Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE DOSTAW WYPOSAŻENIA

Data publikacji: 16.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-05-2019

Numer ogłoszenia

1185316

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 24 maja 2019 r. do godziny 16:00 (wiążąca jest data wpływu oferty do biura Międzynarodowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o.).
Ofertę należy:
1. złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (w godz. 8:00-16:00) lub
2. wysłać pocztą na adres Zamawiającego:
Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o.
ul. Celulozowa 19A/6
87-800 Włocławek
3. lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@mcdz.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@mcdz.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Grabowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

54 230 09 25

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy dostawy wyposażenia w ramach projektu pt. „Spójrz w swoją przyszłość techniku”. W skład zamówienia wchodzi:
Doposażenie stażysty w materiały zużywalne – 50 szt. (środek do czyszczenia, szczypce płaskie, obcinaczka, chusteczki do czyszczenia, pinceta x 2, taśma absorbująca spoiwo lutownicze) – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Olsztyn Miejscowość: Olsztyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 50 uczniów ( 1K ) z Technikum
w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie poprzez wyposażenie stażystów
w materiały zużywalne.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie dotyczy dostawy wyposażenia w ramach projektu pt. „Spójrz w swoją przyszłość techniku”. W skład zamówienia wchodzi:
Doposażenie stażysty w materiały zużywalne – 50 szt. (środek do czyszczenia, szczypce płaskie, obcinaczka, chusteczki do czyszczenia, pinceta x 2, taśma absorbująca spoiwo lutownicze) – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1.

Kod CPV

44512000-2

Nazwa kodu CPV

Różne narzędzia ręczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

44512000-2 – Różne narzędzia ręczne
44424200-0 – Taśma przylepna

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas trwania zamówienia i termin realizacji:
a) Doposażenie stażysty w materiały zużywalne – zgodnie z zadeklarowanym czasem dostawy przez Wykonawcę/Dostawcę

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Potencjał techniczny

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wymagane jest, aby Oferent znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia na warunkach przedstawionych w zapytaniu ofertowym. (ocena dokonywana na podstawie oświadczenia Oferenta).

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów jednakże warunki finansowane przekraczają kwoty założone we wniosku o dofinansowanie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Nie dopuszcza się zlecania zadań podwykonawcom.

Warunki zmiany umowy

Dokonywanie zmian w umowie możliwe jest w sytuacji, gdy wprowadzone zmiany są nieistotne.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca składający ofertę w ramach postępowania musi przesłać komplet dokumentów, na który składa się:
1/ wypełnione przez Wnioskodawcę:
a/ oferta
b/ oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych
c/specyfikacja oferowanego wyposażenia

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium oceny ofert: Cena (brutto) - 70 %
- Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 70,
- Liczba punktów przyznana ofercie zostanie obliczona wg wzoru:

gdzie:
- PC - liczba punktów w kryterium Cena,
- Cn- najniższa cena spośród ważnych ofert,
- Cb- cena badanej oferty.
Ocena punktowa tego kryterium zostanie zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku.
2. Kryterium oceny ofert: Szybkość dostawy – 30%
- Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 30,
- Wykonawca zadeklaruje w ofercie, w ciągu ilu dni roboczych od otrzymania zapotrzebowania Zamawiającego, jest w stanie dostarczyć Zamawiającemu wskazana przez niego ilość wyrobów objętych zamówieniem,
- Zamawiający wymaga, by reakcja Wykonawcy nie była dłuższa niż 15 dni roboczych,
- Liczba punktów przyznana ofercie zostanie obliczona wg zasady określonej w poniższej tabeli:
Lp. Szybkość dostawy
[dni roboczych] Przyznane punkty
1. 15 dni 0
2. 11 do 14 dni 5
3. 6 do 10 dni 15
4. do 5 dni 30

Łączna punktacja = pkt.1/ + pkt.2/
Spośród otrzymanych ofert zostanie wybrana ta, która uzyska najwyższą sumę punktów.

Wykluczenia

Oferent nie może być powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym (zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3).
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO SP. Z O.O.

Adres

Celulozowa 19A/6

87-800 Włocławek

kujawsko-pomorskie , Włocławek

Numer telefonu

509072597

Fax

544262815

NIP

8883123862

Tytuł projektu

Spójrz w swoją przyszłość techniku

Numer projektu

RPWM.02.04.01-28-0005/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Nazwa i adres Wykonawcy:
RENEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
Al. Kazimierza Wielkiego 6E
87-800 Włocławek
2. Data wpłynięcia oferty: 24.05.2019
3. Cena oferty: 15.386,00 PLN
Liczba wyświetleń: 190