Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie dokumentacji projektu technicznego Pływającej Pochylni Pontonowej (PPP)

Data publikacji: 16.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-05-2019

Numer ogłoszenia

1184601

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 28 maja 2019 r, do godz. 14.00 pod adresem 70-966 Szczecin, ul. Łady2. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej).
2. Ofertę należy złożyć w jeden z niżej wymienionych sposobów:
- osobiście w siedzibie Zamawiającego lub
- przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres siedziby Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 maja 2019 r. o godz. 8.00 w siedzibie Zamawiającego, pod adresem 70-966 Szczecin, ul. Łady 2.
4. Sposób przygotowania oferty oraz forma jej składania.
4.1. Ofertę należy złożyć zgodnie z załączonym do zapytania ofertowego Formularzem Ofertowym (Załącznik nr 1).
4.2. Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane zgodnie z rozdziałem III Zapytania Ofertowego (Załącznik nr 5).
4.3. Oferta powinna być wypełniona komputerowo, w sposób czytelny.
4.4. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane i spięte.
4.5. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi zostać parafowana.
4.6. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym do reprezentowania podmiotu składającego ofertę lub przedłoży do oferty stosowne pełnomocnictwo.
4.7. W przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów.
4.8. Zamawiający odrzuci i nie będzie brał pod uwagę przy ocenie oferty niespełniającej warunków określonych niniejszym zapytaniem ofertowym lub złożonej po terminie.
Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
4.9. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
4.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego, a także jego odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku nieotrzymania dofinansowania lub gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia lub bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie ponadto uprawnienie do powtórzenia czynności w postępowaniu albo unieważnienia postępowania, jeżeli podmiot lub podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub zasadami w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.
4.11. W toku oceny i badania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.
4.12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem Zamawiającego oraz zapisem: 'Oferta na wykonanie dokumentacji projektu technicznego Pływającej Pochylni Pontonowej (PPP)'.
4.13. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia upływu terminu na złożenie ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sebastian Michalak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

601140385

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi wykonania dokumentacji projektu technicznego Pływającej Pochylni Pontonowej (PPP).
Dokumentacja będzie podlegała zatwierdzeniu przez Polski Rejestr Statków.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup usługi wykonania dokumentacji projektu technicznego Pływającej Pochylni Pontonowej (PPP).

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektu technicznego Pływającej Pochylni Pontonowej (PPP).
Funkcjonowanie Pływającej Pochylni Pontonowej (PPP) winno być oparte na rozwiązaniach opatentowanych przez Finomar Sp. z o.o. „Sposób zmiany wysokości położenia konstrukcji wielkogabarytowych oraz urządzenie do zmiany wysokości położenia konstrukcji wielkogabarytowych” (Decyzja DP.P400426.13.jwyr Urzędu Patentowego RP o udzieleniu patentu z 20.10.2015) – kopia w załączeniu (Załącznik nr 6).
Funkcje użytkowe Pływającej Pochylni Pontonowej (PPP) spełnienie których należy uwzględnić przy projektowaniu:
- możliwość przesunięcia obiektu z nabrzeża do wody o wysokości średniej 323-346 cm ponad lustrem wody i w odwrotnym kierunku,
- możliwość zwodowania obiektu z Pływającej Pochylni Pontonowej (PPP) przez kontrolowane zanurzenie i/lub pochylenie (zabalastowanie) Pływającej Pochylni Pontonowej (PPP),
- możliwość transportu obiektów wielkogabarytowych na pokładzie w rejonie morza przy udziale holownika.
W konstrukcji Pływającej Pochylni Pontonowej (PPP) należy wydzielić zbiorniki, których sekwencyjne napełnianie wodą balastową lub opróżnianie powodować będzie obniżanie lub podwyższanie pokładu głównego względem lustra wody. Pokład główny winien być wzmocniony, dzięki czemu możliwe będzie umieszczanie na jego powierzchni demontowanych torów do przesuwania lub budowanych obiektów. Ponadto pokład główny pontonu będzie wyposażony w demontowane relingi zapewniające bezpieczną pracę.
Wymiary główne (założenia) Pływającej Pochylni Pontonowej (PPP):
- Długość L = 48,00 m
- Szerokość B = 18,00 m
- Wysokość do pokładu głównego H = 4,00 m
- Zanurzenie pontonu pustego = 0,86 m
- Zanurzenie z ładunkiem 500 t = 1,582 m
- Zanurzenie maksymalne z zachowaniem zdolności do pływania = 3,06 m.
Uwaga:
a. Wymiary główne L i B mogą być skorygowane podczas prac projektowych w granicach ±3%,
b. Wysokość H i wartości zanurzenia określone zostały jako orientacyjne i winny zostać określone w toku prac projektowych przy spełnieniu warunku funkcjonalności projektu,
c. W konstrukcji Pływającej Pochylni Pontonowej (PPP) należy dążyć do minimalnego zanurzenia i minimalnej masy własnej Pływającej Pochylni Pontonowej (PPP).
Zakres i wymagania dotyczące wykonania projektu technicznego:
- Wykonawca powinien dostarczyć komplet dokumentacji wymaganej przez przepisy Polskiego Rejestru Statków (PRS), wraz z wymaganymi przez PRS obliczeniami niezbędnymi do zatwierdzenia dokumentacji, oraz pozostałe dokumenty wymienione w Załączniku nr 5 ('Zapytanie Ofertowe').
Dokumentacja powinna być wykonana w wersji elektronicznej, w postaci plików dwg.(rysunki) i xls. (listy materiałowe).
W ramach wykonywania projektu oferent zobowiązuje się do rozwiązywania problemów na etapie wykonawstwa technicznego w porozumieniu z przedstawicielami zamawiającego, w zakresie wystąpienia problemów i kolizji, których nie uwzględnił na etapie projektowania.
2. Pływająca Pochylnia Pontonowa (PPP) powinna być zaprojektowania w oparciu o przepisy Polskiego Rejestru Statków (PRS) zgodnie klasą lodową pozwalającą na samodzielną żeglugę w rozrzedzonych, drobno pokruszonych lodach na morzach niearktycznych w lekkich warunkach lodowych, pozwalającą na uzyskanie w/w funkcjonalności w warunkach zalodzenia. Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbywać się zgodnie z przepisami PRS, zgodnie z wiedzą i sztuką budownictwa okrętowego, normami technicznymi i w sposób umożliwiający realizację projektu. Projekt techniczny podlega zatwierdzeniu przez Polskie Rejestr Statków.
3. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym ekspertyzy techniczne, konsultacje, o ile to konieczne.
4. Pozostałe wymagania i warunki opisano w Zapytaniu Ofertowym (Załącznik nr 5).

Kod CPV

71242000-6

Nazwa kodu CPV

Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – dokumentacja projektu technicznego – do 90 dni od dnia podpisania umowy.
Przewidywany termin podpisania umowy z Wykonawcą – w ciągu 30 dni od dnia wyłonienia Wykonawcy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a. Wykaz doświadczeń w usługach opracowywania dokumentacji projektowej o których mowa w Zapytaniu Ofertowym (Załącznik nr 5) pkt 1 ppkt a.; w formie oświadczenia zawierający co najmniej nazwę projektu, numer zatwierdzenia, nazwę Towarzystwa Klasyfikacyjnego - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania,
b. Wykaz doświadczeń w usługach wykonywania dokumentacji prac załadunkowych metodą przesuwania na obiekty pływające o którym mowa w Zapytaniu Ofertowym (Załącznik nr 5) pkt 1 ppkt d.; według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.

Potencjał techniczny

O realizację zamówienia mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, umożliwiającym realizację zamówienia.

Dodatkowe warunki

Pozostałe warunki umieszczono w oryginale Zapytania Ofertowego (Załącznik nr 5) oraz załącznikach:
1. Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy,
2. Załącznik nr 2 - Wykaz Doświadczenia - obiekty pływające,
3. Załącznik nr 3 - Wykaz doświadczenia w projektowaniu prac załadunkowych,
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
5. Załącznik nr 6 - Decyzja DP.P400426.13.jwyr Urzędu Patentowego RP o udzieleniu patentu z 20.10.2015

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania usługi w następujących przypadkach:
- wystąpienie siły wyższej,
- w przypadku gdy dostarczony projekt techniczny będzie wymagał uzupełnienia o dodatkowe rysunki, obliczenia wymagane ze strony Towarzystwa Klasyfikacyjnego, a były one nieznane w momencie podpisania umowy.
- w przypadku innych okoliczności wynikłych podczas procesu projektowania, które uniemożliwiają osiągniecie założonych funkcji lub parametrów, a których to nie można było przewidzieć wcześniej.
W powyższych przypadkach zmiana terminu wykonania usługi nastąpi na podstawie aneksu do umowy, termin zostanie wydłużony proporcjonalnie o czas dostawy wymaganych dokumentów lub czas wystąpienia siły wyższej.
W innych przypadkach opóźnień powstałych z winy Wykonawcy zostaną naliczone umowne kary kontraktowe w wysokości 1% od wartości kontraktu za każdy dzień zwłoki.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta złożona powinna być zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. Wraz z ofertą należy złożyć:
1. Wykaz doświadczenia, jakim na potrzeby niniejszego postępowania legitymuje się Wykonawca, złożony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do niniejszego Zapytania.
2. Aktualna opłacona Polisa OC Wykonawcy (lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia).
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania.
4. W przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów.
5. Oświadczenie o dysponowaniu środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia (umieszczone na formularzu ofertowym).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny oferty oraz informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.
Kryterium oceny / znaczenie procentowe:
- cena brutto / 100%,

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:
A. Sposób oceny kryterium ceny brutto (max 100%).
(Cena oferty najtańszej / cena oferty badanej) x 100 = liczba pkt.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A, przy czym punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę
z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
Zamawiający odrzuca oferty jeżeli:
- oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu,
- oferta jest niepełna lub nie spełnia wymagań niniejszego ogłoszenia.

Wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru do niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.
2. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy nie spełniający warunków udziału
w postępowaniu wymienionych w pkt III Zapytania Ofertowego (Załącznik nr 5).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FINOMAR SP. Z O.O.

Adres

Łady 2/n/d

70-966 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

(91) 43 24 600

NIP

8511002398

Tytuł projektu

Budowa wielofunkcyjnego pontonu zatapialnego (pływającej pochylni pontonowej) do budowy, wodowania i transportu kadłubów statków i ich elementów oraz innych konstrukcji wielkogabarytowych, z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych i sposobu działania opatentowanego przez Finomar Sp. z o.o.

Numer projektu

RPZP.01.05.00-32-S003/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

"Navalconsulting" Piotr Paweł Chmielewski
ul. Monte Cassino 2/6
72-600 Świnoujście

Data wpłynięcia oferty: 28.05.2019r.

Cena: 190000 zł + 0% Vat
Liczba wyświetleń: 137