Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe prowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności, na "Budowę elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Kruszewnia".

Data publikacji: 12.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-06-2019

Numer ogłoszenia

1184580

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana I
Zamawiający informuje, iż w związku ze złożonymi pytaniami do postępowania modyfikuje warunek dotyczący:
-wiedzy i doświadczenia, który otrzymuje następujące brzmienie:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym w tym okresie: co najmniej 1 dostawy polegającej na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 0,9 MW, a dostawa ta została wykonana należycie.
Jednocześnie zmianie ulega warunek dotyczący
-Sytuacji finansowej i ekonomicznej który otrzymuje następujące brzmienie:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli:
a) Wykonawca będzie posiadał aktualną, opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o sumie gwarancyjnej w wysokości co najmniej 2 000 000,00 PLN,
b) Wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 2 500 000,00 PLN.
Zamawiający zamieszcza jednocześnie zapytanie ofertowe zgodne z wprowadzonymi zmianami.
Zmiana II
W związku z zadanymi pytaniami Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany poprzez dodanie wzoru umowy jako załącznika nr 6 do zapytania ofertowego oraz w związku z powyższym ujednolica zapytanie ofertowe zgodnie z wzorem umowy.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.06.2019 r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - Kruszewnia 18A, 14-300 Morąg.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adam Hlebowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

507-193-116

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy minimalnej 0,999 MW wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego o długości 17m opartej minimalnie na panelach fotowoltaicznych polikrystalicznych w ilości 3996 i mocy minimalnej panelu 250W dla firmy Bolesław Hlebowicz w miejscowości Kruszewnia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: ostródzki Miejscowość: Kruszewnia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy zadania " Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Kruszewnia".

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy minimalnej 0,999 MW wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego o długości 17m opartej minimalnie na panelach fotowoltaicznych polikrystalicznych w ilości 3996 i mocy minimalnej panelu 250W dla firmy Bolesław Hlebowicz w miejscowości Kruszewnia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.
Jednocześnie Zamawiający określa minimalne gwarancje na elementy składowe instalacji:
a)panele fotowoltaiczne- 10 lat
b)konstrukcja wsporcza- 25 lat
c)inwertery solarne- 10 lat
d)prace instalacyjne - 5 lat

Kod CPV

09332000-5

Nazwa kodu CPV

Instalacje słoneczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozpoczęcie od dnia zawarcia umowy.
Zakończenie do dnia 30.09.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym w tym okresie: co najmniej 1 dostawy polegającej na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 0,9 MW, a dostawa ta została wykonana należycie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli:
• wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne dla wykonania zamówienia, tj. posiada ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii ( art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę. Jednocześnie wybrany wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy wskazać osobę posiadającą niezbędne kompetencje oraz przedstawić dokumentacją potwierdzającą ten fakt.
• wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę. Jednocześnie wybrany wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy wskazać osobę posiadającą niezbędne kompetencje oraz przedstawić dokumentacją potwierdzającą ten fakt.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli:
a) Wykonawca będzie posiadał aktualną, opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o sumie gwarancyjnej w wysokości co najmniej 2 000 000,00 PLN,
b) Wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 2 500 000,00 PLN.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane – pod rygorem nieważności - wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku zaistnienia poniższych okoliczności:
2.1. W odniesieniu do terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadkach:
a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania - fakt ten musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru na piśmie,
b) wstrzymania robót przez właściwe organy administracji publicznej na podstawie przepisów Prawa budowlanego,
c) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
d) konieczności wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron,
e) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
f) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy w terminie umownym, zgodnie z ZO. Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone pismem. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnień rozpoczęcia prac. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.
2.2. W przypadku zmiany ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, w sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT, o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT, obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy
3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że żaden z powyższych zapisów nie obliguje Zamawiającego do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany, a jedynie wprowadza taką możliwość.
4. Strona wnioskująca o zmianę Umowy przedkłada drugiej stronie propozycję zmian wraz z pisemnym uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Podpisana oferta,
2. Aktualna i opłacona polisa OC,
3. Podpisane i uzupełnione oświadczenie o braku powiązań,
4. Podpisane i uzupełnione oświadczenie o dysponowaniu potencjałem,
5. Podpisane i uzupełnione oświadczenie o zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy,
6. Informacja z banku/instytucji potwierdzająca wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową,
7. Wykaz dostaw.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewidziano.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium nr 1 - Cena oferty – waga kryterium 50 %

Kryterium nr 2 - Gwarancja na wykonane prace – waga kryterium 10 %

Kryterium nr 3 – Sprawność paneli – waga kryterium 20%

Kryterium nr 4 – Gwarancja na uzyskiwaną mocy paneli na poziomie 84 % przez okres 25 lat – waga kryterium 20%

2. Metodologia przyznawania punktacji
Maksymalna liczba punktów jaką zdobyć może Oferent wynosi 100 punktów, w podziale na poszczególne kryteria (według ich wagi):

Kryterium nr 1 – 50 punktów
Kryterium nr 2 – 10 punktów
Kryterium nr 3 – 20 punktów
Kryterium nr 4 – 20 punktów

Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikających z kryteriów oceny oferty, wyliczanych na podstawie następującego wzoru:

Kryterium nr 1 - Łączna cena oferty

Wartość oferty najtańszej (w PLN)
Punkty = ------------------------------------------------ x 100 x znaczenie 50% (max. 50 pkt.)
Wartość oferty badanej (w PLN)

Kryterium nr 2 – Gwarancja na wykonane prace – Oferta w kryterium „gwarancja na wykonane prace” może uzyskać maksymalnie 10 punktów według następujących zasad:
a) w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji na okres 5 lat, licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia - Wykonawca otrzyma: 0 pkt.
b) w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji na okres dłuższy niż 5 lat, licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia - Wykonawca otrzyma: 10 punktów,
Kryterium „gwarancja na wykonane prace” – rozpatrywane będzie na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartej w Formularzu Oferty, gdzie Wykonawca powinien wskazać okres łącznej gwarancji, wyrażoną w postaci całkowitej liczby lat. Zamawiający ustala minimalny wymagany okres gwarancji na okres 5 lat a maksymalny na okres 25 lat licząc od daty przekazania i odbioru przedmiotu zamówienia.

Kryterium nr 3 – Sprawność paneli - Oferta w kryterium „sprawność paneli” może uzyskać maksymalnie 20 punktów według następujących zasad:
a) w przypadku deklaracji sprawności paneli poniżej 18,9 % - Wykonawca otrzyma: 0 pkt.
b) w przypadku deklaracji sprawności paneli równej lub większej niż 18,9 % - Wykonawca otrzyma: 20 punktów,
Kryterium „Sprawność paneli” – rozpatrywane będzie na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartej w Formularzu Oferty.

Kryterium nr 4 - Gwarancja na uzyskiwaną mocy paneli na poziomie 84 % przez okres 25 lat - Oferta w kryterium „Gwarancja na uzyskiwaną mocy paneli na poziomie 84 % przez okres 25 lat” może uzyskać maksymalnie 20 punktów według następujących zasad:
a) w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji na uzyskiwaną mocy paneli na poziomie 84 % przez okres 25, licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia - Wykonawca otrzyma: 20 pkt.
b) w przypadku deklaracji nie udzielenia gwarancji na uzyskiwaną mocy paneli na poziomie 84 % przez okres 25, licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia - Wykonawca otrzyma: 0 punktów,
Kryterium „Gwarancja na uzyskiwaną mocy paneli na poziomie 84 % przez okres 25” – rozpatrywane będzie na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartej w Formularzu Oferty.

Wykluczenia

1. Z postępowania wyklucza się wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Z postępowania wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BOLESŁAW HLEBOWICZ

Adres

14-300 Kruszewnia

warmińsko-mazurskie , ostródzki

Numer telefonu

66838991

NIP

7411500883

Tytuł projektu

Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Kruszewnia

Numer projektu

RPWM.04.01.00-28-0167/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

CORAL W.Perkowski, J. Pewkowski Sp. j. z siedzibą przy ulicy Podleśnej 3, 16-070 Choroszcz, 11.06.2019 r., 3 426 780,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 357