Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe w ramach projektu: „Poprawa efektywności energetycznej obiektu i procesu produkcyjnego, szansą na rozwój firmy ELŻBIETA PERZ FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA"

Data publikacji: 14.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-05-2019

Numer ogłoszenia

1185007

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Termin składania ofert: 28.05.2019 godz. 16:00

2. Miejsce składania ofert pisemnych
Ofertę należy złożyć pod adresem: Ul. Odolanowska 105, 63-400 Ostrów Wielkopolski

3. Miejsce składania ofert w formie elektronicznej: Oferty w wersji elektronicznej należy wysyłać na adres e-mail osoby wskazanej do kontaktu: perzdariusz@gmail.com

4. Sposób przygotowania oferty:
a) Forma pisemna
Ofertę sporządzoną w języku polskim, należy umieścić w zamkniętej kopercie opisanej:
Nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis: „oświetlenie”.
b) Forma elektroniczna
Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej - skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres mailowy Zamawiającego wskazany do kontaktów w sprawie procedury zamówienia. W tytule maila powinna znaleźć się informacja o tym, że mail zawiera ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

perzdariusz@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Daniel Kowalczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

62 7354518

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja oświetlenia

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: ostrowski Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Poprawa efektywności energetycznej obiektu i procesu produkcyjnego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia obejmująca zakup i wymianę dotychczasowych lamp oświetleniowych wyposażonych w tradycyjne źródła światła na oprawy wyposażone w energooszczędne źródła światła typu LED

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Wykluczenia

zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ELŻBIETA PERZ FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA

Adres

Odolanowska 105

63-400 Ostrów Wielkopolski

wielkopolskie , ostrowski

Numer telefonu

609 737 878

NIP

6221970384

Tytuł projektu

Poprawa efektywności energetycznej obiektu i procesu produkcyjnego, szansą na rozwój firmy ELŻBIETA PERZ FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA

Numer projektu

RPWP.01.05.03-30-0011/17-00

Inne źródła finansowania

nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

EL-KO Usługi Elektryczne Adrian Kołodziej, ul. Długa 10, 63-421 Przygodzice - oferta wpłynęła dnia 27.05.2019, 15 tys. zł netto
Liczba wyświetleń: 131