Strona główna
Logo unii europejskiej

Modernizacja stacji odwadniania i zagęszczania oraz rozbudowa układu napowietrzania bloku biologicznego

Data publikacji: 14.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-06-2019

Numer ogłoszenia

1184941

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na cały przedmiot zamówienia. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Wartość oferty powinna być podana w PLN liczbowo i słownie, obejmować całość kosztów wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, uwzględniać ewentualne opusty i rabaty.
3. Wszystkie dokumenty i strony oferty powinny być podpisane przez osobę/osoby umocowaną/e do reprezentowania Oferenta.
4. Ofertę należy złożyć w dwóch starannie i trwale zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna winna być opatrzona napisem ,,Oferta – modernizacja stacji odwadniania i zagęszczania”, a koperta wewnętrzna winna być opatrzona adresem Oferenta.
5. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: 59-220 Legnica, ul. Nowodworska 1 – sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2019 r. do godz. 13.00. Oferty złożone po tym terminie będą odesłane bez otwierania z wykorzystaniem koperty wewnętrznej.
6. Otwarcie ofert: dnia 31.05.2019 r. o godz. 13.15 w siedzibie LPWiK S.A., sala konferencyjna, parter.
7. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
8. Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć informacje, dokumenty wymienione w pkt. XVII Zapytania ofertowego – zasada konkurencyjności.
9. Zamawiający umożliwi zapoznanie się z obiektem przed złożeniem oferty. Propozycję terminu wizji lokalnej Wykonawca winien zgłosić wysyłając informację e-mailem na adres: przetargi@lpwiksa.pl. Wizja lokalna odbędzie się po potwierdzeniu terminu przez Zamawiającego w miejscu: Zakład Oczyszczania Ścieków, ul. Spokojna 20, 59 220 Legnica.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Hryculak, Kierownik Jednostki Realizującej Projekt, e-mail: przetargi@lpwiksa.pl, fax 76 856 73 03

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa stacji zagęszczania i odwadniania osadu oraz instalacji napowietrzania bloku biologicznego na Oczyszczalni ścieków w Legnicy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego – zasada konkurencyjności – Opis Przedmiotu Zamówienia.

45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica – etap III” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Legnica Miejscowość: Legnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest usprawnienie działania istniejącej oczyszczalni ścieków w Legnicy.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa stacji zagęszczania i odwadniania osadu oraz instalacji napowietrzania bloku biologicznego na Oczyszczalni ścieków w Legnicy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego – zasada konkurencyjności – Opis Przedmiotu Zamówienia.

45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica – etap III” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

c. d. w treści Zapytania ofertowego - zasada konkurencyjności zamieszczonym na stronie www.lpwiksa.pl w zakładce Przetargi -> Przetargi unijne

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia do dnia 31.08.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie § 5 ust. 12 pkt. I Regulaminu UE 2014-2020.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki uczestnictwa w postępowaniu tj.
i. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi
ii. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w przedmiocie zamówienia prac i czynności

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki uczestnictwa w postępowaniu tj.

iii. posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia tj.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty i prawidłowo ukończył co najmniej dwa zadania obejmujące wykonanie robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 60 000 RLM lub Qdśr nie mniejszej niż 10 000 m3/d

Za wykonane roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w taki sposób, że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, dla których wystawiono Świadectwo Przejęcia lub Protokół Odbioru Końcowego lub Pozwolenie na Użytkowanie.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców, powyższy warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców (nie dopuszcza się sumowania doświadczenia).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki uczestnictwa w postępowaniu tj.

iv. dysponują lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj.

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

1. Kierownik Budowy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje:
a. uprawnienia budowlane(*2) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
b. doświadczenie zawodowe(*1) na stanowisku kierownika budowy w tym minimum na jednej zakończonej robocie budowlanej polegającej na wykonaniu (budowy, przebudowy, rozbudowy) oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 60 000 RLM lub Qdśr nie mniejszej niż 10 000 m3/d .
2. Kierownik robót sanitarnych - osoba posiadająca następujące kwalifikacje:
a. uprawnienia budowlane(*2) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
b. doświadczenie(*1) zawodowe na stanowisku co najmniej kierownika robót, w tym minimum na jednej robocie budowlanej polegającej na wykonaniu (budowy, przebudowy, rozbudowy) oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 60 000 RLM lub Qdśr nie mniejszej niż 10 000 m3/d.
3. Kierownik robót elektrycznych i AKPiA - osoba posiadająca następujące kwalifikacje:
a. uprawnienia budowlane(*2) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i AKPiA,
b. doświadczenie(*1) zawodowe na stanowisku co najmniej kierownika robót, w tym minimum na jednej robocie budowlanej polegającej na wykonaniu (budowy, przebudowy, rozbudowy) oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 60 000 RLM lub Qdśr nie mniejszej niż 10 000 m3/d.
4. Programista SCADA,
a. minimum 1 osoba posiadająca doświadczenie we wdrażaniu systemów SCADA. Wskazana osoba musi wykazać się doświadczeniem polegającym na udziale w realizacji co najmniej 2 projektów budowy systemów SCADA o ilości zmiennych powyżej 10 000, w tym co najmniej 1 projektu zrealizowany w zakresie gospodarki wodno- ściekowej.
b. Wskazana osoba winna potwierdzić doświadczenie w budowie systemów SCADA stosownymi certyfikatami i dopuszczeniami co najmniej 1 producenta takich systemów.
5. Programista PLC
a. minimum 1 osoba posiadające doświadczenie w programowaniu systemów sterowania PLC na oczyszczalni ścieków. Wskazana osoba musi wykazać się doświadczeniem polegającym na udziale w realizacji co najmniej 2 inwestycji, w ramach których wykonany został (dla każdej z nich) system sterowania złożony z minimum 5 sterowników PLC,
b. Wskazana osoba winna potwierdzić doświadczenie w programowaniu systemów sterowania PLC stosownymi certyfikatami i dopuszczeniami co najmniej 1 producenta takich systemów.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców, powyższy warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że łącznie go spełniają.

UWAGA: Zamawiający dopuszcza, aby funkcję Programisty SCADA oraz Programisty PLC sprawowała ta sama osoba. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji Kierownika budowy z pozostałymi funkcjami osób wykonujących czynności w ramach zamówienia.

(*1) Przez doświadczenie zawodowe (w przypadku osób od których wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych, doświadczenie liczone jest w okresie od daty uzyskania stosownych uprawnień do daty składania ofert), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2018.1265 t.j. z dnia 2018.06.29 ze zm.), należy rozumieć doświadczenie zawodowe uzyskane w trakcie:
- zatrudnienia,
- wykonywania innej pracy zarobkowej,
lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Oznacza to, że doświadczenie zawodowe uzyskuje się m. in. poprzez lata pracy zarobkowej w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej co najmniej 6 miesięcy. Warunek doświadczenia zawodowego zawiera także doświadczenie praktyczne tj. wymóg nabycia, w trakcie tego doświadczenia zawodowego, określonych umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań o określonym stopniu złożoności.
(*2) Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j. z dnia 2018.06.22 ze zm. – dalej „ustawa PB”), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2018.2272 t.j. z dnia 2018.12.05 ze zm. – dalej „ustawa o uznawaniu kwalifikacji”)

c. d. w treści Zapytania ofertowego - zasada konkurencyjności zamieszczonym na stronie www.lpwiksa.pl w zakładce Przetargi -> Przetargi unijne

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki uczestnictwa w postępowaniu tj.

1) Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 2 000 000,00 PLN*.
2) Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 6 000 000,00 PLN* (na jeden wypadek niezależnie od liczby zdarzeń).

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku.

* W przypadku podania przez Wykonawców danych w innych walutach niż w PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Dodatkowe warunki

1. Wnoszenie wadium
1) Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych.
3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego bank PEKAO SA 67 1240 6814 1111 0000 4937 4658, wpisując w tytule przelewu: „Wadium – modernizacja oczyszczalni ścieków”.
4) Wadium wnoszone w pozostałych dopuszczalnych formach należy wnieść w oryginale dołączając do oferty w odrębnej kopercie, opatrzonej opisem „Wadium”.
5) Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form.
6) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium jest skuteczne tylko w przypadku uznania rachunku bankowego Zamawiającego należną kwotą wadium.
7) W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem)
c) kwotę gwarancji (poręczenia)
d) termin ważności gwarancji (poręczenia)
e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż wykonawca, którego ofertę wybrano:
- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, lub
- wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie złożył dokumentów lub oświadczeń na potwierdzenie spełniania warunków uczestnictwa lub pełnomocnictw, nie udowadniając, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
2. Zasady zwrotu wadium
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je w kwotach wniesionych.
3. Zatrzymanie wadium
1) Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie złoży dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
2) Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile było wymagane)
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

Warunki zmiany umowy

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, z zastrzeżeniem poniższych ustępów.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. Przewiduje się możliwość dokonania zmian umowy w przypadku, gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) nastąpią istotne zmiany przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia;
2) nastąpi zmiana harmonogramu płatności z tytułu dofinansowania ze środków UE
3) nastąpią zmiany obowiązującej stawki VAT, ulec zmianie może cena w takim zakresie w jakim będzie to wynikało z przepisów;
4) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
5) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie można wykonać zamówienia w terminie, a w szczególności w przypadku wystąpienia:
- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o okres przestojów i opóźnień;
- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne, i inne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający okresowi ich występowania;
- wprowadzenia zmian w dokumentacji i realizacji robót w terminie uniemożliwiającym dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania robót, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o okres braku możliwości realizacji robót;
- innych przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający zaistniałym przerwom;
- uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczącymi skrócenia terminu. Zmiana skutkuje skróceniem terminu o uzgodniony okres.
6) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
7) w wyniku zaistnienia okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć np.
- zmiana w rozwiązaniach projektowych dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,
- zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo Budowlane uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,
- zmiany dokonane zostaną podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo Budowlane i dokonane zostaną zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo Budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;
8) konieczne będzie wprowadzenie zmian będących następstwem zawieszenia Robót budowlanych przez Zamawiającego;
9) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w Zapytaniu ofertowym – zasada konkurencyjności nr JRP/353/P-2/01/19 warunkami archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności:
- niewypały i niewybuchy;
- ujawnione stanowiska archeologiczne;
10) zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejścia w życie umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany.
4. Wprowadzenie zmian dotyczących treści o charakterze informacyjnym lub instrukcyjnym, niezbędnym do realizacji Umowy, w szczególności zmian dotyczących numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany osób upoważnionych do komunikowania się, zmiany osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji Umowy wraz z adresami, numerami telefonów, telefaksów, adresów poczty elektronicznej, itp. nie są zmianami istotnymi i zawsze dopuszczalne za porozumieniem stron.
5. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich, wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną w formie pisemnej.
6. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdym zdarzeniu mogącym mieć wpływ na niewykonanie umowy w terminie
7. Dla robót, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było przewidzieć, wycena będzie się opierała na stawkach lub cenach z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” dla województwa dolnośląskiego, w kwartale poprzedzającym okres realizacji robót oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku Robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – zasada konkurencyjności),
2) wykaz wykonanych zadań w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych usług, określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty (na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – zasada konkurencyjności),
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (na formularzu stanowiącym Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego – zasada konkurencyjności),
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6) polisy potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

1) dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1) – 4) oraz 6)
2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
3) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu potwierdzającego, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

c. d. w treści Zapytania ofertowego - zasada konkurencyjności zamieszczonym na stronie www.lpwiksa.pl w zakładce Przetargi -> Przetargi unijne

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) Cena – P(C) – waga 60%
2) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – P(D) – waga 10%
3) Parametry techniczne i eksploatacyjne kluczowych urządzeń technologicznych – P(U) – waga 30%

2. Sposób obliczania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów:

1) Cena – P(C) – waga 60%

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena brutto łącznie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia podana w formularzu oferty.

Sposób obliczania liczby punktów dla w/w kryterium:

Pi(C) = C of, min x 60
C of, bad

gdzie:

Pi(C) liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Cena”
C of. min najniższa cena (łącznie z podatkiem VAT) spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
C of. bad cena oferty badanej (łącznie z podatkiem VAT).

W tym kryterium wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

Sposób obliczania ceny:

 Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wynagrodzenie Wykonawcy łącznie z podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego – zasada konkurencyjności – Opis Przedmiotu Zamówienia. Cena powinna być wyliczona w następujący sposób:

cena = wartość netto + kwota należnego podatku VAT

Stawkę podatku VAT należy określić zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018.2174 t.j. z dnia 2018.11.21 ze zm.). Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.

 Wykonawca dokonując obliczenia ceny winien wycenić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
 Cena podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym jest ceną ryczałtową. Warunki zmiany ceny, sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia, określone zostały w Załączniku nr 7 do Zapytania ofertowego – zasada konkurencyjności – Wzór umowy z wykonawcą.
 W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

2) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – P(D) – waga 10%

Ocenie w ramach kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” podlegać będzie doświadczenie Kierownika budowy.

 W przypadku gdy Wykonawca wykaże, że osoba wskazana na stanowisko Kierownika budowy pełniła funkcję Kierownika Budowy na 1 (jednej) zakończonej robocie budowlanej polegającej na wykonaniu (budowy, przebudowy, rozbudowy) oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 60 000 RLM lub Qdśr nie mniejszej niż 10 000 m3/d – otrzyma 0 pkt.
 W przypadku gdy Wykonawca wykaże, że osoba wskazana na stanowisko Kierownika Budowy pełniła funkcję Kierownika Budowy na zakończonej robocie budowlanej polegającej na wykonaniu (budowy, przebudowy, rozbudowy) oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 60 000 RLM lub Qdśr nie mniejszej niż 10 000 m3/d – otrzyma odpowiednio:

- 5 pkt w przypadku wykazania pełnienia w/w funkcji na 2 (dwóch) zamówieniach
- 10 pkt w przypadku wykazania pełnienia w/w funkcji na 3 (trzech) zamówieniach

W przypadku zmiany osoby pełniącej funkcję Kierownika budowy: Osoba wskazana na stanowisko Kierownika Budowy musi posiadać wykazany w ofercie poziom doświadczenia przez cały okres realizacji zadania.

W tym kryterium wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 punktów.

4. Zasady oceny za kryterium „Parametry techniczne i eksploatacyjne kluczowych urządzeń technologicznych"– P(U) - maksymalnie 30 pkt

Ocena dokonana będzie na podstawie Oferty i wymienionych parametrów technicznych i jakościowych w Wykazie urządzeń kluczowych (Formularz stanowi Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego – zasada konkurencyjności

c. d. w treści Zapytania ofertowego - zasada konkurencyjności zamieszczonym na stronie www.lpwiksa.pl w zakładce Przetargi -> Przetargi unijne

Wykluczenia

Z postępowania wyklucza się:

1. Wykonawców, z którymi Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie mowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy.
2. Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.
3. Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
4. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
5. Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
6. Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
7. Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
8. Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
9. Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
10. Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
11. Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.
12. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w wyniku ponownego wezwania do wniesienia wadium albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
13. Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
14. Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Nowodworska 1

59-220 Legnica

dolnośląskie , Legnica

Numer telefonu

76-855-47-55

Fax

76-856-73-03

NIP

6910007232

Tytuł projektu

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica – etap III

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0052/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Postępowanie zostało unieważnione przez Zamawiającego.

Uzasadnienie zgodnie z § 5 ust. 15 pkt. 1) ppkt. b) „Regulaminu udzielania zamówień publicznych realizowanych przez LPWiK S.A. w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Liczba wyświetleń: 206