Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa, instalacja oraz uruchomienie dwóch fabrycznie nowych, gotowych do pracy urządzeń chromatografu cieczowego kompletnego (UHPLC)

Data publikacji: 12.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-06-2019

Numer ogłoszenia

1184568

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć listownie, kurierem lub osobiście na adres Zamawiającego (Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta w Postępowaniu Nr 11/POIR/2.1
NIE OTWIERAĆ przed dniem: (wskazanym w pkt X.2 zapytania ofertowego).

2. Ofertę wraz z załącznikami należy składać do dnia 12.06.2019 r. do godziny 15.00. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
3. Oferty wysłane pocztą należy nadać ze stosownym wyprzedzeniem, aby mogły być dostarczone przed upływem terminu podanego w punkcie 2 powyżej (data i godzina).
4. Oferty złożone po terminie nie będą badane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Herda - kierownik Pracowni analitycznej,

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. kontaktowy 607 779 929

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie w ramach realizowanego projektu obejmuje dostawę, instalację oraz uruchomienie dwóch fabrycznie nowych, gotowych do pracy urządzeń:
a) Chromatografu cieczowego kompletnego (UHPLC), składającego się z modułów, kontrolowanego przez komputer i dedykowane oprogramowanie, z dwutłokową pompą;
b) Chromatografu cieczowego kompletnego (UHPLC), składającego się z modułów, kontrolowanego przez komputer i dedykowane oprogramowanie, z pompą lub układem pomp gdzie tworzenie gradientu faz jest po wysokiej stronie ciśnień.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: grodziski Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa, instalacja oraz uruchomienie dwóch fabrycznie nowych, gotowych do pracy urządzeń chromatografu cieczowego kompletnego (UHPLC)

Przedmiot zamówienia

1. Zamówienie w ramach realizowanego projektu obejmuje dostawę, instalację oraz uruchomienie dwóch fabrycznie nowych, gotowych do pracy urządzeń:
a) Chromatografu cieczowego kompletnego (UHPLC), składającego się z modułów, kontrolowanego przez komputer i dedykowane oprogramowanie, z dwutłokową pompą;
b) Chromatografu cieczowego kompletnego (UHPLC), składającego się z modułów, kontrolowanego przez komputer i dedykowane oprogramowanie, z pompą lub układem pomp gdzie tworzenie gradientu faz jest po wysokiej stronie ciśnień.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia.

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany w terminie do 8 tygodni od podpisania Umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) nie zostały odrzucone przez Zamawiającego;
b) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z Postępowania;
c) zostaną złożone w terminie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji informacji przedstawionych w Ofercie.
3. Zamawiający ustanawia następujące kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
1) Cena całkowita brutto – 80 %
2) Okres gwarancji (w pełnych miesiącach) – 20 %
4. Końcową ocenę stanowi suma punktów pozyskanych według wymienionych wyżej kryteriów. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
5. Punkty przyznawane za podane w pkt 3 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

1) Cena całkowita brutto
Cn
C = ------- x 80
Cb
gdzie:
C – liczba punktów (z uwzględnieniem wagi kryterium) w kryterium cena całkowita brutto,
Cn – najniższa oferowana całkowita cena brutto,
Cb – całkowita cena brutto badanej oferty.
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
2) Okres gwarancji (w pełnych miesiącach)

Obliczenie punktów z uwzględnieniem wagi kryterium „Okres gwarancji (w miesiącach)” nastąpi zgodnie z poniższym wzorem:

Gb
G = -------------- x 20
Gmax

gdzie:
G – liczba punktów oferty badanej dla kryterium „Okres gwarancji (w pełnych miesiącach)”,
Gb – okres gwarancji oferty badanej,
Gmax – najdłuższy okres gwarancji przewidziany w ofertach.
Zamawiający przewidział, że Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące.
Oferta zawierająca Okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące zostanie odrzucona. Dla oferty, która nie zawiera deklaracji w zakresie Okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
Łączna suma punktów (Sp) z powyższych kryteriów oceny ofert (z uwzględnieniem wag) zostanie obliczona wg wzoru:
Sp = C + G

gdzie:
Sp – łączna suma punktów,
C – liczba punktów w kryterium „Cena całkowita brutto”,
G – liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji (w pełnych miesiącach)”.

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w Zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru, jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów (maks. 100 pkt).
7. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, zgodnie z Zapytaniem ofertowym w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania Zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GEDEON RICHTER POLSKA SP. Z O.O.

Adres

ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

mazowieckie , grodziski

Numer telefonu

022 755 57 20

NIP

5291656994

Tytuł projektu

Rozbudowa laboratorium badawczo-rozwojowego Gedeon Richter poprzez utworzenie jednostki specjalizującej się w opracowywaniu innowacyjnych metod otrzymywania substancji czynnych w formie nanocząsteczek

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0299/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrano Wykonawce:
„Shim-pol A.M. Borzymowski” E. Borzymowska-Reszka, A.Reszka Spółka Jawna
Ul. Lubomirskiego 5
05—080 Izabelin
Data wpłynięcia oferty:
12.06.2019r.
Cena: 525040,26 zł
Liczba wyświetleń: 171