Strona główna
Logo unii europejskiej

przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kategorii B, C, C+E, D oraz w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej

Data publikacji: 17.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-05-2019

Numer ogłoszenia

1185686

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy składać do dnia 27 maja 2019 r. do godziny 13:00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka. ul. Dworcowa 53, 86-010 Koronowo.
Oferta winna znajdować się w zamkniętym opakowaniu z wyraźnym opisem na co jest składana: Oferta na: „przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kategorii B, C, C+E, D oraz w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla uczestników projektu „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Część ….nie otwierać przed 27 maja 2019 r. godz.13:00 oraz adresem Zamawiającego i danymi Wykonawcy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mirosław Podraza

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

500-624-867

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kategorii B, C, C+E, D oraz w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla pełnoletnich uczestników projektu „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: bydgoski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem kursu praw jazdy jest przygotowanie uczestników projektu do kierowania pojazdami w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu, poprzez nabycie przez nich umiejętności teoretycznych i praktycznych niezbędnych do zdania egzaminu państwowego i uzyskania prawa jazdy.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B, kat. C, kat. C+E, kat.D oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej wraz z badaniami lekarskimi i egzaminami (wewnętrznym i państwowym) dla osób dorosłych będących uczestnikami projektu „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia”.

Kod CPV

80411000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkół jazdy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

patrz zapytanie ofertowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas trwania szkoleń oraz skierowanie uczestników na pierwszy egzamin powinno nastąpić w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. W przypadkach losowych leżących po stronie uczestnika bądź wykonawcy kursu możliwe jest przedłużenie terminu realizacji zajęć na pisemny wniosek Wykonawcy bądź uczestnika nie dłużej jednak niż do 31 października 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

patrz zapytanie ofertowe

Wiedza i doświadczenie

patrz zapytanie ofertowe

Potencjał techniczny

patrz zapytanie ofertowe

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

patrz zapytanie ofertowe

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

patrz zapytanie ofertowe

Dodatkowe warunki

patrz zapytanie ofertowe

Warunki zmiany umowy

patrz zapytanie ofertowe

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

5.1. Koncesja, zezwolenie, kopia licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca wpisany jest do jednego z rejestrów zawodowych i handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – aktualne na dzień złożenia oferty.
5.2. Potwierdzenie wpisu do Bazy Usług Rozwojowych BUR, jeśli Wykonawca posiada.
5.3. Formularz ofertowy.
5.4. Ramowy program kursu.
5.5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, posiadaniu odpowiedniej kadry i potencjału technicznego w celu prawidłowej realizacji usługi oraz
5.6. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.

Zamówienia uzupełniające

patrz zapytanie ofertowe

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

10.1. Wykonawca w ofercie poda cenę jednostkową netto i brutto za przeszkolenie jednego Uczestnika Projektu. Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną Część zamówienia określi ceny oddzielnie dla każdej Części.
10.2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, w tym wszystkie wymagane materiały jakie zostaną użyte w trakcie realizacji zamówienia, wynagrodzenie trenerów, należne podatki, składki i opłaty itp.
10.3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
10.4. Cena musi być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasad zaokrągleń matematycznych.
10.5. Cena nie ulega zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

11. Kryteria oceny ofert:
11.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena jednostkowa za 1 Uczestnika Projektu waga kryterium – 80 %
Wpis do Bazy Usług Rozwojowych BUR waga kryterium – 20%

11.2. Każda Część zamówienia będzie oceniana oddzielnie.
11.3. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta z najwyższym bilansem punktowym ceny i wpisu do BUR.
11.4. Oferty ocenione zostaną wg wzoru:
P = C + W
Przy czym 1% = 1 pkt
P – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie
C – liczba punktów przyznanych w kryterium „cena jednostkowa za 1 Uczestnika”
W – liczba punktów przyznana w kryterium „Wpis do BUR”

a) Sposób obliczania C:
Oferty w kryterium cena ocenione zostaną w następujący sposób:

Cmin
C = x 80%
Cof. ocen
gdzie: Cmin - najniższa cena jednostkowa brutto za 1 Uczestnika” spośród złożonych ofert
Cof. ocen. - zaoferowana cena jednostkowa brutto za 1 Uczestnika ocenianej oferty
C - liczba punktów w kryterium „cena jednostkowa brutto za 1 Uczestnika” przyznanych ofercie ocenianej (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).

b) Sposób obliczania W
Oferent posiada wpis do BUR = 20pkt
Oferent nie posiada wpisu do BUR = 0 pkt

11.5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
11.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Wykluczenia

9.1. Zamawiający odrzuci ofertę:
1) której treść nie potwierdza spełniania warunków udziału, w postępowaniu
2) której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3) która została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postepowaniu.
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
6) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 Ustawy Pzp uprawnienia zamawiającego w toku badania i oceny ofert ust. 2 pkt 3;
7) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 Ustawy Pzp związanie wykonawcy ofertą ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;
8) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;
9) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;
9.2. Z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców:
1) w stosunku do których otwarto likwidację lub których ogłoszono upadłość;
2) którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
3) którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA MIASTA TORUŃ

Adres

Wały gen. Władysława Sikorskiego 8

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

56 611 84 54

Fax

56 611 88 90

NIP

8790001014

Tytuł projektu

Spełnimy Twoje zawodowe marzenia

Numer projektu

RPKP.10.04.02-04-0002/17-00
Liczba wyświetleń: 84