestawów w postaci obiadu oraz przerwy kawowej (2 przerwy) dla około 20 grup ok. 10 osobowych (dni harmonogramów dla grup szkoleniowych mogą się pokrywać), uczestników projektu pn. „Szkolenia IT oraz językowe – prosta droga do sukcesu w województwie pomorskim” nr umowy RPPM.05.05.00-22-0036/16-00, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: 05. Zatrudnienie, Działanie: 05.05. Kształcenie ustawiczne wg harmonogramu przekazanego przez Zamawiającego.
Szkolenia mogą odbywać się w dni powszednie w godzinach 16.30 – 21.00 lub w weekendy, w godzinach 9.00 – 17.00. W wyżej wskazanym okresie zrealizowane będzie około 20 szkoleń dla grup ok. 10 osobowych. Minimalna liczba osób w grupie to 5, natomiast maksymalna, to 14 uczestników.

1. Catering na jedno spotkanie obejmuje:
- obiad dwudaniowy składający się z zupy (z makaronem/ ryżem lub ziemniakami – 300ml), drugiego dania (mięso/ ryba 150 g, surówka/ warzywa gotowane 50 g, ziemniaki/ kasza/ ryż/ kopytka 130 g lub naleśniki z serem/ dżemem – 3 naleśniki na osobę),
- napoje gorące: kawa, herbata (łącznie co najmniej 300 ml na osobę),
- dodatki do napojów gorących: mleko do kawy, cytryna krojona w plasterki, cukier,
- woda mineralna gazowana i niegazowana podawana w dzbankach lub butelkach (500 ml na osobę),
- ciastka kruche (co najmniej 40 g na osobę),
- naczynia jednorazowe lub ceramiczne (talerze, termosy, sztućce)

2. Jadłospis powinien być urozmaicony (rodzaj potraw nie może się powtarzać w tym samym miesiącu dla 1 grupy).
3. Wykonawca w ramach menu powinien uwzględnić posiłki specjalne (wegetariańskie) w sytuacji udziału na zajęciach osób o szczególnych potrzebach. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takiej sytuacji w terminie minimum 3 dni przed planowanym wsparciem.
4. Transport obiadów powinien odbywać się w warunkach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę z zachowaniem wymogów sanitarno – epidemiologicznych.
5. Przerwa cateringowa dla Uczestników projektu będzie zorganizowana zgodnie z harmonogramem szkolenia. Przerwa cateringowa będzie odbywała się w siedzibie Zamawiającego, tj. al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, lub w innym miejscu, wskazanym przez zamawiającego w terminie minimum 5 dni przed planowanym wsparciem.
6. Zamawiający będzie wymagał, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia dotyczącego usługi cateringowej zatrudniona była minimum 1 osoba znajdująca się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj. m.in. osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby o niskich kwalifikacjach, tj. z wykształceniem ponadgimnazjalnym i niższym, osoby długotrwale bezrobotne, matki samotnie wychowujące dzieci, osoby sprawujące opiekę lub powracające na rynek pracy po okresie sprawowania opieki).
7. Zamawiający zastrzega zmianę liczby wydawanych posiłków w danym dniu szkolenia, a o takiej sytuacji poinformuje Wykonawcę minimum na 1 dzień przed planowanym wsparciem. Zmiana ta nie może wynosić więcej niż 30 % w stosunku do podanej w harmonogramie zajęć projektu.
8. Osoby realizujące zamówienie zobowiązane są do rzetelnej i terminowej jego realizacji.

Kod CPV

55000000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być wykonany w okresie od 30.05.2019 r. do 31.12.2019 r.

Szkolenia mogą odbywać się w dni powszednie w godzinach 16.30 – 21.00 lub w weekendy, w godzinach 9.00 – 17.00. W wyżej wskazanym okresie zrealizowane będzie około 20 szkoleń dla grup ok. 10 osobowych. Minimalna liczba osób w grupie to 5, natomiast maksymalna, to 14 uczestników.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
A. spełniają wymóg poniższej klauzuli społecznej. Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający będzie wymagał, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia dotyczącego usługi cateringowej zatrudniona była minimum 1 osoba znajdująca się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj. m.in. osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby o niskich kwalifikacjach, tj. z wykształceniem ponadgimnazjalnym i niższym, osoby długotrwale bezrobotne, matki samotnie wychowujące dzieci, osoby sprawujące opiekę lub powracające na rynek pracy po okresie sprawowania opieki):

osoba powinna być zatrudniona w jednej z poniższych form:
- na podstawie skierowania właściwego urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 j.t. z późn. zm.) lub na postawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracodawcy wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub europejskiego Obszaru Gospodarczego,
- w ramach zatrudnienia socjalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 143 j.t. z późn. zm.) lub odpowiadających mu programów lub form zatrudnienia określonych w przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zatrudnienie minimalnej liczby wskazanych osób powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy,
-definicja osoby niepełnosprawnej zawarta jest w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę znajdującą się w trudnej sytuacji na rynku pracy, biorącą udział przy realizacji przedmiotu zamówienia lub przez pracodawcę (Wykonawcę) przed zakończeniem okresu realizacji usługi (określonego w umowie na realizację usługi), Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego (forma pisemna / email) w terminie 3 dni licząc od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy, a także do zatrudnienia na to miejsce innej osoby spełniającej warunki określone w pkt V.1 oraz dostarczenie właściwego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do Formularza ofertowego w terminie 14 dni od ustania stosunku pracy z poprzednią osobą.
Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania ww. osoby. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania ww. osób, w szczególności poprzez przedłożenie umów o pracę oraz dokumentów poświadczających status osób zatrudnionych,
W przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia wymaganej liczby wskazanych osób (chyba, że nastąpiło to z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy), Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Udokumentowaniem spełnienia warunków będzie oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu klauzul społecznych na formularzu załącznika - Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych zamieszczonego pod formularzem ofertowym.
B. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował obsługę minimum 3 usług cateringowych, każde zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,
C. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania tych uprawnień,
D. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówień.
E. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdy z Wykonawców powinien przedłożyć następujące dokumenty:
a) Formularz ofertowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania, zawierający:
b) końcową cenę wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, podana kwota powinna pokrywać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (łączną kwotę netto usługi wraz z kosztami transportu itp.)
c) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
d) oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym,
e) oświadczenia Wykonawcy dotyczące spełnienia klauzul społecznych - zatrudnienia/ zaangażowania podczas wykonania usługi cateringowej:
- bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
- młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;
- osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
- innych osób niż określone w pkt 1, 2 lub 3, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. poz. 225 i 1211 oraz z 2015 r. poz. 1220 i 1567) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
f) potwierdzenie doświadczenia Wykonawcy na przeprowadzenie minimum 3 usług cateringowych – w oparciu o fakturę za zrealizowaną usługę, zlecenie, lub inny dokument potwierdzający wykonanie usługi,
g) wypis z właściwego rejestru (jeśli dotyczy) aktualny na dzień składania ofert, z którego wynikać będzie iż podmiot nie jest w upadłości, np. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub zaświadczenie o wpisie Wykonawcy do ewidencji działalności gospodarczej/wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w zdaniu wcześniejszym składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena ofert składa się z dwóch etapów:
Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – Etap 1, dokonywana jest na podstawie złożonych dokumentów oraz Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Etap 2 - Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):
Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się kryterium cenowym – wybierze ofertę z najniższą cenę netto za całość zamówienia. W przypadku złożenia oferty przez więcej niż jednego Wykonawcę

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.

Cena - 100%

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

Cena netto –Pc
P – otrzymane punkty
C n – cena netto najniższej spośród złożonych Ofert
Cb – cena netto badanej Oferty


Cn x 100
P = --------------
Cb

Najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalnie 100 pkt.

W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji.

Wykluczenia

1. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 Zamawiający nie może udzielić zamówienia:
a) podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo. Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta, lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy:
- osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) lub
- kapitałowo (w szczególności uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pomocnika).
b) nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, określonych w art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z póź. zm. (Dz.U. z 2015, poz. 2164), tj. m.in. Wykonawcom, nie spełniających wymagań określonych poniżej:
- Zleceniobiorców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Oferent podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
- Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Oferent podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
- Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Oferent podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
2. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w stanie upadłości bądź likwidacji (jeśli dotyczy).
3. Oferty, które nie spełniają ww. warunków zostaną odrzucone z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

Szkolenia IT oraz językowe - prosta droga do sukcesu w województwie pomorskim

Numer projektu

RPPM.05.05.00-22-0036/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. KRESKA CATERING Sp. z o.o. Sp. K. - wartość netto za całość zamówienia 36,11 zł/ catering dla 1 osoby – spełnienie wszystkich wymagań przedstawionych w ogłoszeniu
Liczba wyświetleń: 125