Strona główna
Logo unii europejskiej

Element prototypu do pobierania próbek produktów ze środków transportowych w celu ich przebadania - przygotowanie metodyki poboru prób, testowanie proponowanego sposobu poboru prób

Data publikacji: 12.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-06-2019

Numer ogłoszenia

1184553

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać pisemnie (wysłać lub dostarczyć osobiście) do siedziby Zamawiającego wskazanej w pkt. I niniejszego zapytania (liczy się data wpływu do Zamawiającego).
2. Oferty należy złożyć do dnia 12-06-2019 do godz. 9.00. (data i godzina wpłynięcia oferty)
3. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień.
4. Ofertę złożoną pisemnie należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:
Element prototypu do pobierania próbek produktów ze środków transportowych w celu ich przebadania - przygotowanie metodyki poboru prób, testowanie proponowanego sposobu poboru prób
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

agropollosiow2016@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marian Olejnik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48512106899

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Element prototypu do pobierania próbek produktów ze środków transportowych w celu ich przebadania - przygotowanie metodyki poboru prób, testowanie proponowanego sposobu poboru prób

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: brzeski Miejscowość: Łosiów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie projektu, zakup, montaż oraz wykonanie całości:
Elementów prototypu do pobierania próbek produktów ze środków transportowych w celu ich przebadania - przygotowanie metodyki poboru prób, testowanie proponowanego sposobu poboru prób

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Element prototypu do pobierania próbek produktów ze środków transportowych w celu ich przebadania - przygotowanie metodyki poboru prób, testowanie proponowanego sposobu poboru prób
Parametry/dane techniczne/informacje ogólne:
Szczegółowy opis parametrów w:
1. załączniku nr 2 - Element prototypu do pobierania próbek produktów ze środków transportowych w celu ich przebadania - przygotowanie metodyki poboru prób, testowanie proponowanego sposobu poboru prób

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany do dnia 10.07.2019 pod adresem AGROPOL" MARIAN OLEJNIK, STANISŁAW KRAWIEC SPÓŁKA JAWNA, Ul. Głowna 1F, 49-330 Łosiów.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty oceniane będą według kryterium najniższa cena

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik cywilnej lub spółki osobowej.
• Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji.
• Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
• Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków podanych w pkt.1, Zamawiający wymaga oświadczenia o nie podleganiu z wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 1 do zapytania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"AGROPOL" MARIAN OLEJNIK, STANISŁAW KRAWIEC SPÓŁKA JAWNA

Adres

Główna 1F

49-330 Łosiów

opolskie , brzeski

Numer telefonu

774125389

NIP

7471001474

Tytuł projektu

Opracowanie prototypu systemu poboru prób do badań z masy magazynowanej opartej na technologii wizyjnej oraz dokonanie badań przemysłowych i prac rozwojowych w obszarze skuteczności stosowanej metody w procesie suszenia - testowanie i walidacja procesu

Numer projektu

RPOP.01.01.00-16-0003/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Złożone oferty
Element prototypu do pobierania próbek produktów ze środków transportowych w celu ich przebadania - przygotowanie metodyki poboru prób, testowanie proponowanego sposobu poboru prób
OFERENT: AgroPROJEKT – Serwis Mariusz Fiałkowski, Żłobizna, ul. Malinowa 21, 49-305 Brzeg NIP: 747-138-17-49
Oferta złożona dnia: 12.06.2019
Cena: 570 000,00 PLN netto (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy 00/100 złotych).
Liczba wyświetleń: 141