Strona główna
Logo unii europejskiej

Kursy z zakresu obsługi sterowników PLC dla uczniów oraz nauczycieli

Data publikacji: 10.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-05-2019

Numer ogłoszenia

1184491

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składnia Kancelaria Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach p.12 do dnia 24.05.2019r do godz. 11.30

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ws@sltzn.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ireneusz Boczek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

507176883

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursów wskazanych niżej, zakończonych egzaminami wewnętrznymi przeprowadzonymi przez wykonawcę
w pomieszczeniach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych, w ramach realizowanego przez Szkołę projektu pn. „SOS_2 Szkolenia Otwartych Szans”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.
Opis kursów:
a) Kurs PLC podstawowy dla nauczycieli, zakończony egzaminem wewnętrznym
dla 6 nauczycieli, łącznie 35 godzin, 1 grupa po 6 osób.
b) Kurs PLC zaawansowany dla nauczycieli, zakończony egzaminem wewnętrznym
dla 6 nauczycieli, łącznie 35 godzin, 1 grupa po 6 osób.
c) Kurs Diagnostyka sterowników PLC dla nauczycieli, zakończony egzaminem wewnętrznym dla 6 nauczycieli, łącznie 35 godzin, 1 grupa po 6 osób.
d) Kurs Komunikacja sterowników PLC dla nauczycieli, zakończony egzaminem wewnętrznym dla 6 nauczycieli, łącznie 35 godzin, 1 grupa po 6 osób.
e) Kurs PLC podstawowy dla uczniów, zakończony egzaminem wewnętrznym dla 24 uczniów, trzy grupy po 30 godzin łącznie 105 godzin, 3 grupy po 8 osób.
f) Kurs PLC zaawansowany dla uczniów, zakończony egzaminem wewnętrznym dla 24 uczniów, trzy grupy po 30 godzin łącznie 105 godzin, 3 grupy po 8 osób.

Kursy PLC powinny obejmować minimalny zakres tematyczny:
KURS PLC PODSTAWOWY DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI
Informacje ogólne o produktach S7 1200; Montaż, instalacja i użytkowanie sterownika PLC; Konfiguracja i uruchamianie sprzętu; Symbole oraz operacje binarne i cyfrowe (w tym timery
i liczniki); Wprowadzenie tematyki HMI i podstawy sieci Profinet; Zarządzanie zmiennymi PLC i HMI; Instalacja oprogramowania Step7 Basic; Dostępne edytory i architektura blokowa; Przetwarzanie wartości analogowych; Bloki organizacyjne i bloki z danymi; Dokumentacja, archiwizacja
i zapisywanie programu.

KURS PLC ZAAWANSOWANY DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI
Konfiguracja sprzętowa sterownika S7-1200; Rozkazy binarne w reprezentacji LAD z wykorzystaniem TIA; Nazwy symboliczne – tagi oraz komentarze w programie Upload; Pobranie programu
ze sterownika; Zmienne typu INT, UINT, DINT, UDINT, REAL i konwersje między formatami zmiennych; Moduły analogowe wejściowe i wyjściowe; Bloki danych; Wykorzystanie tablic do deklaracji zmiennych, Bloki funkcyjne; Diagnostyka CPU; Analiza projektu z wykorzystaniem Cross-references; Porównanie zawartości sterownika z projektem – Compare online/offline; Wykorzystanie zegara czasu rzeczywistego CPU; Przerwania na podstawie zegara czasu rzeczywistego; Przerwania opóźnione; Przerwania cykliczne; Przerwania sprzętowe; Zachowanie sterownika po przejściu w stan STOP oraz proces rozruchu CPU; Zaawansowane opcje związane z podtrzymywaniem danych
w blokach; Szybkie liczniki sprzętowe; Funkcje technologiczne – wyjścia impulsowe w sterowaniu
np. silnikiem krokowym; Polecenia przesuwania i rotacji; Operacje logiczne; server Web; własne strony www na serwerze CPU; Archiwizacja danych w pamięci CPU; Poziomy zabezpieczeń programu i sterownika; Wykorzystanie języka SCL; Narzędzie graficznego monitorowania zmiennych Traces; Wprowadzenie do projektowania wizualizacji w TIA Portal.

KURS DIAGNOSTYKA STEROWNIKÓW PLC DLA NAUCZYCIELI
Konfiguracja sprzętowa jednostki centralnej S7-1500; Konfiguracja modułów analogowych; Programowanie w języku STL; Liczbowy typ rzeczywisty i jego arytmetyka; Typy używane
w programach; Słowo statusowe i operacje skoków; Bloki DB, funkcje i bloki funkcyjne; Obsługa sygnałów analogowych; Przerwania cykliczne; Szybkie liczniki; Adresowanie pośrednie; Funkcje diagnostyczne oprogramowania; Diagnostyka na panelu frontowym; Ustawienia zabezpieczeń projektu i sterownika.

KURS KOMUNIKACJA STEROWNIKÓW PLC DLA NAUCZYCIELI
Geneza PROFINET, PROFINET na tle innych sieci; Zasada działania: podstawowe parametry i profile, elementy infrastruktury, warstwa fizyczna PROFINET; Konfiguracja i uruchomienie PROFINET (komponenty różnych producentów); Pliki GSDML; Komunikacja w sieci PROFINET: cykliczna oraz acykliczna; Tryby pracy sieci PROFINET: TCP/IP, UDP, RT, IRT, inne protokoły transmisji; Diagnostyka PROFINET poprzez TIA PORTAL: wbudowany WEB Serwer w CPU; Synchronizacja w trybie REAL-TIME; Redundancja PROFINET z wykorzystaniem domeny; Funkcje opcjonalne w PROFINET: typy urządzeń, stempel czasowy, tryb zoptymalizowany, szybki restart; Diagnostyka PROFINET: funkcje specjalne, rozszerzona identyfikacja urządzenia, wykorzystanie protokołów LLDP oraz SNMP; Profile aplikacyjne w PROFINET.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Odpowiednie przygotowanie nauczycieli pozwoli absolwentom Śl.TZN uczącym się we wspomnianych zawodach być konkurencją na rynku pracy nawet w stosunku do osób po wyższych uczelniach, ze względu na popyt na osoby potrafiące obsługiwać i programować sterowniki.
umożliwić uczniom poznanie obsługi i program. sterowników PLC i w ten sposób zwiększyć ich atrakcyjność na lokalnym rynku pracy, istnieje ogromna potrzeba wyposażenia nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursów wskazanych niżej, zakończonych egzaminami wewnętrznymi przeprowadzonymi przez wykonawcę
w pomieszczeniach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych, w ramach realizowanego przez Szkołę projektu pn. „SOS_2 Szkolenia Otwartych Szans”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Kurs PLC podstawowy dla uczniów; 3 grupy; listopad 2019 – grudzień 2019
Kurs PLC zaawansowany dla uczniów; 3 grupy; marzec – kwiecień 2020
Kurs PLC podstawowy dla nauczycieli; listopad 2019 – grudzień 2019
Kurs PLC zaawansowany dla nauczycieli; grudzień 2019 – styczeń 2020
Kurs Diagnostyka sterowników PLC dla nauczycieli; marzec – kwiecień 2020r
Kurs Komunikacja sterowników PLC dla nauczycieli; maj – czerwiec 2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne
2. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika’
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Zamawiający wykluczy ww. podmioty z postępowania
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował co najmniej dwoma Trenerami (Trener Pierwszy, Trener Drugi), posiadającymi uprawnienia do przeprowadzenia kursu zawodowego,
z których każdy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 2 szkolenia w zakresie obsługi sterowników (w tym ich konfigurowania) liczących nie mniej niż 10 osób każde.

b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał doświadczenie j.n.:
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywał, usługi polegające na przeszkoleniu co najmniej 20 osób w zakresie obsługi sterowników (w tym ich konfigurowania )

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie formularza oferty oraz wykazów na wzorach stanowiących załączniki Warunków zamówienia.
Zamawiający dopuszcza korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego przy wykazywaniu spełnienia warunków zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wszystkie ceny należy podawać w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w innej walucie.
Wykonawca oblicza, a następnie podaje, w Formularzu ofertowym (załącznik nr 2) Cenę brutto oferty, będącą maksymalnym wynagrodzeniem za realizację przedmiotu zamówienia.
Cena brutto oferty musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
Podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1) Cena brutto oferty brana będzie pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.
Podana przez Wykonawcę Cena jednostkowa brutto oferty będzie stała tzn. nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji (wykonywania) przedmiotu zamówienia.
Ceny jednostkowe brutto muszą obejmować wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty.
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane przez Zamawiającego
w ogłoszeniu i załącznikach do ogłoszenia oraz w wyjaśnieniach i zmianach ogłoszenia.
Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w tym zakresie. W przypadku braku wyjaśnień, lub jeśli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza zastosowanie rażąco niskiej ceny Zamawiający odrzuca ofertę na tej podstawie.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1) Cena ofertowa - 60 %
2) Posiadanie normy edukacyjnej - 5 %
3) doświadczenie Trenera Pierwszego - 20 %
4) doświadczenie Trenera Drugiego - 10 %
5) Udział podmiotu, którego działalność obejmuje integrację osób
niepełnosprawnych w organizacji i przeprowadzeniu kursów - 5 %

Suma: - 100%

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Adres

Młyńska 4

40-098 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

32 2593513

Fax

32 2593425

NIP

6340010147

Tytuł projektu

Sos_2 Szkolenia otwartych szans

Numer projektu

RPSL.11.02.01-24-0308/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

EMT-System Sp. z o.o.; ul. Konarskiego 18C; 44-100 Gliwice; data złożenia oferty 24 maja 2019; cena 134 880,00 zł
Liczba wyświetleń: 221