Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe Nr 38/ORC/POIR.01.01.01-00- 0512.16/2019 z dnia 14.05.2019 r. na dostawę układu przemiennika częstotliwości w ilości 1 sztuki stanowiącego element do budowy i zainstalowania w prototypie mikrosiłowni ORC o mocy do 30 kWel.

Data publikacji: 14.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-05-2019

Numer ogłoszenia

1184868

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w co najmniej jeden z poniższych sposobów:

1. za pośrednictwem poczty elektronicznej - skan podpisanej i podstemplowanej oferty wraz ze
wszystkimi wymaganymi załącznikami na adres ciofani@marani.pl, podając w tytule maila OFERTA
NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 38/ORC/POIR.01.01.01-00-0512.16/2019

2. osobiście w siedzibie Zamawiającego w zapieczętowanej kopercie zaadresowanej
Pan Karol Ciofani
MARANI Sp. z o.o.
ul. Szybowa 14c
41-808 Zabrze
z dopiskiem OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 38/ORC/POIR.01.01.01-00-0512.16/2019

3. za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesyłką kurierską na adres MARANI Sp. z o.o.
Pan Karol Ciofani
ul. Szybowa 14c
41-808 Zabrze
z dopiskiem OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 38/ORC/POIR.01.01.01-00-0512.16/2019

Termin dostarczenia oferty rozumiany jest jako termin wpływu (fizycznego doręczenia) oferty do
siedziby Zamawiającego (a nie jej nadania) lub jej otrzymania na adres e-mail. Oferta dostarczona po
terminie zostanie odrzucona.

SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY

1. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania
ofertowego. Powinna być podstemplowana, parafowana na każdej stronie i podpisana przez osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferty niezłożone na formularzu nie będą
rozpatrywane.

2. Do formularza oferty należy dołączyć dokument, potwierdzający upoważnienie osoby
podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy (jeśli nie wynika to z dokumentów
rejestrowych).

3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych tzn. złożona ofertowa musi
obejmować cały zakres dostawy, objętej niniejszym zapytaniem ofertowym. Złożenie oferty
częściowej lub wariantowej powoduje jej wykluczenie z udziału w postępowaniu.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów uzupełnienia braków,
korekty błędów lub wyjaśnień treści złożonych ofert. Wyznaczy w tym celu odpowiedni termin i
zakres wymaganych korekt i/lub uzupełnień. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkować
odrzuceniem oferty.

5. Oferta zostanie odrzucona, jeśli jej treść nie będzie odpowiadała wymogom niniejszego Zapytania
ofertowego oraz w szczególności specyfikacji zamówienia zawartej w punkcie OPIS PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA.

6. W przypadku odrzucenia oferty, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec
Zamawiającego.

7. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ciofani@marani.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karol Ciofani

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 604 285 266

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa układu przemiennika częstotliwości w ilości
1 sztuki stanowiącego element do budowy i zainstalowania w prototypie mikrosiłowni
ORC o mocy do 30 kW el., zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym Załącznik nr 4 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Zabrze Miejscowość: Zabrze

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowanie o zamówienie prowadzone jest w związku z realizacją przez MARANI Sp. z o.o
projektu nr POIR.01.01.01-00-0512/16, pn.: "Opracowanie dwóch prototypów mikrosiłowni ORC
wykorzystujących ciepło odpadowe z procesów technologicznych", dofinansowanego w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia
prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1
„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Celem projektu jest
opracowanie, zbudowanie oraz przebadanie dwóch prototypów mikrosiłowni ORC (Organic Rankine
Cycle) o mocach do 10 kWel. i do 30 kWel. wykorzystujących ciepło odpadowe z procesów
przemysłowych, na bazie polskiej myśli naukowo- technicznej, w celu ich komercjalizacji.
Zamówienie dotyczy dostawy elementów do budowy i na stale zainstalowanych w prototypie
mikrosiłowni ORC o mocy do 30 kWel.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa układu przemiennika częstotliwości w ilości
1 sztuki stanowiącego element do budowy i zainstalowania w prototypie mikrosiłowni
ORC o mocy do 30 kWel., zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym Załącznik nr 4 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Pozostałe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia musi być:
1.1. fabrycznie nowy,
1.2. wyposażony w kartę katalogową zawierającą dane techniczne i zakres parametrów pracy
układu przemiennika częstotliwości
1.3. wyposażony w rysunek gabarytowy, instrukcję montażu oraz instrukcję obsługi układu przemiennika
częstotliwości
1.4. objęty obligatoryjnie gwarancją udzieloną przez Wykonawcę na każdą, na okres minimum
24 miesięcy, liczony od dnia podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego
stwierdzającego odbiór przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
Z zastrzeżeniem, że wskazana gwarancja nie może wyłączać uprawnień Zamawiającego
przysługujących mu z tytułu rękojmi.

Kod CPV

32552420-7

Nazwa kodu CPV

Przemienniki częstotliwości

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi do 120 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy z Zamawiającym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie przewidziano warunków w ramach przedmiotowego kryterium.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy dysponujący odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Spełnienie warunku weryfikowane będzie w formule spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia stanowiącego element Załącznika nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO - Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy na dzień złożenia oferty dysponują
potencjałem technicznym zdolnym do wykonania zamówienia. Spełnienie warunku weryfikowane
będzie w formule spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia stanowiącego element
Załącznika nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO - Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa
w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy na dzień złożenia oferty dysponują
potencjałem organizacyjnym i kadrowym zdolnym do wykonania zamówienia. Spełnienie warunku
weryfikowane będzie w formule spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia
stanowiącego element Załącznika nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO - Oświadczenie o spełnieniu
warunków uczestnictwa w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy na dzień złożenia oferty znajdują się
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Spełnienie warunku
weryfikowane będzie w formule spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia stanowiącego element Załącznika nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO - Oświadczenie o
spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

1. Na podstawie zapytania ofertowego i treści oferty wyłonionej w toku postępowania ofertowego
oraz w porozumieniu z wyłonionym Wykonawcą, zostanie przygotowana Umowa, która będzie
dokumentem wiążącym obie strony w zakresie warunków realizacji zamówienia.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
2.1. odwołania postępowania, zamknięcia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania
przyczyny,
2.2. zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
2.3. wydłużenia okresu, w którym nastąpi wybór najkorzystniejszej oferty. W takim przypadku
Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców o wydłużeniu okresu, w którym odbywa się
ocena złożonych ofert,
2.4. wystąpienia do Wykonawców z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu ważności
złożonych przez nich ofert,
2.5. zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku,
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców o zmianie zapytania ofertowego. Jeżeli w
wyniku zmiany treści zapytania ofertowego niezbędne będzie uzyskanie dodatkowego czasu na
wprowadzenie odpowiednich zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania oferto czas
niezbędny do dokonania tych zmian, informując o tym Wykonawców oraz zamieszczając informację
na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone zapytanie ofertowe. W przypadku
zamknięcia Postępowania Wykonawcom nie przysługują roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.
Zamawiający nie przewiduje postępowania odwoławczego od decyzji Zamawiającego podjętych w
trakcie Postępowania.

3. Zamawiający dopuszcza płatność zaliczkową na poczet realizacji przedmiotu zamówienia w
wysokości nieprzekraczającej 30% ceny brutto przedmiotu zamówienia i przewiduje 14
dniowy termin płatności dla płatności zaliczkowej od dnia doręczenia przez Wykonawcę,
Zamawiającemu, prawidłowo wystawionej faktury pro forma na kwotę zaliczki.

4. Zamawiający przewiduje 21 dniowy termin płatności pozostałej części ceny, od dnia dostarczenia
przez Wykonawcę układu przemiennika częstotliwości w ilości 1 sztuki, na podstawie prawidłowo
wystawionej przez Wykonawcę i dostarczonej Zamawiającemu faktury VAT, po zakupie i dostawie
prawidłowego przedmiotu zamówienia.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z poniższymi zasadami.

a) Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw lub usług od dotychczasowego wykonawcy,
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie
następujące warunki:
i) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
ii) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów
dla zamawiającego,
iii) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie.

b) Jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie
następujące warunki:
i) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
ii) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

c) W przypadku, gdy Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy
Wykonawca:
i) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za
sobą innych istotnych zmian umowy,
ii) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego
podwykonawców.

d) Jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza
niż 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10%
wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.


2. Za okoliczności stanowiące podstawę do zmiany umowy zgodnie z lit. b) lub d) powyżej rozumie
się w szczególności:
a) działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, występujące
po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie zawarcia umowy,
b) zmiany przepisów prawa po dniu podpisania umowy mające wpływ na treść umowy,
c) zmiany stawek podatku od towarów i usług dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmian
Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, które wejdą w życie po dniu
zawarcia umowy, a przed wykonaniem dostawy przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia,
d) wydanie przez Instytucję Organizującą Konkurs decyzji zawierającej zmiany zakresu zadań,
terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie
zobowiązany, a mających wpływ na przedmiot zamówienia,
e) przyczyny niezawinione przez żadną ze stron, powodujące, że nie jest możliwe zachowanie co
najmniej jednego z następujących warunków: wykonanie umowy w terminie, zachowanie terminów
realizacji dostawy, zachowanie terminu odbioru końcowego, zachowanie określonego terminu płatności.

3. Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy może dotyczyć w szczególności:
a) terminów realizacji zamówienia,
b) terminów realizacji poszczególnych etapów dostawy,
c) terminów odbioru,
d) terminów płatności.

4. Zmiany i uzupełnienia postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wypełniony druk oferty stanowiący Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO - Formularz
oferty.
2. Wypełniony druk oferty stanowiący Załącznik nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO - Oświadczenie o
spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu.
3. Wypełniony druk oferty stanowiący Załącznik nr 3 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO - Oświadczenie o
braku powiązań osobowych i kapitałowych.
4. Aktualny odpis z dokumentu rejestrowego Wykonawcy.
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeśli dotyczy) – w przypadku, jeśli ofertę
podpisuje osoba inna niż wskazana we właściwym rejestrze.
6. Szczegółowa oferta wraz z kartą katalogową zawierającą dane techniczne i zakres parametrów
pracy układu przemiennika częstotliwości zawierające informacje dotyczące wymagań technicznych
zawartych zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 4 do
ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT, WAGI PUNKTOWE ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
1. Oferty zostaną ocenione zgodnie z następującymi kryteriami: cena (C) – waga kryterium 90%,
termin realizacji przedmiotu zamówienia (T) – waga kryterium 5%, długość okresu gwarancji (G) -
waga kryterium 5%.

Ocena w ramach kryterium cena: do porównania ofert brana będzie cena netto (bez podatku VAT) za
realizację przedmiotu zamówienia. W przypadku określenia ceny w walucie innej niż polski złoty, do
przeliczenia ceny na potrzeby porównania ofert zastosowany zostanie średni kurs danej waluty
ogłaszany przez NBP w dniu złożenia oferty. Sposób dokonania oceny w kryterium cena: liczba
punktów danej oferty C = Cena najtańszej oferty/Oferowana cena x 90 pkt.

Ocena w ramach kryterium termin realizacji przedmiotu zamówienia: do porównania ofert brany
będzie termin realizacji przedmiotu zamówienia określony w formularzu oferty. Sposób dokonania
oceny w kryterium termin realizacji przedmiotu zamówienia: liczba punktów danej oferty T =
Najkrótszy termin realizacji w dniach spośród przedstawionych ofert/ Termin realizacji analizowanej
oferty x 5 pkt.

Ocena w ramach kryterium długość okresu gwarancji: do porównania ofert brana będzie długość
okresu gwarancji w pełnych miesiącach od dnia podpisania przez Strony protokołu
zdawczo-odbiorczego stwierdzającego odbiór przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego bez
zastrzeżeń określona w formularzu oferty. Sposób dokonania oceny w kryterium długość okresu
gwarancji: liczba punktów danej oferty G = Okres gwarancji analizowanej oferty w miesiącach /
Najdłuższy okres gwarancji w miesiącach x 5 pkt.

Punkty uzyskane przez ofertę w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert zostaną zsumowane.
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według wzoru: O (1 do n) = C
+ T + G , gdzie O (1 do n) – całkowita liczba punktów dla danej oferty (od 1 do n), C – liczba punktów
w kryterium cena, T – liczba punktów w kryterium termin realizacji przedmiotu zamówienia,
G – liczba punktów w kryterium długość okresu gwarancji.
Suma punktów stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Maksymalna możliwa do uzyskania
liczba punktów wynosi 100,00. Do realizacji zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza dla realizacji
przedmiotu zamówienia na podstawie najwyższej liczby punktów O (1 do n)

2. Wyniki działań matematycznych, dokonywanych przy ocenie badania oferty podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. W przypadku uzyskania w ten sposób równej liczby punktów dla co najmniej dwóch ofert, dokonuje się ponownych wyliczeń, zaokrąglając wyniki działań matematycznych do czwartego miejsca po przecinku.

3. W przypadku, gdy najwyższą końcową liczbę punktów uzyska więcej niż jedna oferta, Zamawiający spośród ofert z równą końcową liczbą punktów dokona wyboru oferty najbardziej korzystnej, gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko (mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu). W tym celu Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawców, których oferty uzyskały najwyższą końcową liczbę punktów o uzupełnienie oferty poprzez podanie wskazanych przez Zamawiającego informacji dotyczących oddziaływania przedmiotu oferty na środowisko. Termin na uzupełnienie oferty zostanie określony przez Zamawiającego, jednak nie może być on krótszy niż 3 dni robocze od dnia otrzymania wezwania. Brak odpowiedzi na to wezwanie w wymaganym terminie uznaje się za tożsame z wycofaniem oferty.

4. Uzupełnienia oferty, o którym mowa w pkt. 3 powyżej należy dokonać w sposób właściwy dla złożenia oferty.

5. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w ciągu 10 dni od upływu terminu składania ofert i zostanie udokumentowana protokołem.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane przez Zamawiającego
podmiotom powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca składa oświadczenie o niepozostawianiu z Zamawiającym w żadnym ze stosunków
opisanych powyżej - Zał. nr 3 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO.
Ponadto z postępowania ofertowego wyklucza się WYKONAWCĘ,
1. który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia;
2. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: o którym mowa w
art.165a, art.181-188, art.189a, art.218-221, art.228-230a, art.250a, art.258 lub art.270-309 ustawy z
dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny lub art.46 lub art.48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie; o
charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks
karny; skarbowe; o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP;
3. jeżeli osobę pełniącą funkcję członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w
pkt.2;
4. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłaty tych należności;
5. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w
błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w
postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
dokumentów;
6. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7. który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8. który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik,
a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy
o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie
Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9. który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między
Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych;
10. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
11. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.332 ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. Prawo
restrukturyzacyjne, lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art.366 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe;
12. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
13. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa Zał. nr 2 do ZAPYTANIA
OFERTOWEGO - Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MARANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Szybowa 14c

41-808 Zabrze

śląskie , Zabrze

Numer telefonu

+48 601 411 558

Fax

32 416 30 98

NIP

6310020661

Tytuł projektu

Opracowanie dwóch prototypów mikrosiłowni ORC wykorzystujących ciepło odpadowe z procesów technologicznych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0512/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres Wykonawcy: Zakład Energoelektroniki TWERD Sp. z o. o., ul. Aleksandrowska 28-30, 87-100 Toruń, NIP: 9562337873
Data wpłynięcia oferty: 15.05.2019 r.
Cena: 33 000,00 zł netto, 40 590,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 129