Strona główna
Logo unii europejskiej

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Siedliskach - budowa 3-go bioreaktora na wykonanym fundamencie żelbetonowym w systemie „zaprojektuj i wybuduj” nr projektu RPMP.05.03.02-12-0995/17

Data publikacji: 14.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-06-2019

Numer ogłoszenia

1184857

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Bobowa, dnia 27 maja 2019 roku
Znak postępowania: RIiGK.271.7.2019 r.

Do wszystkich Wykonawców
INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Siedliskach - budowa 3-go bioreaktora na wykonanym fundamencie żelbetonowym w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, nr projektu RPMP.05.03.02-12-0995/17

Zamawiający informuje, że z uwagi na wysoki stopień skomplikowania dokumentacji przetargowej i wolę zachowania należytej staranności przez Wykonawców w celu złożenia ofert przetargowych, Zamawiający zmienia termin składania ofert i wyznacza nową datę na: 12 czerwca 2019 roku.

Miejsce, godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem,
________________________________
Burmistrz Bobowej – mgr Wacław Ligęza

Miejsce i sposób składania ofert

1. Termin składania ofert: 29.05.2019 r., godz. 10:00.
2. Miejsce składania ofert: Gmina Bobowa, ul. Rynek 21, 38 – 350 Bobowa.
3. Termin otwarcia ofert: 29.05.2019 r., godz. 10:15.
4. Miejsce otwarcia ofert: Gmina Bobowa, ul. Rynek 21, 38 – 350 Bobowa.
5. Za termin złożenia oferty przyjmuję się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na swojej stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/ugbobowa oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl informacje z otwarcia ofert.
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przedwczesne otwarcie lub zaginięcie oferty nieoznaczonej niezgodnie z powyższym opisem.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

W sprawach związanych z przedmiotem postępowania: Tomasz Kiełbasa tel. 18 35 14 300 wew. 26, w sprawach formalno – prawnych – Piotr Mazur - tel. 533 533 942

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Kiełbasa tel. 18 35 14 300 wew. 26, Piotr Mazur - tel. 533 533 942

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Siedliskach - budowa 3-go bioreaktora na wykonanym fundamencie żelbetonowym, tj. zaprojektowanie oraz wykonanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Siedliska, gmina Bobowa – budowa 3 – go bioreaktora na wykonanym fundamencie żelbetonowym wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń, decyzji, jak i wszelkich prac budowlano montażowych dot. robót opisanych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (dalej: PFU – załączniki nr 8a i 8b do niniejszego Zapytania) oraz niewymienionych, a koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: gorlicki Miejscowość: Bobowa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Siedliskach – budowa 3 – go bioreaktora na wykonanym fundamencie żelbetonowym w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Przedmiot zamówienia

Inwestycja obejmuje rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Siedliska, polegającej na montażu trzeciego bioreaktora wraz z wyposażeniem technologicznym, energetycznym i orurowaniem, celem zwiększenia jej przepustowości z 720 m³/d na 1070 m³/d. Oczyszczalnia działa w oparciu o metodę niskoobciążonego osadu czynnego, w zamontowanych reaktorach BBR zachodzą procesy utleniania zanieczyszczeń organicznych, nitryfikacja, denitryfikacja i stabilizacja osadu.
Bioreaktor stanowić będzie zbiornik stalowy w formie walca o wysokości 12 m i średnicy 9 m, kryty dachem i posadowiony na istniejącym fundamencie żelbetonowym. Zbiornik zostanie uzbrojony w następujące urządzenia technologiczne i aparaturę kontrolno – pomiarową: tubę powietrza o mocy 18 kW, dekanter odpływowy DN 150 mm o wydajności 250 m³/h, sondę hydrostatyczną, sondę tlenu, sondę pH, sondę temperatury,sondę pojawienia się piany.
Do zbiornika doprowadzone zostaną następujące instalację: instalacja powietrza – rurociąg DN 150 mm, instalacja ścieków surowych – rurociąg DN 150 mm, instalacja PIX z rur z polipropylenu o średnicy 25 mm, instalacja wody z rur PE o średnicy DN 150 mm.
Ze zbiornika odprowadzone zostaną i połączone z istniejącą instalacją: ścieki oczyszczone – rurociąg DN 150 mm, spust ścieków – rurociąg DN 150 mm. W zakresie instalacji zasilających i sterowniczych wykonane zostaną: dostawa i montaż wraz z podłączeniem wyposażenia szafy sterowniczej w układy zabezpieczeń, sterowania i AKP wraz z wymianą sterownika stosownie do potrzeb związanych z rozbudową, dostawa i montaż wraz z podłączeniem okablowania zasilającego i sterowniczego dmuchawy, turbiny powietrza, pompy wirowej osadu, armatury regulacyjnej, szafki pneumatyki, układów do pomiaru poziomu piany, temperatury, napełnienia, pH i tlenu, montaż i podłączenie w szafie sterowniczej przemiennika częstotliwości dmuchawy aktualizacja wizualizacji w stacji operatorskiej wykonanie podłączeń wyrównawczych instalacji wykonanie ochrony odgromowej zbiornika wykonanie przełączeń sita i napędu kraty koszowej prace kontrolno – pomiarowe
Ponadto w projekcie przewidziano: wymianę istniejącego sita spiralnego na sito bębnowe o wydajności 45 l/s wykonanie remontu kraty koszowej w zakresie wymiany napędu kraty, wymiana silnika o mocy 1,5 kW na silnik o mocy 2,0 kW zakup pompy kanalizacyjnej o wydajności 30 l/s
Szczegółowy zakres: sporządzenie projektu budowlanego, a następnie projektu wykonawczego rozbudowy oczyszczalni ścieków, uzyskanie do projektu niezbędnych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych prawem (w tym decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, wszelkie uzgodnienia i decyzje uzyskiwane będą przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę (pozwolenie na budowę uzyskiwane będzie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz) lub zgłoszenia robót budowlanych, wykonanie robót rozbiórkowych, dostawę materiałów i urządzeń na podstawie opracowanych i zatwierdzonych projektów, dostarczenie kompletu oznakowani, instrukcji z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji zaprojektowanego i wykonanego obiektu, przeprowadzenie wymaganych prób i uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na odprowadzenie ścieków komunalnych, wykonanie instrukcji obsługi bhp i p.poż. niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji zaprojektowanego i wykonanego obiektu budowlanego, wyposażenie obiektu w sprzęt ochrony pożarowej, bhp i p.poż, opłaty za nadzory obce i badania wymagane dla uzyskania efektu i pozwolenia na użytkowanie itp., inwentaryzację powykonawczą.
UWAGA: W trakcie prac związanych z rozbudową oczyszczalni Wykonawca będzie musiał zapewnić ciągłość oczyszczalni ścieków

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkim wymaganych prawem uzgodnień czy ostatecznych pozwoleń: do dnia: 31.03.2020 r.
2. Termin wykonania robót: do dnia: 30.09.2020 r.
3. Rozliczenia z Wykonawcą będą regulowane fakturami częściowymi:
a) pierwsza faktura – za wykonanie i dostarczenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem uzgodnień czy pozwoleń,
b) druga faktura – po dokonaniu odbioru robót.
4. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury w sposób elektroniczny za pośrednictwem platformy, a Zamawiający jest zobowiązany do ich odbierania zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Warunek zostanie spełniony jeśli:
Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie nie wcześniej niż ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowanie oczyszczalni ścieków, w tym co najmniej jedną o wartości min. 500.000,00 złotych brutto oraz załączy dowód potwierdzający, że ww. roboty zostały wykonane należycie, w szczególności, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do waluty obcej określonej w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia zapytania ofertowego na stronie internetowej.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w zakresie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, potencjału technicznego oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunek zostanie spełniony jeśli:
Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuję, lub będzie dysponował osobami zdolnymi do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi, tj.:
kierownikiem budowy – posiadającym następujące kwalifikacje:
- ważne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2018 poz. poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- posiadającego aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w zakresie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, potencjału technicznego oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Dodatkowe warunki

Brak

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności z wymienionych poniżej:
a) Zmiana terminu realizacji Umowy:
- w przypadku następstwa działania organów administracji, w szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; o ile ww. okoliczności nie są następstwem winy umyślnej lub nieumyślnej Wykonawcy i o ile opóźnieniom tym Wykonawca nie mógł zapobiec działając z najwyższą starannością,
- siły wyższej, w tym w szczególności działania na terenie budowy: amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, fal ciśnieniowych, działania sił natury w postaci: podtopień, niekorzystnych lub nietypowych dla danego okresu warunków atmosferycznych, takich jak np.: wielodniowe ulewy, huragany i tornada, dokonujące zniszczeń bezpośrednio w miejscu realizacji robót, długotrwała niska temperatura powietrza, itp. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone wpisem w dzienniku budowy dokonanym w pierwszym dniu ich wstrzymania, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
- pojawienie się nowszej technologii wykonania Przedmiotu Umowy, pozwalającej na zaoszczędzeniu czasu realizacji Umowy lub jej kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,
- konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej,
- odmienne od przyjętych w dokumentacji geologicznej, przekazanej przez Zamawiającego, warunki geologiczne lub architektoniczno - budowlane, skutkujące niemożliwością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
- konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
- konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych/materiałowych ze względu na kolizję z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczą się do zmian koniecznych, umożliwiających uniknięcie lub usunięcie kolizji, niemożliwej do przewidzenia na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
- Konieczność zawieszenia robót przez Zamawiającego z powodów wystąpienia przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonania przedmiotu umowy:
b) Konieczności wykonania robót zamiennych,
c) Konieczności wykonanie robót dodatkowych,
d) Rezygnacji z wykonania części robót budowlanych,
e) Zmiany warunków płatności w przypadku: zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji Umowy, w szczególności dotyczących przepisów podatkowych, np. zamiany ustawowej stawki podatku VAT.
f) Zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:
- zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2, pkt 3 ustawy pzp.
- robót zamiennych lub dodatkowych których łączna wartość również przekracza 15% ceny brutto za całość przedmiotu zamówienia.
- rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót.
Wartość zmian o których mowa powyżej ustala się:
- tam, gdzie jest to możliwe na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego podstawę wyliczenia brutto wynagrodzenia (roboty odpowiadające opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub roboty o charakterze podobnym do tych robót),
- w przypadku braku możliwości zastosowania tych wskazań to jest braku kosztorysu ofertowego z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia na podstawie średnich cen jednostkowych opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach i biuletynach dla województwa małopolskiego aktualnych w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana.
Zmiana ta może nastąpić jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, kierownika budowy i pisemnego zatwierdzenia Zamawiającego.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę.
Zmiany Umowy, o których mowa powyżej mogą nastąpić wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
1.1. formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania,
1.2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące braku istnienia przesłanek do wykluczenia z postępowania – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania,
1.3. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania,
1.4. potwierdzenie wniesienia wadium (wymagania dotyczące wadium opisane zostały w Rozdz. VIII) – w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz należy złożyć oryginał dokumentu potwierdzającego jego wniesienie.

Zamówienia uzupełniające

Brak

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
a) cena - 60% - sposób oceny: Minimalizacja
b) okres gwarancji - 40% - sposób oceny: Maksymalizacja
2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w oparciu o wyżej przedstawione kryteria i ich wagi.
Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone następująco:
a) kryterium – cena:
(Cn / Cof.b. x 100) x 60% = ilość punktów, gdzie:
Cn - najniższa cena spośród ofert,
Cof.b. - cena oferty badanej,
100 - wskaźnik stały,
60% - procentowe znaczenie kryterium ceny.
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium „cena” otrzyma maksymalną ilość 60 punktów. Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów.
b) kryterium – okres gwarancji:
Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie okres gwarancji jaki udzieli na wykonany przedmiot zamówienia w latach, licząc od daty odbioru końcowego. Okres gwarancji należy podać w pełnych latach.
Najniższy dopuszczalny okres gwarancji podlegający ocenie – 5 lat
Najwyższy okres gwarancji podlegający ocenie –7 lat

W zakresie kryterium: przedłużenie terminu gwarancji (waga 40 %) – (przy obowiązkowo wymaganej gwarancji 5 lat) za przedłużenie terminu gwarancji do 6 lat (czyli o kolejny 1 rok) oferta może uzyskać 20 punktów, natomiast za przedłużenie terminu gwarancji do 7 lat (czyli o kolejne 2 lata) oferta może uzyskać 40 punktów.
Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt D Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). W przypadku, gdy Wykonawca w pkt D Formularza ofertowego przedłuży termin gwarancji o więcej niż 2 lata, Zamawiający uzna, iż Wykonawca zaoferował maksymalny możliwy termin przedłużenia gwarancji, czyli 2 lata. W przypadku zaś, gdy Wykonawca pozostawi w pkt 2 Wzoru oferty niewypełnioną rubrykę dotyczącą terminu przedłużenia gwarancji Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie przedłuża terminu gwarancji.
Punkty w powyższych kryteriach zostaną zsumowane.
Maksymalna ilość punktów jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

Wykluczenia

3.1 Z postępowania wyklucza się:
a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
b) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
- którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, att.218-221, art.228-230a, art. 250a, art. 258 lub art.270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j: Dz. U. z 2016 r. poz.176),
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa wart. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.-Kodeks karny,
- skarbowe;
c) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. b),
d) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
e) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,
f) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
g) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
h) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu,
i) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
j) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz.703),
k) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
l) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t.: Dz. U. z 2018 r., poz.798), złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
m) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (j.t.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (j.t.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2344).
n) Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 3.1pkt. d niniejszego Rozdziału, w przypadku gdy Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA MOSZCZENICA

Adres

Samorządowa 4

38-321 Moszczenica

małopolskie , gorlicki

Numer telefonu

183541300

Fax

18 35 41 085

NIP

7381021958

Tytuł projektu

Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej

Numer projektu

RPMP.05.03.02-12-0995/17-00

Inne źródła finansowania

Projekt finansowany jest Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Jest to projekt partnerski.
Beneficjentem jest Gmina Moszczenica (lider projektu).
Zapytanie ogłoszone jest na rzecz Gminy Bobowa (partner projektu - zamawiający) współfinansującej zakres niniejszej inwestycji.

Dane Zamawiającego:
Nazwa Zamawiającego: Gmina Bobowa
Adres Zamawiającego: ul. Rynek 21, 38 – 350 Bobowa
NIP: 7382129965
Numer telefonu: 18/3514300
Numer fax: 18/3514321
E-mail: um@bobowa.pl
Adres strony internetowej: http://www.bobowa.pl/BIP/
Znak postępowania: RIiGK.271.7.2019 r
Projekt nr RPMP.05.03.02-12-0995/17 pn. „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej” realizowany jest w ramach Oś 5. Ochrona środowiska Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych Poddziałanie 5.3.2. Gospodarka wodno — kanalizacyjna — spr, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Bobowa, dnia 14 czerwca 2019 roku

RIiGK.271.7.2019 rINFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Zapytania Ofertowego: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Siedliskach - budowa 3-go bioreaktora na wykonanym fundamencie żelbetonowym w systemie „zaprojektuj i wybuduj” nr postępowania: RIiGK.271.7.2019 r.Zamawiający – Gmina Bobowa na podstawie Rozdz. XIX ust. 1.4 pkt b) informuję, iż unieważnia ww. postępowanie z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
Liczba wyświetleń: 280