Strona główna
Logo unii europejskiej

„Środki trwałe, które zostaną skonfigurowane w jeden kompletny ciąg technologiczny służący do wyprodukowania lodów”

Data publikacji: 16.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-06-2019

Numer ogłoszenia

1185523

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

UWAGA: Integralną część ogłoszenia stanowi zapytanie ofertowe wraz z załącznikami nr 1-3 dołączone do niniejszego ogłoszenia.

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego, tj.:

II.4) Termin składania ofert
Data: od 16.05.2019 roku do 17.06.2019 roku do godz. 10:00:00
Oferta złożona po terminie podlega zwrotowi bez otwierania.
II.5) Opis sposobu przygotowania i składania ofert
II.5.1) Języki, w których można sporządzać oferty
Polski – dotyczy zarówno oferty, jak i wszystkich załączników.
II.5.2) Sposób przygotowania oferty:
II.5.2.1. Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
II.5.2.2. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
II.5.2.3. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
II.5.2.4. Każda strona oferty wraz załącznikami powinna być ponumerowana i zaparafowana przez Wykonawcę/przedstawiciela Wykonawcy wymienionego w aktualnych dokumentach rejestrowych Wykonawcy lub osoby upoważnionej.
II.5.2.5. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika – do oferty należy dołączyć ważny dokument pełnomocnictwa podpisany przez osoby umocowane do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.
II.5.2.6. Oferta powinna zawierać wszystkie dane wyszczególnione w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
II.5.2.7. Jako załącznik do formularza oferty, wykonawca powinien dołączyć specyfikacje techniczne oferowanych urządzeń w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do zapytania.
II.5.2.8. W przypadku wystąpienia błędów z wyłączeniem błędów w zakresie kryteriów oceny ofert, dopuszcza się możliwość poprawy treści złożonej oferty. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o poprawienie stwierdzonych nieprawidłowości (z wyłączeniem błędów w zakresie kryterium ceny i pozostałych kryteriów) wyznaczając w tym celu odpowiedni termin (nie krótszy niż 3 dni).

II.5.4) Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem kuriera lub pocztą (liczy się data wpływu do Zamawiającego) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna być zamknięta oraz nieprzezroczysta, a także posiadać oznaczenia w postaci:
1) Nazwy oferenta
2) Numeru zapytania ofertowego, do którego odnosi się złożona oferta
3) Tytuł / nazwę zamówienia, do którego odnosi się złożona oferta.
Koperta powinna zawierać napis: Nie otwierać przed 17.06.2019r. godz. 12:00:00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Siernicki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

087 566 72 04

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego:
III.1) Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie środków trwałych składających.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Suwałki Miejscowość: Suwałki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego, tj.:
III.2) Cel zamówienia
Celem zamówienia jest realizacja projektu pod nazwą „Innowacyjny sposób wytwarzania lodów” w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym „Getak’s” spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach.

Przedmiot zamówienia

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego, tj.:

III.3) Opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego nr 01/05/2019.

Uwaga:
Minimalna wymagana całkowita wydajność produkcyjna ciągu technologicznego, w który zostaną skonfigurowane powyższe środki trwale przypadająca na jedną 8-godzinną zmianę wynosi: 144.000 (sto czterdzieści cztery tysiące) sztuk lodów (8 produktów na tacce).
Z uwagi na innowacyjny charakter ciągu technologicznego – wszystkie środki trwałe, które będą stanowiły jego elementy muszą cechować się innowacyjnością. Za innowacyjny zostanie uznany produkt, którego typ lub model oferowany jest na rynku światowym nie dłużej niż dwa lata wstecz licząc od daty upływu terminu składania ofert.

Kod CPV

42215000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny do przemysłowego przygotowywania lub produkcji żywności lub napojów

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego, tj.:

III.9) Harmonogram realizacji zamówienia
Okres realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

V.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w tym zakresie.

Potencjał techniczny

V.2) Potencjał techniczny
Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą oświadczenie, iż posiadany przez nich potencjał techniczny umożliwi terminową realizację przedmiotu zamówienia. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element Formularza Oferty.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

V.4) Zdolność techniczna lub zawodowa
V.4.1) Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

V.3) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą oświadczenie, iż ich sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia realizację przedmiotu zamówienia. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element Formularza Oferty.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego i załączników, tj.:

V.6) Warunki zmiany umowy
V.6.1) Dopuszcza się zmianę istotnych warunków umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy:
1) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2) nastąpi zmiana harmonogramu realizacji projektu wynikająca ze zmiany umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Instytucją Pośredniczącą;
3) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne.
V.6.2) Wszelkie zmiany umowy będą wymagały dla swej ważności

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego, tj.:
V.7) Lista dokumentów / oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
V.7.1) Oświadczenia zawarte w Formularzu Oferty.

Zamówienia uzupełniające

V.8) Zamówienia uzupełniające
Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i szczegółowy opis sposobu przyznawania punktacji znajduje się w sekcji IV zapytania ofertowego.

Wykluczenia

V.5) Wykluczenia
V.5.1) Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawcę, który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
V.5.2) Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu Wykonawców niepodlegających wykluczeniu.
V.5.3) Wykonawca składając ofertę składa oświadczenie w przedmiocie braku podstaw do wykluczenia stanowiące element Formularza Oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "GETAK'S" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Wojska Polskiego 104

16-400 Suwałki

podlaskie , Suwałki

Numer telefonu

87 566 72 04

Fax

875667204

NIP

8441925346

Tytuł projektu

Innowacyjny sposób wytwarzania lodów

Numer projektu

RPPD.01.03.00-20-0125/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ICE GROUP sp. z o.o., ul. Kadłubska 43, 44 – 270 Rybnik, NIP: 6422836304
Data wpływu oferty: 17.06.2019 r.
Cena:
12.365.000,00 zł netto
15.208.950,00 zł brutto

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zamawiającym a ICE GROUP Sp. z o.o. umowa na realizację przedmiotu zamówienia w ramach postępowania nr 1185523 została rozwiązana.
Liczba wyświetleń: 329