Strona główna
Logo unii europejskiej

„Przewóz uczestników w ramach dwóch 1-dniowych wizyt studyjnych”

Data publikacji: 14.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-05-2019

Numer ogłoszenia

1185000

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 22.05.2019 r. do godz. 11:00 (dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej)
2) Wykonawca może złożyć ofertę:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: projektzp@info.p.lodz.pl (w tym przypadku należy przesłać podpisany skan oferty wraz z wymaganymi dokumentami)
b) w formie pisemnej (papierowej), w siedzibie Zamawiającego budynek A-28, pok. 206 lub przesłać na adres:
Politechnika Łódzka, Dział Zamówień Publicznych,
ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projektzp@info.p.lodz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

1) Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Małgorzata Sikora – sprawy merytoryczne tel. 42 631 23 00 Anna Żakowska-Sykuła – sprawy formalne tel. +48 42 631 21 04

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

1) Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Małgorzata Sikora – sprawy merytoryczne tel. 42 631 23 00 Anna Żakowska-Sykuła – sprawy formalne tel. +48 42 631 21 04

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest transport 20 studentów w ramach dwóch niezależnych 1-dniowych wizyt studyjnych do Pleszewa oraz Nowej Soli.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: pleszewski Miejscowość: Pleszewo woj. wielkopolskie oraz Nowa Sól woj. lubuskie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przewóz uczestników w ramach dwóch 1-dniowych wizyt studyjnych

Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje wynajęcie busa/mikrobusa wraz z kierowcą oraz transport 20 osób w ramach 1-dniowych wizyt studyjnych na trasie:
1) Łódź – Pleszew – Łódź: w dniu 24.05.2019 roku
2) Łodzi - Nowa Sól – Łódź: w dniu 14.06.2019 roku
Ramowy plan wyjazdu w dniu 24.05.2019 rok:
o wyjazd z miasta Łodzi teren Politechniki Łódzkiej ul. Stefanowskiego 1/15 - około godzina 7:00
o przyjazd do Pleszewa ul. Fabryczna 7 63-300 – około godziny 9:30
o wyjazd z Pleszewa ul. Fabryczna 7 – około godziny 13:30
o przyjazd do Łodzi teren Politechniki Łódzkiej ul. Stefanowskiego 1/15 - około godziny 16:00
Ramowy plan wyjazdu w dniu 14.06.2019 rok:
o wyjazd z miasta Łodzi teren Politechniki Łódzkiej ul. Stefanowskiego 1/15 - około godzina 6:00
o przyjazd do Nowej Soli - ul. Inżynierska 8 67-100 – około godziny 10:30
o wyjazd z Nowej Soli ul. Inżynierska 8 - około godziny 14:30
o przyjazd do Łodzi teren Politechniki Łódzkiej ul. Stefanowskiego 1/15 - około godziny 19:00

Kod CPV

60100000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie transportu drogowego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą;
60140000-1 Nieregularny transport osób.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji: 24 maja 2019 r. (piątek) oraz 14 czerwca 2019 r. (piątek)

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania niniejszego zamówienia, jeżeli wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.).

Wykaz oświadczeń / dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie Wykonawcy w Załączniku nr 1 do Zaproszenia, tj. w Formularzu Ofertowym.

Potencjał techniczny

Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada potencjał techniczny do wykonania niniejszego zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje minimum 1 pojazdem dopuszczonym do ruchu i spełniającym wymagania określone przepisami prawa, posiadającym aktualne ubezpieczenie OC i NW oraz aktualne badania techniczne, przystosowanym do przewozu osób umożliwiających przewóz osób (jednym kursem) z ilością nie mniej niż 20 miejsc siedzących.

Wykaz oświadczeń / dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Oświadczenie Wykonawcy w Załączniku nr 1 do Zaproszenia, tj. w Formularzu Ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna, iż Wykonawca dysponuje osobą do wykonania niniejszego zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje przynajmniej jedną posiadającą uprawnienia do prowadzenia autobusu/ busu (prawo jazdy kategorii C/D zgodnie z przepisami prawa, tj. zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym) posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu autobusami/busami (jako kierowca).

Wykaz oświadczeń / dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Oświadczenie Wykonawcy w Załączniku nr 1 do Zaproszenia, tj. w Formularzu Ofertowym.

Warunki zmiany umowy

Zmiany umowy przewidziano we wzorze umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W niniejszym postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć Ofertę, na którą składają się:
a. Formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Zaproszenia,
b. Pełnomocnictwo (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych),
c. Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

a. cena C - 80 %
b. zaoferowanie klimatyzacji w pojeździe - 10 %
c. zaoferowanie rozkładanych foteli z pasami bezpieczeństwa w pojeździe - 10 %
Sposób przyznawania punktacji:
a. cena:
C = (Cmin/Cb)*80
gdzie: Cmin – najniższa oferowana cena
Cb – cena oferowana w badanej ofercie
b. zaoferowanie klimatyzacji w pojeździe
TAK – 10 pkt. ; NIE – 0 pkt.
c. zaoferowanie rozkładanych foteli z pasami bezpieczeństwa w pojeździe
TAK – 10 pkt. ; NIE – 0 pkt.

Wykluczenia

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia następującego oświadczenia:
a) Oświadczenie Wykonawcy w Załączniku nr 1 do Zaproszenia, tj. w Formularzu Ofertowym o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym rozumianych jako wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
i. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
ii. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
iii. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
iv. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Adres

Stefana Żeromskiego 116

90-924 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

426312107

Fax

426312869

NIP

7270021895

Tytuł projektu

Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z051/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Krzysztof Sadowski
Szczawin Duży ul. Strykowska 113
95-002 Smardzew

Data wpływu oferty: 16.05.2019 r.
Cena oferty brutto: 3.045,60 PLN.
Liczba wyświetleń: 104