Strona główna
Logo unii europejskiej

USŁUGA WYNAJMU POWIERZCHNI WRAZ Z ZABUDOWĄ STOISKA TARGOWEGO NA TARGACH: COSMOPACK ASIAWORLD EXPO HONGKONG 2019

Data publikacji: 17.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-05-2019

Numer ogłoszenia

1185490

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik numer 1.
Dopuszczalne jest składanie ofert w wersji elektronicznej i papierowej.
Wersje papierowe należy kierować na adres:
ZIGLER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Braci Gutmanów 7
43-600 Jaworzno

Wersje elektroniczne należy przesłać na adres mailowy: biuro@zigler.pl

Liczy się data wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną uwzględnione.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@zigler.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Urszula Rosińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48600248400

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem powierzchni oraz stworzenie reprezentacyjnej powierzchni wystawienniczej w celu zaprezentowania oferty maszynowej firmy Zigler Polska na targach: Cosmopack AsiaWorld Expo HongKong Chiny 12-14.11.2019r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wynajęcie powierzchni oraz stworzenie reprezentacyjnej powierzchni wystawienniczej w celu zaprezentowania oferty maszynowej firmy Zigler Polska.

Przedmiot zamówienia

Zleceniobiorca musi zapewnić panel MPG (Marki Polskiej Gospodarki) zgodny z wytycznymi
Stoisko powinno być wykonane zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami jakościowymi z gotowej zabudowy targowej zamówionej u organizatora targów.
Projekt grafiki na ściany zorganizuje Zleceniodawca.
Zleceniobiorca musi zapewnić oświetlenie stoiska oraz prąd na czas zabudowy .
Konieczne wykonanie zaplecza zamykanego, o powierzchni około 2 m2.
Zleceniobiorca zapewni wyposażenie w meble: kanapa, dwa fotele, 4 krzesła, stół okrągły, stolik kawowy, lada, szafki do prezentacji eksponatów. Kolor mebli - biały.
Zleceniobiorca udostępni na czas trwania targów TV minimum 55” z możliwością wyświetlania plików z USB.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do dostarczenia mebli w stanie bardzo dobrym, nie mogą być uszkodzone ani porysowane.
Zleceniobiorca zapewni posadzkę z wykładziny dywanowej lub paneli PCV , kosz, stojak na katalogi.

Kod CPV

79956000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagane zakończenie pracy na stoisku i odbiór do 11.11.2018r., godz. 12:00.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty posiadające uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent w stosownym oświadczeniu potwierdzi uprawnienia do wykonania przedmiotem zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty dysponujące wiedzą i doświadczeniem, które są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent w stosownym oświadczeniu potwierdzi, że świadczył usługę zabudowy stoiska dla wystawców biorących udział w targach międzynarodowych poza terenem Polski, minimum 50 razy w ciągu 2 lat przed złożeniem oferty. (załącznik numer 3)

Potencjał techniczny

Oferent musi dysponować zasobami technicznymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent w stosownym oświadczeniu potwierdzi, że dysponuje zasobami technicznymi niezbędnymi do terminowego zrealizowania zakresu robót określonych w niniejszym zapytaniu (załącznik numer 3).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty dysponujące osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent w stosownym oświadczeniu potwierdzi dysponowanie odpowiednimi zasobami osobowymi zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia (załącznik numer 3).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wystarczające możliwości finansowe do terminowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent w stosownym oświadczeniu potwierdzi sytuację ekonomiczną i finansową niezbędną dla terminowego zrealizowania przedmiotu zamówienia (załącznik numer 3).

Dodatkowe warunki

1. Brak możliwości składania ofert częściowych.
2. Oferty należy składać obligatoryjnie w formie pisemnej.
3. Złożone oferty powinny posiadać termin ważności do 30.06.2019r.,
4. Ofertę należy składać w języku polskim lub angielskim
5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty.
6. Oferowana cena powinna obejmować całość przedmiotu zamówienia.
7. Cena w ofercie wyrażona w PLN.
8. Termin płatności wystawionego dokumentu księgowego nie może być krótszy niż 14 dni od czasu rozpoczęcia realizacji zlecenia.
9. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy (np. zmiana terminu targów przez organizatora) .
3. Dopuszcza się rozwiązywanie umowy w przypadku rezygnacji Zamawiającego z udziału w targach lub działania siły wyższej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 – Formularz oferty;
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych;
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o warunkach udziału.

Oferty, które nie będą posiadały wszystkich wymaganych załączników zostaną uznane za niekompletne, zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W ramach przedmiotowego postępowania będą brane od uwagę tylko i wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania.
- Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia – 100.
- Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.
RAZEM: 1 kryterium oceny max. 100 pkt.
Sposób oceny: Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny (najniższa cena) = 100 pkt.
Oferent podający najniższą cenę (w PLN) uzyska największą liczbę punktów w danym kryterium.
Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi
w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 100.
K cena - Kryterium cena = (C min / C bof) x 100
C min - Cena najniższej oferty
C bof - Cena badanej oferty
Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 100 punktów

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZIGLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Adres

Braci Gutmanów 7/brak

43-600 Jaworzno

śląskie , Jaworzno

Numer telefonu

32 616 36 70

NIP

6772294223

Tytuł projektu

Promocja produktów firmy ZIGLER POLSKA SP. Z O.O. poprzez udział w wydarzeniach wspierających rozwój eksportu.

Numer projektu

POIR.03.03.03-24-0011/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

POLCHARM ANNA GODEK
Jodłowa 44
05-077 Warszawa-Wesoła
Brutto- 86346,00
Netto- 70200,00
Liczba wyświetleń: 243