Strona główna
Logo unii europejskiej

Pracownik B+R: nurek do badań prototypów

Data publikacji: 14.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-05-2019

Numer ogłoszenia

1185059

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać pod adresem: Stowarzyszenie B-4, ul. Zagłoby 7b, 35 – 304 Rzeszów, nie później niż do dnia 22.05.2019 r. do godz. 09:00.
Oferty można składać osobiście lub przesłać na ww. adres przesyłką pocztową lub kurierską.
2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej następującymi elementami:
a. Nazwą i adresem Zamawiającego (Stowarzyszenie B-4, ul. Zagłoby 7b, 35 – 304 Rzeszów)
b. Nazwą/imię i nazwisko i adresem Wykonawcy
c. Adnotacją „Oferta do zapytania ofertowego z dnia 14.05.2019 r. – Pracownik B+R: nurek do badań prototypów. Nie otwierać do dnia 22.05.2019 r. do godziny 09:15.”
3. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu na adres: Stowarzyszenie B-4, ul. Zagłoby 7b, 35 – 304 Rzeszów.
4. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostaną odrzucone.
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (ul. Zagłoby 7B, 35-304 Rzeszów) w dniu 22.05.2019 r. o godz. 09:15.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Puc

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

739 032 389

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu „Opracowanie technologii wysokosprawnej, wielozadaniowej, podwodnej platformy pływającej wykorzystującej hydroskrzydła”, na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenia), w charakterze Pracownika B+R: nurka do badań prototypów.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu „Opracowanie technologii wysokosprawnej, wielozadaniowej, podwodnej platformy pływającej wykorzystującej hydroskrzydła”, na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenia), w charakterze Pracownika B+R: nurka do badań prototypów.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu „Opracowanie technologii wysokosprawnej, wielozadaniowej, podwodnej platformy pływającej wykorzystującej hydroskrzydła”, na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenia), w charakterze Pracownika B+R: nurka do badań prototypów.

Zamawiający dokona wyboru maksymalnie 8 Wykonawców, tj. maksymalnie 8 osób, które uzyskały kolejno najwyższą liczbę punktów w ustalonych w zapytaniu ofertowym kryteriach oceny ofert. Zasady wyboru Wykonawców i zawierania umów z wybranymi Wykonawcami zostały określone w pkt. 6 niniejszego zapytania ofertowego.

Kod CPV

98363000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi nurkowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

98363000-5 - Usługi nurkowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługi będą świadczone od momentu podpisania umowy (przewidywany termin podpisania umowy: II połowa maja 2019 r.) do listopada 2020 r. tj. łącznie w okresie pełnych 18 miesięcy kalendarzowych i około 5 dni w miesiącu maju.

Zamawiający zakłada, że we wskazanym powyżej okresie zostanie przeprowadzonych ok. 190 godzin badań z udziałem nurków, co średnio daje ok. 10 godzin na miesiąc. Za godzinę świadczenia usługi uznaje się godzinę zegarową tj. 60 min. Prace badawcze z udziałem nurków prowadzone będą w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. Wskazana miesięczna i łączna liczba godzin ma charakter orientacyjny (przewidywany) i może ulec zmianie. Zamawiający zakłada jednoczesny udział min. 2 nurków przy prowadzeniu prac badawczych. Zamawiający nie określa i nie gwarantuje minimalnej ani maksymalnej liczby godzin, jakie będą przypadać na każdego z Wykonawców wybranych w ramach postępowania.
Zasady powierzania usług wybranym Wykonawcom określono w pkt. 6 zapytania ofertowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają wiedzę, umiejętności, doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności posiadają aktualne (ważne) uprawnienia do nurkowania tj. posiadają odpowiedni certyfikat lub inny dokument uprawniający do nurkowania na głębokości min. 30 m;

Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia. Weryfikacja spełnienia powyższego warunku będzie odbywała się na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz na podstawie załączonych do oferty dokumentów, tj.: kopii odpowiedniego certyfikatu lub innego dokumentu uprawniającego do nurkowania na głębokości min. 30 m.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają wiedzę, umiejętności, doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności posiadają aktualne (ważne) uprawnienia do nurkowania tj. posiadają odpowiedni certyfikat lub inny dokument uprawniający do nurkowania na głębokości min. 30 m;

Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia. Weryfikacja spełnienia powyższego warunku będzie odbywała się na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz na podstawie załączonych do oferty dokumentów, tj.: kopii odpowiedniego certyfikatu lub innego dokumentu uprawniającego do nurkowania na głębokości min. 30 m.

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają wiedzę, umiejętności, doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności posiadają aktualne (ważne) uprawnienia do nurkowania tj. posiadają odpowiedni certyfikat lub inny dokument uprawniający do nurkowania na głębokości min. 30 m;

Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia. Weryfikacja spełnienia powyższego warunku będzie odbywała się na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz na podstawie załączonych do oferty dokumentów, tj.: kopii odpowiedniego certyfikatu lub innego dokumentu uprawniającego do nurkowania na głębokości min. 30 m.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
- zadeklarują dyspozycyjność w wymiarze min. 10 godzin w miesiącu (kalendarzowym);

Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia. Weryfikacja spełnienia powyższego warunku będzie odbywała się na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Dyspozycyjność Wykonawcy w miesiącu maju 2019 r. będzie liczona proporcjonalnie, odpowiednio do wskazanej w formularzu oferty liczby godzin dyspozycyjności w pełnym miesiącu kalendarzowym.

- nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie,
- obciążenie Wykonawcy wynikające z umowy zawartej z Zamawiającym nie wykluczy możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych Wykonawcy.

Warunki zmiany umowy

Dopuszcza się możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany dotyczące w szczególności:
a. okoliczności wynikających ze zmiany jakichkolwiek rozporządzeń, przepisów, wytycznych, umowy o dofinansowanie i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy,
b. zmiany okresu realizacji zamówienia na żądanie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych i usprawiedliwionych przez Wykonawcę, w przypadkach gdy:
- powstała konieczność dokonania zmian założeń w zakresie projektu wynikająca ze zmian wprowadzonych w innych elementach projektu badawczego;
- powstały opóźnienia lub niepowodzenia w realizacji innych elementów projektu badawczego, których realizacja ma wpływ na wyniki badań lub uniemożliwia kontynuację umowy;
- prowadzone prace badawcze nie doprowadziły do osiągnięcia zakładanych przez Zamawiającego wyników i kontynuowanie prac jest bezcelowe lub zachodzi konieczność modyfikacji zakresu lub harmonogramu prac;
- wykonania przedmiotu umowy przed terminem umownym;
- zmiany okresu realizacji projektu zaakceptowanej przez Instytucję Pośredniczącą (w tym wydłużenia okresu realizacji projektu), prowadzącej do zmiany okresów realizacji poszczególnych prac przewidzianych do realizacji w ramach projektu (prace badawcze/eksperymentalne prace rozwojowe), w ramach których swoje usługi świadczy Wykonawca,
c. zmiany terminu i warunków płatności wynagrodzenia Wykonawcy,
d. aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę firmy Zamawiającego, zmianę adresu i/lub siedziby Zamawiającego i/lub adresu zamieszkania Wykonawcy, zmianę formy prawnej Zamawiającego itp.
e. zmiany zakresu obowiązków Wykonawcy w przypadku konieczności zmiany zakresu prac wynikającej z przebiegu prac, powstałej z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, w tym w wyniku wprowadzenia zmian w innych elementach projektu badawczego.

Warunki dokonania istotnych zmian umowy:
a. wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez Strony, pod rygorem nieważności.
b. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie pisemnego wniosku o zmianę postanowień umowy wraz z uzasadnieniem.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu prawidłowego złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Złożenia prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza oferty, zawierającego stawkę godzinową brutto tj. stawkę za godzinę zegarową (60 min) świadczenia usług, wyrażoną w złotych polskich, deklarację dyspozycyjności tj. deklarowaną liczbę godzin nurkowania w miesiącu, deklarowany czas na zawiadomienie o nowym terminie/miejscu świadczenia usług po odwołaniu pierwotnego terminu/miejsca a także zawierającego oświadczenie w przedmiocie posiadania przez Wykonawcę kwalifikacji wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz posiadania uprawnień instruktorskich – wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cena wskazana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym. Podana cena brutto winna obejmować kwotę brutto + koszt ZUS Zamawiającego, w przypadku Wykonawcy, który obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym (dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej). Zamawiający zastrzega sobie, że dokona płatności za usługę w kwocie netto (obniżenie podanego wynagrodzenia brutto o koszty obowiązkowych składek ZUS).
2. Złożenia kopii certyfikatu/ów lub innego/ych dokumentu/ów potwierdzającego/ych posiadanie uprawnień do nurkowania na głębokości min. 30 m, zawierającej/ych klauzulę "za zgodność z oryginałem" umieszczoną na każdej stronie dokumentu/ów wraz z datą i czytelnym podpisem Wykonawcy.
3. Jeśli dotyczy - złożenia kopii certyfikatu, dyplomu lub innego dokumentu/ów potwierdzającego/ych posiadanie uprawnień instruktorskich, zawierającej/ych klauzulę "za zgodność z oryginałem" umieszczoną na każdej stronie dokumentu/ów wraz z datą i czytelnym podpisem Wykonawcy.
4. Jeśli dotyczy - złożenia kopii dokumentu/ów potwierdzającego/ych posiadanie uprawnień nurkowych pozwalających na bezpieczne dla środowiska poruszanie się w ekosystemach wodnych, zawierającej/ych klauzulę "za zgodność z oryginałem" umieszczoną na każdej stronie dokumentu/ów wraz z datą i czytelnym podpisem Wykonawcy.
5. Złożenia wypełnionego i podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
6. Złożenia innych dokumentów, których wymóg złożenia wynika z niniejszego zapytania ofertowego (jeśli dotyczy).

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z udziału w postępowaniu, których oferty nie zostały odrzucone, będą podlegać ocenie we wskazanych poniżej kryteriach oceny ofert.
Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert – oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt:
A. Cena (maksymalnie 60 pkt)
B. Posiadanie uprawnień instruktorskich (maksymalnie 15 pkt).
C. Dyspozycyjność (maksymalnie 15 pkt)
D. Deklarowany czas na zawiadomienie o nowym terminie/miejscu świadczenia usługi (10 pkt)

Kryterium: Cena
Kryterium ceny, rozumiane jako wskazana w formularzu oferty stawka godzinowa brutto za świadczenie usług w charakterze nurka do badań prototypów na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, zostanie ocenione zgodnie z poniższym wzorem:
[stawka godzinowa brutto za świadczenie usług w charakterze nurka do badań prototypów wskazana w ofercie z najniższą ceną ÷ stawka godzinowa brutto za świadczenie usług w charakterze nurka do badań prototypów wskazana w ofercie ocenianej] x 60 pkt.
Obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Kryterium: Posiadanie uprawnień instruktorskich
W ramach kryterium posiadanie uprawnień instruktorskich punktowane będzie posiadanie przez Wykonawcę uprawnień nurkowych instruktorskich (dowolnej specjalizacji), zgodnie z poniższymi zasadami:
Posiadanie uprawnień instruktorskich (dowolnej specjalizacji) – 15 pkt
Brak uprawnień instruktorskich (dowolnej specjalizacji) – 0 pkt

Spełnienie ww. kryterium weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty oraz na podstawie załączonych do oferty dokumentów, potwierdzających posiadane uprawnienia instruktorskie (np. kopia certyfikatu, dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień). W razie braku załączenia do oferty wymaganych dokumentów, ww. kryterium uznane zostanie za niespełnione – Wykonawca otrzyma 0 pkt.

Kryterium: Dyspozycyjność
W ramach kryterium dyspozycyjność, ocenie podlegać będzie zadeklarowana przez Wykonawcę w formularzu oferty liczba godzin świadczenia usługi w miesiącu (kalendarzowym).
Liczbę godzin należy podać w pełnych godzinach zegarowych.
Dyspozycyjność osoby realizującej zamówienie będzie oceniana zgodnie z następującymi zasadami:
Dyspozycyjność (w miesiącu kalendarzowym) wynikająca z formularza oferty Liczba punktów
10 godzin 0 punktów
powyżej 10 do 15 godzin 10 punktów
16 i więcej godzin 15 punktów

W razie braku wskazania przez Wykonawcę deklarowanej liczby godzin świadczenia usługi w miesiącu albo wskazania mniej niż 10 godzin, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niespełniająca wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.

Kryterium: Deklarowany czas na zawiadomienie o nowym terminie/miejscu świadczenia usługi
W ramach kryterium deklarowany czas na zawiadomienie o nowym terminie/miejscu świadczenia usługi, ocenie podlegać będzie zadeklarowany przez Wykonawcę czas na zawiadomienie o nowym terminie/miejscu świadczenia usługi po odwołaniu przez Zamawiającego pierwotnie wyznaczonego terminu/miejsca świadczenia usługi, przed nadejściem terminu świadczenia usługi, liczony od dnia następującego po dniu wysłania przez Zamawiającego wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowej (sms) na adres e- mail lub numer wskazany w umowie zawartej z Wykonawcą do dnia, w którym usługa powinna zostać wykonana. Jeżeli dzień następujący po dniu wysłania przez Zamawiającego zawiadomienia przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, bieg terminu pozostałego do dnia, w którym usługa powinna zostać wykonana, rozpoczyna się od dnia następującego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Deklarowany czas na zawiadomienie o nowym terminie/miejscu świadczenia usługi należy wskazać w pełnych dniach roboczych.

Deklarowany czas na zawiadomienie o nowym terminie/miejscu świadczenia usługi będzie oceniany zgodnie z następującymi zasadami:
Deklarowany czas na zawiadomienie o nowym terminie/miejscu świadczenia usługi wynikający z formularza oferty liczony od dnia następującego po dniu wysłania zawiadomienia do dnia, w którym usługa powinna zostać wykonana Liczba punktów
10 dni roboczych 0 punktów
Od 5 do 9 dni roboczych 5 punktów
Poniżej 5 dni roboczych 10 punktów

W razie braku wskazania przez Wykonawcę czasu na zawiadomienie o nowym terminie/miejscu świadczenia usługi albo wskazania czasu dłuższego niż 10 dni roboczych, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niespełniająca wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.
Ostateczna liczba punktów obliczana będzie dla każdej z ofert zgodnie z wzorem:
P = A (pkt) + B (pkt) + C (pkt) + D (pkt)
gdzie:
P - liczba punktów badanej oferty
A - liczba punktów przyznanych w kryterium cena
B- liczba punktów przyznanych w kryterium posiadanie uprawnień instruktorskich
C - liczba punktów przyznanych w kryterium dyspozycyjność
D - liczba punktów przyznanych w kryterium deklarowany czas na zawiadomienie o nowym terminie/miejscu świadczenia usługi

Wykluczenia

Złożenie oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub brak spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w pkt. 5 zapytania ofertowego, będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE B4

Adres

Zagłoby 7b

35-304 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

693596033

NIP

8131644630

Tytuł projektu

Opracowanie technologii wysokosprawnej, wielozadaniowej, podwodnej platformy pływającej wykorzystującej hydroskrzydła

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1193/17-00

Inne źródła finansowania

nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. data wpłynięcia oferty: 22.05.2019 r., godz. 8:32; stawka godzinowa brutto: 618,52 zł.
2. data wpłynięcia oferty: 17.05.2019 r., stawka godzinowa brutto: 724,05 zł
3. data wpłynięcia oferty: 16.05.2019 r.; stawka godzinowa brutto: 725,00 zł.
4. data wpłynięcia oferty: 22.05.2019 r. godz. 8:46; stawka godzinowa brutto: 730,00 zł.
Liczba wyświetleń: 149