Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup usług hotelowych w związku z udziałem WOJNAROWSCY Sp. z o.o. w misji gospodarczej na Ukrainę (12-14.06.2019 r.)

Data publikacji: 17.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-05-2019

Numer ogłoszenia

1185597

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Złożona oferta powinna zawierać:
1. Formularz oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
2. Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych i kapitałowych (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
3. Odpis dokumentu rejestrowego.

Dokumentacja ofertowa powinna być podpisana przez Oferenta według zasad reprezentacji oraz złożona w siedzibie Zamawiającego osobiście, pocztą / za pośrednictwem kuriera na adres: WOJNAROWSCY Sp. z o.o., ul. Gospodarcza 16, 40-432 Katowice lub mailowo na adres: joanna.szczurowska@spectrumled.pl.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

joanna.szczurowska@spectrumled.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Szczurowska-Rożek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

668 492 296

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług hotelowych, których zakres obejmuje zakwaterowanie hotelowe w Kijowie (Ukraina) w związku z udziałem Zamawiającego w misji gospodarczej na Ukrainę, zgodnie z poniższą specyfikacją:
- zakwaterowanie dla 1 osoby przez 2 noce – pokój jednoosobowy z łazienką (standard co najmniej 3* w Centrum Kijowa), ze śniadaniem serwowanym od godziny 7:00, z dostępem do bezpłatnego Wi-FI w terminie od 12 do 14 czerwca 2019 r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zapewnienie zakwaterowania w związku z udziałem w misji gospodarczej na Ukrainę (12-14.06.2019 r.).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług hotelowych, których zakres obejmuje zakwaterowanie hotelowe w Kijowie (Ukraina) w związku z udziałem Zamawiającego w misji gospodarczej na Ukrainę, zgodnie z poniższą specyfikacją:
- zakwaterowanie dla 1 osoby przez 2 noce – pokój jednoosobowy z łazienką (standard co najmniej 3* w Centrum Kijowa), ze śniadaniem serwowanym od godziny 7:00, z dostępem do bezpłatnego Wi-FI w terminie od 12 do 14 czerwca 2019 r.

Kod CPV

55110000-4

Nazwa kodu CPV

Hotelarskie usługi noclegowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia określa się na dzień rozpoczęcia zakwaterowania, tj. 12.06.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Dodatkowe warunki

Wykonawcą może być wyłącznie podmiot świadczący usługi w obszarze stanowiącym przedmiot zamówienia lub pośrednik oferujący takie usługi, który nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w rozumieniu art. 6c Ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu PARP (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie podpisanego oświadczenia Oferenta, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Dopuszcza się możliwość zmian warunków umowy (nieprowadzących do zmiany charakteru umowy) zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Złożona oferta powinna zawierać:
1. Formularz oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
2. Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych i kapitałowych (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
3. Odpis dokumentu rejestrowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium: Cena całkowita za wykonanie przedmiotu zamówienia (netto).
Ocenie podlega zadeklarowana w ofercie łączna cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Sposób oceny kryterium:
(cena najniższa)/(cena w ofercie badanej)×waga=liczba punktów
cena najniższa – najniższa zaoferowana cena netto, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu,
cena w ofercie badanej – cena netto zaoferowana w ofercie badanej,
waga – 100 pkt.

W przypadku wskazania całkowitej ceny w walucie obcej, do przeliczeń wartości zamówienia na PLN zastosowany zostanie kurs średni NBP z dnia, w którym upływa ustalony termin składania ofert.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni są Oferenci powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu art. 6c Ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu PARP (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumieć należy:
a. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadanie udziałów lub co najmniej 5% akcji;
c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJNAROWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Gospodarcza 16

40-432 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

32 735 06 00

Fax

32 735 06 77

NIP

9542386911

Tytuł projektu

Rozwój działalności eksportowej WOJNAROWSCY Sp. z o.o. poprzez realizację działań promocyjnych przewidzianych w Programie promocji branży budowy i wykańczania budowli.

Numer projektu

POIR.03.03.03-24-0029/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

iTravel Ireneusz Jakuć, ul. Zwycięstwa 104/7, 75-011 Koszalin, data wpływu oferty: 27.05.2019 r., cena: 427,00 PLN netto.
Liczba wyświetleń: 206